dnes je 3.7.2022

Input:

Uplatnění nezdanitelných částek, slevy na dani a daňového zvýhodnění

8.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.8 Uplatnění nezdanitelných částek, slevy na dani a daňového zvýhodnění

Ing. Marcela Srněnská

Jakým způsobem se uplatní nezdanitelné částky ze základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podle § 15 ZDP, slevy na dani podle § 35 odst. 4 a § 35ba a daňové zvýhodnění podle § 35c, stanoví ZDP v § 38k.

Potřebné doklady

ZDP v § 38k odst. 1 stanoví, že poplatník je povinen prokázat plátci daně skutečnosti rozhodné pro:

 • poskytnutí měsíční slevy na dani podle § 35ba a

 • měsíčního daňového zvýhodnění

při výpočtu záloh nejpozději do konce kalendářního měsíce, v němž tyto okolnosti nastaly. K předloženým dokladům přihlédne plátce daně počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž budou tyto skutečnosti plátci daně prokázány, nejdříve však počínaje kalendářním měsícem, na jehož počátku byly skutečnosti rozhodné pro uznání slevy na dani podle § 35ba nebo na daňové zvýhodnění splněny, učiní-li poplatník současně Prohlášení podle odstavce 4 anebo tyto skutečnosti v již učiněném Prohlášení současně uvede. Poplatník může učinit Prohlášení na stejné období kalendářního roku pouze u jednoho plátce.

Prohlášení k dani

Plátce daně srazí ze mzdy zálohu a přihlédne v souladu s § 38k odst. 4 ZDP k měsíční slevě na dani podle § 35ba a k měsíčnímu daňovému zvýhodnění, učiní-li poplatník prokazatelně do 30 dnů po vstupu do zaměstnání a každoročně nejpozději do 15. února na příslušné zdaňovací období Prohlášení o tom:

 • jaké skutečnosti jsou u něho dány pro přiznání slevy na dani podle § 35ba, popř. kdy a jak se změnily,

 • že současně za stejné zdaňovací období ani za stejný kalendářní měsíc zdaňovacího období neuplatňuje nárok na slevu na dani podle § 35ba u jiného plátce daně a že současně na stejné období kalendářního roku neučinil u jiného plátce Prohlášení k dani,

 • jaký je počet dětí vyživovaných poplatníkem v rámci jeho společně hospodařící domácnosti a dále

  • - jaké skutečnosti jsou u něho dány pro přiznání daňového zvýhodnění na vyživované dítě,
  • - zda uplatňuje daňové zvýhodnění na toto dítě ve výši náležející na jedno, druhé nebo třetí a každé další vyživované dítě,
  • - zda v rámci téže společně hospodařící domácnosti vyživuje tytéž děti i jiný poplatník, zda na ně uplatňuje daňové zvýhodnění a zda je zaměstnán,
  • - kdy a jak se případně změnily rozhodné skutečnosti pro přiznání daňového zvýhodnění a
  • - jedná-li se o zletilé studující dítě, že mu nebyl přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně,
 • že současně za stejné zdaňovací období ani za stejný kalendářní měsíc zdaňovacího období neuplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě u jiného plátce daně a že daňové zvýhodnění na to samé vyživované dítě za stejné zdaňovací období ani za stejný

Nahrávám...
Nahrávám...