dnes je 17.6.2024

Input:

Střední účetní jednotka - účetní závěrka 2016

16.1.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2017.2.2
Střední účetní jednotka – účetní závěrka 2016

Ing. Zdenka Cardová

VYŠLO V ČÍSLE 2/2017

Struktura účetní závěrky závisí s účinností od období 2016 na zařazení účetní jednotky (ÚJ) do konkrétní kategorie. Jak je tomu u ÚJ, která je zařazena mezi střední?

VYMEZENÍ STŘEDNÍ ÚJ

Pokud ÚJ k rozvahovému dni bezprostředně předcházejícího účetního období  nepřekročila alespoň 2 z níže uvedených hraničních (maximálních) hodnot a zároveň není malou či mikro ÚJ, je zařazena do kategorie střední ÚJ:

Aktiva netto Kč   Roční úhrn čistého obratu Kč   Průměrný počet zaměstnanců  
nad 100 000 000   nad 200 000 000   nad 50  
do 500 000 000   do 1 000 000 000   do 250  

Roční úhrn čistého obratu se počítá dle platné metodiky od účetního období 2016.

STŘEDNÍ ÚJ A AUDIT

ÚJ zařazená do kategorie střední má vždy povinnost auditu, to znamená, že netestuje dvě období po sobě jdoucí. Pokud by například vznikla ÚJ v roce 2016 a splnila již v tomto roce parametry pro její zařazení do kategorie střední, potom již za rok 2016 má povinnost auditu.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA STŘEDNÍ ÚJ

Účetní závěrka je nedílný celek, který u střední ÚJ tvoří

 • - rozvaha,
 • - výkaz zisku a ztráty,
 • - příloha,
 • - přehled o peněžních tocích,
 • - přehled o změnách vlastního kapitálu.

Účetní závěrku sestavuje střední ÚJ vždy v plném rozsahu:

 • Rozvaha v plném rozsahu, která zahrnuje všechny položky podle přílohy č. 1 vyhlášky.

 • Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, který zahrnuje všechny položky podle přílohy č. 2 (druhové členění) nebo č. 3 (účelové členění) vyhlášky.

 • Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu pro střední ÚJ zahrnuje základní informace vymezené v § 39 PVZÚ a další informace vymezené v § 39b.

K základním informacím patří zejména:

 • název a sídlo účetní jednotky, IČO dle veřejného rejstříku, právní formu, předmět podnikání, rozvahový den, okamžik sestavení účetní závěrky, podpis odpovědné osoby dle účetní jednotky (statutární orgán);

 • informace o použitých účetních metodách, zásadách;

 • informace o použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hodnotou;

 • pohledávky a dluhy, které mají splatnost k rozvahovému dni delší než 5 let;

 • pohledávky a dluhy (jejich celkovou výši), které jsou kryty věcnými zárukami;

 • zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry poskytnuté řídícím, kontrolním a správním orgánům;

 • mimořádné výnosy a náklady svým objemem nebo původem;

 • pohledávky a dluhy, které nejsou vykázány v rozvaze;

 • průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období.

K dalším informacím patří zejména:

 • název a sídlo konsolidovaných účetních jednotek nebo přidružených účetních jednotek s uvedením výše podílu na základním kapitálu, výši jejich vlastního kapitálu a výsledku hospodaření z účetní závěrky za poslední účetní období; tyto informace neuvádí, pokud by je vážně poškozovaly, nebo pokud jsou informace součástí širší konsolidované skupiny (nutné popsat

Nahrávám...
Nahrávám...