Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Sazby daně

10.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10 Sazby daně

Sazby daně

Právní úprava

§ 47, § 47a, § 47b, § 48, §49, § 56 ZDPH, příloha č. 2, příloha č. 2a, příloha č. 3, příloha č. 3a a příloha č. 4 zákona o DPH, bod 2. a bod 3. přechodných ustanovení zákona č. 502/2012 Sb.


Sazby daně u zboží

Příloha č. 3 k zákonu o DPH - seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě daně:

 • - potraviny, nápoje (mimo alkoholických), krmiva pro zvířata; živá zvířata, semena, rostliny a přísady, obvykle určené k přípravě potravin; výrobky obvykle používané jako doplněk nebo náhražka potravin; voda
 • - živé dřeviny, jiné rostliny a semena
 • - radiofarmaka a jiné vymezené farmaceutické výrobky
 • - knihy, brožury, letáky, obrázkové knihy, omalovánky, kartografické výrobky apod., kde reklama nepřesahuje 50 % plochy
 • - zdravotnické prostředky, pomůcky, přístroje – vymezené v příloze
 • - zboží pro osobní používání nemocnými – vymezené v příloze
 • - dětské sedačky do automobilů
 • - palivové dřevo

Příloha č. 3a k zákonu o DPH – seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně

 • - počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti
 • - radiofarmaka a jiné vymezené farmaceutické výrobky
 • - tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti, hudebniny, noviny a časopisy, kde reklama nepřesahuje 50 % plochy
 • - vymezené mlýnské výrobky

Seznam zboží podléhajícího první či druhé snížené sazbě daně je v příloze č. 3 a č. 3a k zákonu o DPH vymezen nejen slovním popisem, ale také číselným kódem nomenklatury celního sazebníku, kterým se rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku v platném znění. První či druhé snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně číselnému kódu nomenklatury celního sazebníku a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.

Sazby daně u služeb

Příloha č. 2 k zákonu o DPH – seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně:

 • - opravy zdravotnických prostředků
 • - opravy invalidních vozíků
 • - úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí
 • - odvádění a čištění odpadních vod
 • - sběr, přeprava, příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu
 • - osobní doprava lanovými a visutými dráhami a lyžařskými vleky, pokud se nejedná o hromadnou pravidelnou dopravu osob
 • - ubytovací služby
 • - stravovací služby, podávání nápojů, pokud se nejedná o podání alkoholických nápojů nebo tabákových výrobků
 • - poskytnutí oprávnění vstupu na filmová představení
 • - služby čištění vnitřních prostor a mytí oken v domácnostech
 • - zdravotní a sociální péče (pokud není osvobozená od daně)
 • - domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany
 • - služby spisovatelů, skladatelů, sochařů a jiných výkonných umělců
 • - poskytnutí oprávnění ke vstupu do muzeí a jiných kulturních zařízení
 • - poskytnutí oprávnění vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem
 • - služby posiloven a fitcenter, služby související s provozem rekreačních parků a pláží
 • - poskytnutí oprávnění vstupu na ohňostroje, světelná a zvuková představení
 • - pohřební a související služby
 • - služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní

Příloha č. 2a k zákonu o DPH – seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně:

 • - pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel s výjimkou osobní dopravy lyžařskými vleky
 • - vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel

První a druhé snížené sazbě daně podléhají služby, které odpovídají současně číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA platné k 1. lednu 2008 a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.

Sazby daně při dodání vybraných nemovitých věcí

Sazby daně při dodání vybraných nemovitých věcí nabytých od 1. 1. 2013

Sazby daně při dodání vybraných nemovitých věcí nabytých do 31. 12. 2012

Příklad

Plátce pořídí v roce 2012 nemovitost (autodílnu) koupí. Nemovitost byla původním vlastníkem zkolaudována a zároveň došlo k jejímu prvnímu užívání k 5. květnu 2010, při prodeji byla tedy nemovitost zatížena daní na výstupu. Pokud by plátce tuto nemovitost v budoucnu dále prodával, pak by např. při jejím prodeji 15. dubna 2013 uplatnil daň na výstupu v základní sazbě daně. Při prodeji této nemovitosti např. dne 15. května 2013 by se již mohlo jednat o plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, nebo by se plátce mohl rozhodnout, že daň na výstupu uplatní.

Vzhledem ke skutečnosti, že s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník šlo k 1. 1. 2014 k novému vymezení součástí pozemku, kdy se součástí pozemku stává stavba na pozemku zřízená, avšak pouze ve vymezených případech, a ve vazbě na uvedené nastává množství variant při aplikaci sazby daně, případně osvobození dodání vybraných nemovitých věcí, jsou podrobnější informace uvedeny souhrnně v textu Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně.

Sazby daně u dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených v příloze č. 4 zákona o DPH

Uplatnění sazby daně

Příklad

Plátce (provozovatel restaurace) přijal dne 15. 10. 2016 zálohu na poskytnutí stravovací služby, kdy příjemcem plnění bylo objednáno obědové menu pro zaměstnance v rámci chystané slavnostní předvánoční porady. Jelikož u stravovací služby byla v předmětném období uplatňována základní sazba daně, zdanil plátce přijatou zálohu sazbou daně platnou ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, tedy sazbou daně ve výši 21 %. Dne 20. 12 2016 pak byla po poskytnutí stravovací služby zbývající část úplaty (doplatek) zdaněna sazbou daně ve výši 15 %, jelikož od 1. 12. 2016 se u stravovacích služeb uplatňuje první snížená sazba daně.


Sazby daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení

Stavbou pro bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí:

Stavba bytového domu

 
Vyzkoušejte test!

Zkuste si vyplnit volně přístupný ukázkový test
Účetní uzávěrka a závěrka – test 2016.

Obsahuje 12 otázek, výběr a) - c), časový limit 12 minut, možnost opakovat a vylepšit si skóre.