dnes je 23.4.2024

Input:

Účetnictví a DPH

22.9.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 10 minut

Účetnictví a DPH

Ing. Jan Ambrož

Základní pravidla fungování daně z přidané hodnoty jsou popsána nejen ve stejnojmenném článku, ale také v řadě navazujících textů, například v Evidence DPH. Propojení daně z přidané hodnoty a účetnictví je velmi důležité, v praxi však bohužel často podceňované.


Právní úprava

Pro metodiku účtování nepřímé daně, daně z přidané hodnoty, máme k dispozici základní postupy v účetních předpisech, zejména v Českém účetním standardu č. 017. Další metodické návody jsou v ČÚS č. 001, 013, 014 a 019.

Přímo v zákoně o DPH se již o účetnictví tolik nehovoří, navazuje samozřejmě na § 100  ZDPH(Evidence pro daňové účely), zmínku nalezneme u pojmu pozemek v § 4 odst. 4 písm. d) bod 3., jehož definici přejímá zákon o DPH právě z účetnictví (pro kategorii dlouhodobý majetek je ale návaznost na zákon o daních z příjmů).

Pro daňové doklady upravuje zákon o DPH vlastní pravidla v § 26 a násl., přesto můžeme konstatovat, že ve většině případů jsou náležitosti těchto dokladů popsány v účetních směrnicích, aby se současně jednalo o účetní doklady. Na druhé straně nesmíme automaticky předjímat, že například faktura jako taková je vždy daňovým dokladem pro účely DPH.

Nepřímo lze dovodit vazbu na cizí měnu (kurzové rozdíly), které se používají v účetnictví (§ 4 odst. 5) a pro zajímavost lze uvést třeba odkaz na účetní období v § 21 odst. 7 (u vratných obalů).

S účetnictvím v praxi většinou souvisí i problematika kalendářního roku a DPH, tj. v mnoha případech rozvahový den 31. prosinec nebo 1. leden.


V dalším textu se zaměříme na výklad několika oblastí, v nichž se úzce propojuje účetnictví s daní z přidané hodnoty.

Záznamní evidence

Účetnictví musí naplnit své atributy, u daně z přidané hodnoty je jeho povinností zajistit záznamní evidenci – v terminologii DPH evidenci pro účely daně z přidané hodnoty. Jde o souhrn povinností plátce DPH, aby byly jím prezentované skutečnosti v daňovém přiznání k DPH řádně doloženy.

Povinnosti plátce

Nejdůležitější povinnosti účetnictví a záznamní evidence jsou zřejmé – připravit:

  • daňové přiznání k DPH,

  • souhrnné hlášení k DPH,

  • a související přílohy.


Propojení účetnictví s daní z přidané hodnoty bude ještě náročnější po zavedení Elektronické evidence tržeb a Kontrolního hlášení.

Účetnictví

Vazba na daňová přiznání je většinou účetní jednotkou zajištěna konkrétními číselnými řadami v rámci daného zdaňovacího (účetního) období, tj. deníku účetních dokladů. Soupis účetních zápisů daného deníku (např. odběratelů, dodavatelů, interních dokladů, pokladny) obsahuje veškeré souvztažnosti účetních (zde i daňových) dokladů, z nichž je účtován nárok na odpočet a daňová povinnost.


Tuto povinnost mimo jiné ukládá Český účetní standard č. 001.


Deník je zpravidla zúčtován v rámci standardní závěrky za kalendářní měsíc a současně jsou u měsíčního plátce DPH proúčtovány operace na analytické účty 343 – Daň z přidané hodnoty; rozumné je zohlednit tzv. vlastní daňovou povinnost nebo nadměrný odpočet na samostatném analytickém účtu, jak uvádíme v dalším textu.

Zdaňovací a účetní období

Plátce se čtvrtletním zdaňovacím obdobím využívá pro své daňové přiznání obraty příslušných analytických účtů za tři sledované kalendářní měsíce. Měsíční plátce samozřejmě za každý kalendářní měsíc.


V účetnictví se běžně vyskytují rozdíly mezi stavy účtů a údaji v daňovém přiznání. Způsobeno je to podmínkou pro uplatnění nároku na odpočet DPH podle § 73 odst. 1 písm. a) ZDPH„…mít daňový doklad…”.


Měsíční plátce DPH, společnost Alfa, eviduje uskutečněná zdanitelná plnění v měsíci červnu 2015, daň na výstupu činí 420 000 Kč. Současně přijatá zdanitelná plnění, daň na vstupu je 430 000 Kč. Jeden z přijatých daňových dokladů s DPH ve výši 21 000 Kč, den uskutečnění zdanitelného plnění je 30. 6. 2015, plátce obdržel až v červenci.

V účetnictví evidujeme pohledávku v hodnotě 10 000 Kč, v daňovém přiznání k DPH je závazek 11 000 Kč.

Metodika účtování

Ve výkladu používáme zavedené účty, i když Vyhláška a ČÚS hovoří o účtových skupinách. Pro účely daně z přidané hodnoty je určena účtová skupina 34 – Zúčtování daní a dotací – Daň z přidané hodnoty.

Poznámka redakce: Vzorový účtový rozvrh naleznete v Praktických informacích.

Strana Má dáti

Na vrub příslušného účtu 343 se účtuje podle daňových dokladů nárok především vůči finančnímu orgánu na odpočet DPH ve zdaňovacím období, ve kterém po zaúčtování plátce uplatňuje nárok na odpočet daně (podle ČÚS „..uplatnil…”). Jde o souvztažný zápis, zpravidla ve prospěch příslušného účtu účtových skupin:

  • 32 – Závazky (krátkodobé),

  • 37 – Jiné pohledávky a závazky,

  • 47 – Dlouhodobé závazky.

Ve stejné účtové skupině 34 účtujeme též o opravách, například daňový dobropis (opravný daňový doklad na snížení daně) nebo vrubopis (zvýšení daně). Na vrub účtu 343 se dále účtuje placení daně finančnímu orgánu, případně vrácení daně při uplatnění nadměrného odpočtu.


Správně bychom měli mít na samostatném analytickém účtu operaci z předchozího příkladu – účetně patří do června, pro daň z přidané hodnoty až do července. U takových účetních operací je různá identifikace časového období: a) účetní – musí být v souladu se zákonem o účetnictví v červnu, b) daň z přidané hodnoty – nelze nárokovat za červen.

Strana Dal

Podle ČÚS se účtuje ve prospěch příslušného účtu podle daňových dokladů daňová povinnost účetní jednotky ze splatné daně z přidané hodnoty za zdaňovací období především vůči finančnímu orgánu. Musí jít o souvztažný zápis a jako protiúčet se zpravidla použije účtová skupina:

  • 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé),

  • 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi,

  • 37 – Jiné pohledávky a závazky,

  • případně účtová skupina třídy 0, 1 a 5, pokud se zdanitelné plnění uskutečnilo pro vlastní potřebu účetní jednotky nebo při bezplatném plnění ve prospěch jiných osob aj.

Daň na výstupu

Povinnost odvodu DPH není jen u běžných zdanitelných plnění, ale někdy třeba u vkladů, a příslušnou daň z přidané hodnoty také zaúčtujeme ve prospěch účtu skupiny 34, což potvrzuje text v Českém účetním standardu č. 014.


Také na straně Dal se objeví doklady související s opravou základu daně a problém s časovým nesouladem, neboť snížení původní daňové povinnosti je vázáno na zdaňovací období, v němž příjemce obdržel daňový doklad.


Kdyby v předchozím příkladu byl evidován dobropis vystavený společností Alfa v červnu – snížení odvodu DPH činí 20 000 Kč, nelze ho uplatnit, pokud byl doklad odeslán až v červenci, resp. odběratel ho neobdržel

Nahrávám...
Nahrávám...