dnes je 18.7.2024

Input:

Účast cizinců v českém systému zdravotního pojištění

19.8.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

10.6.2 Účast cizinců v českém systému zdravotního pojištění

Ing. Antonín Daněk

Zaměstnanci a jiné osoby

Za účastníky českého systému veřejného zdravotního pojištění se považují:

 1. osoby s trvalým pobytem na území České republiky,
 2. osoby bez trvalého pobytu na území ČR, které jsou zaměstnány u zaměstnavatele se sídlem nebo trvalým pobytem na území ČR.

Ad a) Osoby s trvalým pobytem na území ČR

Osoba ze zahraničí je účastna českého systému veřejného zdravotního pojištění především v případech, kdy:

 • má na území České republiky trvalý pobyt nebo

 • v ČR vykonává výdělečnou činnost, přičemž se odlišně postupuje

  1. u osob ze států Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska ve smyslu výše uvedených koordinačních nařízení a
  2. u cizinců z tzv. "třetích“ zemí – viz níže.

Za cizince jako osoby s trvalým pobytem, tedy v podstatě s právy a povinnostmi občana ČR s trvalým pobytem na území ČR, se považují například:

 • cizinci svěření do náhradní výchovy,

 • azylanti a děti narozené azylantům,

 • cizinci požívající dočasné ochrany,

 • žadatelé o udělení mezinárodní ochrany a další.

Ad b) Osoby bez trvalého pobytu – zaměstnanci českého zaměstnavatele

Podle § 2 odst. 3 ZVZP se zaměstnáním pro tento účel rozumí výkon činností podle § 5 písm. a) ZVZP za předpokladu, že zaměstnanci plynou příjmy ze závislé činnosti, zdaňované podle § 6 ZDP. Za těchto podmínek je zaměstnaná osoba účastna zdravotního pojištění, to znamená, že je z pohledu zdravotního pojištění považována za zaměstnance, přičemž pracovněprávní vztah může být uzavřen podle českých, příp. cizích právních předpisů.

Vznik účasti na zdravotním pojištění

Zakládá-li pracovněprávní vztah osoby bez trvalého pobytu na území ČR účast na zdravotním pojištění, považuje se tato osoba za zaměstnance. Za této situace se zaměstnanec stává pojištěncem veřejného zdravotního pojištění v ČR a na jeho zaměstnavatele se vztahují stanovené zákonné povinnosti, zejména pak oznamování veškerých změn a povinnost odvádět za tohoto zaměstnance pojistné. Pokud si zaměstnanec sám nezvolil zdravotní pojišťovnu, plní zaměstnavatel oznamovací povinnost u místně příslušných úřadoven VZP ČR. Každý zahraniční zaměstnanec obdrží bezplatně od zvolené zdravotní pojišťovny průkaz pojištěnce, a to prostřednictvím zaměstnavatele, který odpovídá za správnost údajů na tomto průkazu.

Započitatelnost příjmů

Podmínky započitatelnosti jednotlivých příjmů do vyměřovacího základu se posuzují zejména ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1, 2 a 3 ZPVZP. Je-li zaměstnanci vyplácen příjem v cizí měně, přepočte se na českou měnu způsobem stanoveným zákonem upravujícím daně z příjmů. Zaměstnavatel je povinen vést ve svých záznamech pro stanovení a odvod pojistného kurz, který použil. I v případě pracovněprávního vztahu, uzavřeného podle cizích právních předpisů, musí být z hlediska dosaženého příjmu respektován u zaměstnance například minimální vyměřovací základ.

Ukončení zaměstnání

Pokud zaměstnaná osoba ukončí zaměstnání, resp. pokud jí zanikne účast na zdravotním pojištění, odejme jí zaměstnavatel průkaz pojištěnce (kromě prokazatelných případů, kdy u takové osoby nadále trvá jiné zaměstnání) a odevzdá jej příslušné zdravotní pojišťovně, případně může průkaz odevzdat i sama osoba. Pokud zaměstnavatel nemá možnost průkaz odebrat, jelikož osoba průkaz ztratila nebo se k zaměstnavateli vůbec nedostavila, sdělí zaměstnavatel tuto skutečnost zdravotní pojišťovně. Odebráním průkazu se zajišťuje ochrana poskytovatelů zdravotních služeb (lékařů) před jeho zneužitím, kdy zdravotní pojišťovna neuhradí služby za osobu, která není jejím pojištěncem.

Příklad

Příklad

Česká firma zaměstnává kromě Čechů i cizince. Jedná se o pracovní poměr podle zákoníku práce. Cizinci však pracují jen po část roku, mají povolen dlouhodobý pobyt. Zaměstnavatel řádně provádí za zaměstnance odvody pojištění a daní. Jaký je postup v době, kdy zaměstnanec odjede do svého bydliště v cizině např. na 4 měsíce v roce, ale zase se vrací a opět u stejné firmy pracuje? Není možné např. přihlášení jako na sezónní práce? Nebo je možno po vyčerpání řádné dovolené dát zaměstnanci neplacené volno (např. 3 měsíce každý rok)?

Občan bez trvalého pobytu na území České republiky je v ČR ze zákona zdravotně pojištěn v případě, kdy nemá na území České republiky trvalý pobyt a je zaměstnán u zaměstnavatele se sídlem nebo trvalým pobytem na území ČR v zaměstnání zakládajícím účast na zdravotním pojištění. Za této situace postupuje český zaměstnavatel u takové zaměstnané osoby podle českých právních předpisů platných ve zdravotním pojištění, a to po celou dobu trvání sjednaného pracovněprávního vztahu. Zaměstnanci, na kterého se vztahuje právní úprava platná ve zdravotním pojištění, lze poskytnout například neplacené volno, v takovém případě však musí být při odvodu pojistného za příslušný kalendářní měsíc dodržen minimální vyměřovací základ, kdy veškeré pojistné platí prostřednictvím zaměstnavatele zaměstnanec. Z hlediska povinné účasti v českém systému zdravotního pojištění je rozhodující trvalý pobyt (nikoliv dlouhodobý) a zdravotní pojištění neřeší například otázku "sezónních prací".

Zaměstnanci ze "třetích" zemí

Účastni českého systému

Nahrávám...
Nahrávám...