dnes je 26.10.2021

Input:

Slevy na dani z příjmů FO

7.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Slevy na dani z příjmů FO

Ing. Martin Veselý

Pojem

ZDP upravuje několik typů snížení daně z příjmů FO formou slevy na dani, v závislosti na osobní situaci poplatníka. Poněkud specifická úprava platí pro slevu na děti vyživované ve společné domácnosti, které se věnujeme ve druhé části. Obsahem tohoto článku nejsou speciální slevy na dani, které mohou být přiznány právnickým osobám, podnikatelům, a to sleva za zaměstnávání zdravotně postižených osob (viz Zaměstnávání osob se zdravotním postižením) a sleva za vstup do systému elektronické evidence tržeb (viz Sleva na evidenci tržeb).

Právní úprava

Právní úprava

Slevy na dani jsou popsány v zákoně o daních z příjmů, a to v ustanovení § 35ba (slevy pro poplatníky DPFO) a § 35bb (sleva za umístění dítěte). Daňové zvýhodnění pak navazuje v § 35c ZDP.

Typy slev na dani

Zákon konkrétně nabízí typy slev na dani a částky uvedené v následující tabulce. Po delší době došlo od roku 2021 ke zvýšení základní slevy na poplatníka.

Typ slevy na dani Měsíční částka Měsíční částka  Roční částka Roční částka 
 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2021 
Na poplatníka (základní sleva)   2 070 Kč   2 320 Kč  24 840 Kč  27 840 Kč  
Na vyživovaného manžela (manželku, registrovaného partnera, registrovanou partnerku)  nelze uplatnit   nelze uplatnit   24 840 Kč *  24 840 Kč  
Na invaliditu 1. či 2. stupně (základní sleva)   210 Kč  210 Kč  2 520 Kč   2 520 Kč   
Na invaliditu 3. stupně (rozšířená sleva)   420 Kč   420 Kč  5 040 Kč   5 040 Kč   
Na držitele průkazky ZTP/P   1 345 Kč   1 345 Kč  16 140 Kč   16 140 Kč   
Na studenta   335 Kč   335 Kč  4 020 Kč   4 020 Kč   
Na umístění dítěte  nelze uplatnit   nelze uplatnit   ve výši prokázaných výdajů (do limitu)  ve výši prokázaných výdajů (do limitu)  

* Je-li druhý z manželů či registrovaný partner držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka na dvojnásobek.

Základní sleva na poplatníka

Základní slevu na dani může uplatnit každý poplatník (včetně pracujících důchodců), a to i pokud dosahoval zdanitelných příjmů jen po část zdaňovacího období. Zaměstnanec ji u svého zaměstnavatele může uplatňovat i měsíčně, podepíše-li nebo elektronickou formou učiní pro příslušné zdaňovací období Prohlášení, v němž uvede, že za dané období nebo jeho část tuto slevu neuplatňuje u jiného zaměstnavatele.

Pozor!
Základní sleva na dani se nekrátí ani v případě úmrtí.

Sleva na druhého z manželů

Slevu na dani z titulu vyživovaného manžela (manželky, registrovaného partnera, registrované partnerky) lze uplatnit výhradně na roční bázi, neboli v daňovém přiznání či v ročním zúčtování záloh.

Rada
Je tomu tak proto, že teprve po uplynutí roku je zřejmé, jaký má zohledněná osoba příjem. Horní limitní hranicí vlastních příjmů je 68 000 Kč. Podmínkou uplatnění položky je sdílení společné domácnosti; osobami ve společné domácnosti se rozumí osoby, které spolu trvale žijí a společně hradí náklady na své potřeby.

Do vlastních příjmů se nezahrnují dávky státní sociální podpory (např. porodné, rodičovský příspěvek), dávky pěstounské péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, státní příspěvky na penzijní připojištění apod. Do vlastního příjmu je naopak nutné zahrnout peněžitou pomoc v mateřství, starobní či invalidní důchod, odměnu pěstouna, příjem z pronájmu atp.

Doba manželství

Trvá-li manželství (registrované partnerství) jen po část roku, započítá se 1/12 roční částky za každý měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění slevy splněny. Stále však je nutné mít na zřeteli roční limit 68 000 Kč.

Příklad
Pan Jan náhle zemřel v květnu 2020. Jeho manželka Radka, která byla na rodičovské dovolené a na niž uplatňoval slevu na dani, musela v červenci předčasně nastoupit do zaměstnání.

Na přiznání za část zdaňovací období od 1. 1. 2020 do data předcházejícího datu úmrtí poplatníka bude uplatněna sleva na dani na poplatníka v roční výši. Slevu na manželku však není možné uplatnit ani za měsíce, kdy byla fakticky vyživovanou osobou, neboť v ročním úhrnu přesáhne limit příjmů 68 000 Kč.

Pozor!
Slevu na dani na druhého z manželů nelze kombinovat s rozdělením příjmů na něj jako na spolupracující osobu.

Doklady

Existenci manželky prokáže poplatník oddacím listem, držitel průkazu ZTP/P předloží jeho fotokopii nebo rozhodnutí vydané Úřadem práce ČR o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením označeným symbolem ZTP/P. Výši ročního příjmu manželky poplatník uvede v žádosti o roční zúčtování.

Sleva na invaliditu

Je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod, má nárok na uplatnění měsíční či roční částky snížení daně z titulu invalidity. Zákon o důchodovém pojištění rozeznává tři stupně invalidity:

  • invaliditu 1. stupně, poklesla-li pracovní schopnost v rozpětí 35 - 49 %,

  • invaliditu 2. stupně, poklesla-li pracovní schopnost v rozpětí 50 - 69 %,

  • invaliditu 3. stupně, poklesla-li pracovní schopnost nejméně o 70 %.

Rada
Pracovní schopností se rozumí schopnost poplatníka vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí dlouhodobý pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u poplatníka před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

V prvních dvou případech ZDP přiznává tzv. základní slevu, ve třetím případě tzv. rozšířenou slevu. Nejvyšší částku může zohlednit poplatník, který je držitelem průkazu ZTP/P. Slevu na držitele průkazu ZTP/P a slevu na invaliditu je možné sčítat, jsou-li splněny zákonné podmínky.

Pozor!
Nárok může uplatnit i poplatník, jehož nárok na invalidní důchod zanikl z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu se starobním důchodem, resp. jeho žádost o invalidní důchod třetího stupně byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že poplatník není invalidní ve třetím stupni.

Příklad
Pan Evžen pobírá důchod z titulu invalidity prvního stupně. Po dovršení důchodového věku požádal o výplatu starobního důchodu. Z důvodu souběhu starobního a invalidního důchodu mu zanikl nárok na ten důchod, který je nižší, tj. u pana Evžena nárok na důchod invalidní. Nárok na uplatnění roční slevy 2 520 Kč však zůstal zachován.

Prokazování

Také slevu na dani z důvodu invalidity lze uplatnit u zaměstnavatele v měsíční výši. Poplatník ji prokazuje:

  • rozhodnutím o přiznání invalidního důchodu a každoročně nejpozději do 15. února dokladem o výplatě invalidního důchodu,

  • potvrzením správce daně o tom, že poplatníkovi je přiznán jiný důchod z důchodového pojištění, u něhož je podmínkou invalidita 3. stupně (vdovský důchod po jednom roce od úmrtí druhého z manželů, je-li vdova či vdovec invalidní ve 3. stupni),

  • potvrzením správce daně o tom, že poplatníkovi zanikl nárok na invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního a starobního důchodu, nebo o tom, že žádost poplatníka o invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není invalidní ve 3. stupni.

Pozor!
Držitel ZTP/P předloží zaměstnavateli průkaz ZTP/P (svůj, druhého z manželů, dítěte) anebo rozhodnutí vydané Úřadem práce ČR o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením označeným symbolem ZTP/P.

Sleva na studenta

Tuto slevu může využít poplatník, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem (§§ 12 až 16 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře). Lze ji uplatňovat až do dovršení věku 26 let. V případě, že se připravuje na budoucí povolání prezenční formou studia doktorského studijního programu, hranice se posunuje na 28 let.

Příklad
Pokud jde o počítání doby studia, letní prázdniny mezi dvěma navazujícími školními roky se započítávají do doby studia, pokud student ve studiu pokračuje. To platí i pro přechod mezi střední a vysokou školou atd. Ukončením studia je složení poslední závěrečné zkoušky (maturita, poslední státní zkouška příslušného studijního programu atd.).

Pozor!
Dobu školních prázdnin ale nelze započítat v případě, že student vykonával po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost, tj. byl po celý měsíc zaměstnancem nebo osobou samostatně výdělečně činnou.

Slevu na studenta je možné uplatňovat i měsíčně ve výši 1/12 roční částky, a to počínaje kalendářním měsícem, ve kterém budou tyto skutečnosti plátci daně prokázány. Nárok na uplatnění slevy se prokazuje potvrzením školy. Poplatník je povinen oznamovat a prokazovat každou změnu.

Sleva za umístění dítěte

V rámci podpory péče o děti předškolního věku v dětských skupinách a mateřských školách byla zavedena také sleva na dani z titulu umístění v zařízení pro děti předškolního věku. Tato sleva není nastavena jako paušální, nýbrž na bázi prokazovaných výdajů. Musí přitom jít o vyživované dítě poplatníka, které s ním žije ve společně hospodařící domácnosti. Rodiče se dohodnou, kdo z nich slevu uplatní (obecně je výhodnější uplatnit ji u poplatníka s vyšším daňovým základem). Sleva se prokazuje potvrzením příslušného zařízení péče o děti předškolního věku o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v tomto zařízení.

Limitem pro uplatnění výdajů na jedno dítě je výše minimální mzdy platná na počátku příslušného zdaňovacího období.

Pozor!
Slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení nelze zohlednit v měsíčních zálohách. Po zaměstnavateli ji tedy požadovat lze, ale až v rámci ročního zúčtování; alternativně ji poplatník uplatní přímo v daňovém přiznání.

Příklad
Pan Jiří zaplatí za docházku své dcery Lucie do mateřské školky ve zdaňovacím období roku 2021 částku 4 000 Kč měsíčně; docházka trvá 10 měsíců. Daň z příjmů je u pana Jiřího vyšší než u manželky, proto se s manželkou dohodl, že slevu uplatní on. Od školky si vyžádá potvrzení o úhradě částky 40 000 Kč, které přiloží k daňovému přiznání, a na svém daňovém přiznání za rok 2021 uplatní slevu za umístění dítěte ve výši 15 200 Kč; limit je dán výší minimální mzdy platné k 1. 1. 2021).

Daňový nerezident

Daňoví nerezidenti mají na výše uvedené slevy nárok jen za podmínky, že nejméně 90 % jejich příjmů (nezapočítávají se příjmy osvobozené a nezdanitelné) pochází ze zdrojů na území České republiky. Proto je také nemohou uplatňovat měsíčně (s výjimkou částky na poplatníka, tu uplatňovat lze). Výjimkou je také sleva na studenta, u které se podmínka příjmů ze zdrojů na území České republiky neklade.

Daňové zvýhodnění

Daňové zvýhodnění („DZV”) je specifickým typem slevy na dani z příjmů FO přiznávané z titulu výživy dětí žijících s poplatníkem v domácnosti. V zákoně má DZV samostatnou úpravu, neboť může za určitých okolností nabývat i záporných hodnot, kdy přechází v tzv. daňový bonus.

Rada
Daňové zvýhodnění může uplatnit poplatník (fyzická osoba) na vyživované dítě, které s ním žije v domácnosti. Za domácnost se i pro tento účel považují osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Je umožněno i v situaci, kdy rodina žije v jiném členském státě Evropské unie. Částky se s počtem dětí zvyšují, jak ukazuje tabulka.

Dítě Měsíčně  Měsíčně 1)  Ročně Ročně 
 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2021 
První 1 267 Kč 1 267 Kč 15 204 Kč 15 204 Kč 
Druhé 1 617 Kč 1 617 Kč 19 404 Kč  22 320 Kč  
Třetí a další 2 017 Kč 2 017 Kč 24 204 Kč 27 840 Kč 

1) V roce 2021 se rozcházejí částky měsíční (ty zůstávají v úrovni roku 2020) a roční (ty jsou zvýšeny novelou č. 285/2021 Sb.).

Je-li vyživované dítě držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek.

Daňový bonus

Záporná část daňového zvýhodnění se nazývá daňovým bonusem a de facto jde o zápornou daň z příjmů fyzických osob, čili o daňovou pohledávku vůči státnímu rozpočtu.

Příklad
Paní Jiřina vykázala za zdaňovací období roku 2020 daňovou povinnost po snížení daně o základní slevu na poplatníka ve výši 28 500 Kč. Dále uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě vyživované děti, tj. v celkové výši 34 608 Kč. Částka přesahující daňovou povinnost, tj. 6 108 Kč, je daňovým bonusem.

Podmínky přiznání

Pro uplatnění daňového bonusu je vyžadováno splnění několika dalších podmínek. Minimálně musí činit 100 Kč (jinak se daňový bonus nepřizná), nejvýše pak 60 300 Kč za zdaňovací období. Počínaje rokem 2021 je však tento limit zrušen. Zrušení limitu se však neprojeví v rámci výpočtů měsíčních záloh, nýbrž až v rámci ročního zúčtování záloh nebo daňového přiznání.

Další podmínka stanoví, že poplatník musí dosáhnout zdanitelného příjmu podle § 6 nebo § 7 ZDP (případně kombinací obou) nejméně v celkové výši šestinásobku minimální mzdy. Do těchto příjmů se nezahrnou příjmy osvobozené, příjmy zdaněné srážkovou daní a tzv. ostatní příjmy (třeba z prodeje majetku). Rozhodný je přitom hrubý příjem, nikoli dílčí základ daně (příjem po odpočtu výdajů).

Rada
Zákon o daních z příjmů v § 21g stanoví, jak pro daňové účely nakládá s pojmem minimální mzda.

Vyživované dítě

Pro uplatnění DZV je zapotřebí správně stanovit, zda se v konkrétním případě jedná o osobu, kterou je pro tyto účely možné považovat za vyživované dítě. Tou může být nezletilé dítě anebo i zletilé dítě až do dovršení věku 26 let, jestliže není poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně a současně:

  • se soustavně připravuje na budoucí povolání,

  • nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz,

  • nebo je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Při posuzování, zda případné studium zletilého dítěte představuje soustavnou přípravu na budoucí povolání, se vychází z ustanovení §§ 12 až 16 zákona č. 117/1995 Sb., o

Nahrávám...
Nahrávám...