dnes je 27.5.2024

Input:

Silniční daň - daňové přiznání

1.10.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

501
Silniční daň – daňové přiznání

Jaroslava Pfeilerová

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

Poplatník je povinen si v daňovém přiznání silniční daň sám vypočítat, uvést případná osvobození a slevy na dani. Daňové přiznání se podává nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období. Pokud na konec lhůty připadne sobota, neděle nebo svátek, přesune se lhůta na nejbližší pracovní den. Daňové přiznání nepodávají poplatníci, kteří jsou provozovateli vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 9 ZDSIL (pokud neprovozují další vozidla, která dani silniční podléhají).

Na termín podání daňového přiznání nemá vliv skutečnost, zda toto přiznání zpracoval daňový poradce.

Daňové přiznání je nutné podat místně příslušnému správci daně, kterým je:

  • v případě fyzické osoby územní pracoviště finančního úřadu, v jehož působnosti má poplatník bydliště,

  • v případě právnické osoby územní pracoviště finančního úřadu, v jehož působnosti má daňový subjekt své sídlo.

Do daňového přiznání uvádí poplatník všechna vozidla, která jsou předmětem silniční daně, včetně vozidel od daně osvobozených. Ve lhůtě pro podání přiznání je poplatník povinen daň také zaplatit.

Přiznání k silniční dani lze podat dvojím způsobem:

  • Elektronicky. Výhodou této formy podání je, že výpočty jsou prováděny automaticky a je nastavena také kontrola správnosti vyplnění písemnosti.

  • V písemné podobě na tiskopise vydaném MF, který je k dispozici na každém finančním úřadě (územním pracovišti). Daňové přiznání lze vyplnit na počítači, na psacím stroji, případně i ručně (hůlkovým písmem). Pokyny k vyplnění, včetně tiskopisu daňového přiznání, jsou také k dispozici ke stažení v následujícím BONUSU nebo na internetových stránkách finanční správy v nabídce Daňové tiskopisy.

  • Daňové přiznání je možné bez sankce podat později o pět pracovních dní (sankce budou uloženy až od šestého pracovního dne).

Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat přiznání pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

V případě, že poplatník zjistí, že údaje uvedené v daňovém přiznání je nutné opravit nebo doplnit, pochybení opraví prostřednictvím:

  • Opravného daňového přiznání, pokud ještě neuplynula lhůta pro

Nahrávám...
Nahrávám...