dnes je 23.2.2024

Input:

Správa DPH

8.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

21 Správa DPH

Postup správců daní i práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají při správě daní, upravuje daňový řád. Ustanovení daňového řádu se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak. Speciální ustanovení týkající se správy daně z přidané hodnoty jsou obsažena v ustanoveních § 93 až 110zzj ZDPH. Některá z citovaných ustanovení jsou obsažena ve speciálních kapitolách této publikace (např. registrace plátce nebo identifikované osoby či zrušení registrace plátce nebo identifikované osoby v části Osoby povinné k dani, obrat, registrace plátce, registrace identifikované osoby). V této části jsou obsažena obecná ustanovení týkající se zdaňovacího období, evidence pro účely daně z přidané hodnoty, podávání daňového přiznání včetně splatnosti daně či vrácení nadměrného odpočtu a podávání souhrnného a kontrolního hlášení.

Zdaňovací období

Právní úprava

§ 99§ 99a § 99b zákona o DPH

 

V ustanovení § 99a zákona o DPH je řešeno stanovení obratu pro účely změny zdaňovacího období při fúzi, rozdělení obchodních korporací a při převodu jmění na společníka obchodní společnosti. Ustanovení § 99b zákona o DPH řeší zdaňovací období v insolvenci.

Evidence pro účely daně z přidané hodnoty

Právní úprava

§ 100§ 100a § 100b zákona o DPH

 

Plátce nebo identifikovaná osoba jsou povinni vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty veškeré údaje vztahující se k jejich daňové povinnosti, a to v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání, souhrnného hlášení nebo kontrolního hlášení.

Evidence pro účely daně z přidané hodnoty speciálně stanovená pro konkrétní osoby

Daňové přiznání

Právní úprava

§ 101, § 101a § 101b zákona o DPH, § 135 odst. 3 DŘ § 136 odst. 4 DŘ

 

Daň je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání řádného daňového tvrzení.

Povinná elektronická forma podání

Vracení nadměrného odpočtu

Právní úprava

§ 105 ZDPH, § 155, § 155a a § 155b DŘ

 

Záloha na nadměrný odpočet

Právní úprava

§ 105a ZDPH, § 174a a § 174b DŘ

Plátci vzniká nárok na zálohu na nadměrný odpočet ve výši a za podmínek uvedených v daňovém řádu.

Plátci vzniká nárok na zálohu na daňový odpočet odpovídající té části daňového odpočtu nárokovaného v jím podaném daňovém tvrzení, kterou správce daně nehodlá prověřovat v rámci postupu k odstranění pochybností nebo daňové kontroly. Vzniká pouze tehdy, pokud výše jednotlivé zálohy činí minimálně 50 000 Kč. Vznikne-li v důsledku předepsání zálohy na daňový odpočet vratitelný přeplatek, vrátí jej správce daně bez žádosti do 15 dnů ode dne předepsání do evidence daní.

Souhrnné hlášení

Právní úprava

§ 102 ZDPH

 

Plátce je povinen podat souhrnné hlášení, pokud jako prodávající přemístil zboží v režimu skladu z tuzemska do jiného členského státu.

Pokud plátce nebo identifikovaná osoba podali souhrnné hlášení a následně zjistí, že uvedli chybné údaje, jsou povinni do 15 dnů od data zjištění chybných údajů podat následné souhrnné hlášení, a to stejným způsobem, jakým je možno podávat souhrnná hlášení (dle pokynů v EPO za využití storno řádků).

Údaje o hodnotě dodaného zboží nebo poskytnuté služby se v souhrnném i následném souhrnném hlášení uvádějí v české měně.

Souhrnné hlášení se podává elektronicky dle ustanovení § 101a zákona o DPH. Pokud je souhrnné hlášení podáno prostřednictvím datové zprávy vyžadující dodatečné potvrzení, musí být potvrzeno za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání souhrnného hlášení.

Lhůta pro podání souhrnného hlášení plátcem

Podává-li plátce souhrnné hlášení za kalendářní čtvrtletí, jelikož poskytuje pouze služby dle § 9 odst. 1 zákona o DPH, a v průběhu čtvrtletí uskuteční i jiné plnění, které se vykazuje v souhrnném hlášení, vzniká plátci povinnost v tomto kalendářním čtvrtletí za měsíce, které předcházejí kalendářnímu měsíci, ve kterém k uskutečnění jiného plnění než poskytnutí služby došlo, povinnost podat souhrnné hlášení za každý kalendářní měsíc tohoto kalendářního čtvrtletí, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém k uskutečnění jiného plnění došlo. Do konce tohoto kalendářního roku pak tento plátce podává souhrnné hlášení za každý kalendářní měsíc (uskutečnil-li plnění, které se v souhrnném hlášení vykazuje).

Příklad

Plátce se čtvrtletním zdaňovacím obdobím uskutečňuje z plnění, která se vykazují v souhrnném hlášení, pouze poskytování služeb s místem plnění v jiném členském státě dle § 9 odst. 1 zákona o DPH osobám registrovaným k dani v jiných členských státech. Souhrnná hlášení podává ve lhůtě pro podání daňového přiznání vždy za kalendářní čtvrtletí. V červnu 2024 dodá zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě. Dle zákona o DPH je za této situace povinen podat do 25. 7. 2024 souhrnná hlášení za kalendářní měsíce druhého čtvrtletí roku 2024, čili souhrnná hlášení za duben 2024, květen 2024 a červen 2024 s tím, že pokud v dubnu či květnu 2024 žádné plnění, které se vykazuje v souhrnném hlášení, neuskutečnil, pak za daný kalendářní měsíc souhrnné hlášení nepodává. Při uskutečnění v souhrnném hlášení vykazovaných plnění do konce roku 2024 pak podává souhrnná hlášení již za kalendářní měsíce.

 

Lhůta pro podání souhrnného hlášení identifikovanou osobou

Identifikovaná osoba je povinna podat souhrnné hlášení do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo uskutečněno plnění.

Upozornění na časté chyby

Upozornění na časté chyby

Plátci se čtvrtletním zdaňovacím obdobím chybují při podávání souhrnného hlášení, které podávají za kalendářní čtvrtletí ve lhůtě pro podání přiznání k dani z přidané hodnoty, ačkoli uskutečnili dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani

Nahrávám...
Nahrávám...