dnes je 24.5.2024

Input:

Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) - druhové členění

13.1.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut

Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) – druhové členění

Ing. Pavla Strakošová

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ), ve znění pozdějších předpisů – zejména:

  • Část třetí – Účetní závěrka (§ 18 až 23 ZoÚ)

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb. (PVZÚ), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Popis operace:

Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) je historicky druhým účetním výkazem (po rozvaze).

Z hlediska historie je podvojné účetnictví jako systém staré již více než pět set let; postupným vývojem vznikla potřeba podrobnějších informací o jediné rozvahové položce, a to o zisku resp. ztrátě; z této potřeby nakonec vznikl výkaz zisku a ztráty (výsledovka).

Výsledovka podává primárně informace o efektivnosti činnosti podniku v intervalu vykazovaného období. Podrobněji rozvádí jedinou rozvahovou položku – zisk, resp. ztrátu za daný interval (běžný rok). Základní orientace ve výsledovce v horizontální podobě:

Náklady  Výnosy  
Zisk   Ztráta   

Základní struktura výkazu zisku a ztráty ve vertikální formě v souladu s českými účetními předpisy:

   Běžné období  Minulé období  
Provozní výnosy         
 • - Provozní náklady 
 
      
*Provozní výsledek hospodaření        
Finanční výnosy         
 • - Finanční náklady 
 
      
*Finanční výsledek hospodaření        
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/–)        
 • - Daň z příjmů 
 
      
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/–)        
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/–)         
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/–)        
*Čistý obrat za účetní období        

Výsledek hospodaření za účetní období uvedený ve vlastních zdrojích v rozvaze, je převzatá hodnota z výkazu zisku a ztráty.

Zákon o účetnictví nabízí dvě varianty výkazů:

 1. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu zahrnuje všechny položky výkazu, tzn. položky označené římskými číslicemi (výnosy), písmeny (náklady) i arabskými číslicemi (podrobnější rozpis výnosů a nákladů) a výpočtové položky, a sestavuje ho
  1. účetní jednotka, která je obchodní společností, a
  2. z ostatních účetních jednotek ta, která je
   • velkou účetní jednotkou,

   • střední účetní jednotkou,

   • malou účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo

   • mikro účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

 2. Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu zahrnuje pouze položky označené římskými číslicemi (výnosy), písmeny (náklady) a výpočtové položky, a může ji sestavit
  • malá účetní jednotka nebo mikro účetní jednotka, která není obchodní společností a nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

V souladu se zákonem o obchodních korporacích:

Obchodními společnostmi jsou:

 • veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (osobní společnosti),

 • společnost s ručením omezeným a akciová společnost (kapitálové společnosti) a

 • evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení.

Obchodními společnostmi nejsou – například:

 • družstva,

 • fyzické osoby apod.

Vymezení kategorií účetních jednotek a povinnost ověření účetní závěrky auditorem je uvedeno v článku Účetní závěrka.

Výkaz zisku a ztráty mohou účetní jednotky sestavovat v členění druhovém nebo účelovém.

Tyto dva výkazy se liší pouze v provozní oblasti (oblast finanční zůstává v podstatě shodná).

Dále je uvedeno uspořádání položek výkazu zisku a ztráty v druhovém členění; položky jsou doplněny účty v souladu s účtovým rozvrhem (A = analytické účty).

Příklad rozdílného členění nákladů a výnosů v provozní oblasti je uveden v článku Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) - účelové členění.

Výkaz zisku a ztráty – druhové členění – za období od... do...

Část provozní (ve zkráceném rozsahu):

   Běžné období  
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb  601, 602   
II. Tržby za prodej zboží  604   
A. Výkonová spotřeba  50x, 51x   
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/–)  58xA   
C. Aktivace (+/–)  58xA   
D. Osobní náklady  52x   
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti  55x   
III. Ostatní provozní výnosy  64x, 697   
F. Ostatní provozní náklady  54x, 53x, 597   
* Provozní výsledek hospodaření (∑ I. až III.) – (∑ A. až F)   

Ve výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu je podrobnější členění u položek:

A. Výkonová spotřeba 
A.1.  Náklady vynaložené na prodané zboží  
A.2.  Spotřeba materiálu a energie  
A.3.  Služby  

.

D. Osobní náklady 
D.1.  Mzdové náklady  
D.2.  Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady  
   D.2.1.  Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  
   D.2.2.  Ostatní náklady  

.

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 
E.1.  Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  
   E.1.1.  Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé  
   E.1.2.  Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné  
E.2.  Úpravy hodnot zásob  
E.3.  Úpravy hodnot pohledávek  

Položka "Úpravy hodnot v provozní oblasti" zahrnuje:

 • odpisy (trvalé snížení ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku) a

 • opravné položky (přechodné snížení ocenění majetku).

Opravné položky ke konkrétnímu majetku ve výkazu zachycují jejich změnu stavu, tj. tvorbu i snížení nebo zrušení opravných položek k tomuto majetku.

III. Ostatní provozní výnosy 
III.1.  Tržby z prodaného dlouhodobého majetku  
III.2.  Tržby z prodaného materiálu  
III.3.  Jiné provozní výnosy  

Položka "Ostatní provozní výnosy" zahrnuje pestrou a širokou oblast provozních výnosů (neuvedených výše); zahrnuje i mimořádné výnosy (po zrušení účtové skupiny 68 – Mimořádné výnosy) a přijaté dary v provozní oblasti.

F. Ostatní provozní náklady 
F.1.  Zůstatková cena prodaného DM  
F.2.  Prodaný materiál  
F.3.  Daně a poplatky  
F.4.  Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období  
F.5.  Jiné provozní náklady  

Položka "Ostatní provozní náklady" zahrnuje i mimořádné náklady (po zrušení účtové skupiny 58 – Mimořádné náklady) v provozní oblasti.

Při druhovém členění provozních nákladů se veškeré nákladové druhy (spotřeba materiálu, osobní náklady, náklady na energii, odpisy atd.) účtují na vrub konkrétních nákladových účtů. Ty náklady, které souvisí s výrobou výrobků (zakázek), se v nákladech ponechají, a současně se zaznamená snížení nákladů prostřednictvím účtů 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace. Tímto postupem se řeší problém věcné nesrovnatelnosti

Nahrávám...
Nahrávám...