dnes je 22.11.2019
Input:

Výpočet a placení pojistného na sociální zabezpečení

1.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.2 Výpočet a placení pojistného na sociální zabezpečení

Ing. Marta Ženíšková

Výše pojistného

Zaměstnavatel platí pojistné ve výši 24,8 % z úhrnu vyměřovacích základů všech svých zaměstnanců účastných nemocenského pojištění (do konce června 2019 platil pojistné ve výši 25 %).

Zaměstnanec platí pojistné ve výši 6,5 % ze svého vyměřovacího základu, je-li účasten nemocenského pojištění.

Jak u zaměstnavatele, tak u každého zaměstnance se pojistné zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Přehled sazeb pojistného z vyměřovacího základu

  Celkem     Nemocenské
pojištění (NP) 
 
Důchodové
pojištění (DP) 
 
Příspěvek na státní
politiku zaměstnanosti 
 
Zaměstnavatel při účasti na NP:
 • od července 2019

 • do června 2019

 

 • 24,8 %

 • 25 %

 

 • 2,1 %

 • 2,3 %

 

 • 21,5 %

 • 21,5 %

 

 • 1,2 %

 • 1,2 %

 
Zaměstnanci účastni NP   6,5 %   –   6,5 %   –   
OSVČ účastné DP (viz Pojistné na důchodové pojištění u OSVČ)  29,2 %    –   28 %    1,2 %   
OSVČ účastné NP (viz Nemocenské pojištění OSVČ)
 • od července 2019

 • do června 2019

 

 • 2,1 %

 • 2,3 %

 

 • 2,1 %

 • 2,3 %

 

 

 
Osoby dobrovolně účastné DP   28 %   –   28 %    –   

Splatnost pojistného

Zaměstnavatel odvádí pojistné za sebe i za své zaměstnance na účet příslušné OSSZ. Má-li zaměstnanec v kalendářním měsíci započitatelný příjem, ale nelze z něho srazit pojistné (je poskytnut v nepeněžní formě), musí zaměstnavatel uhradit pojistné i za zaměstnance.

Pojistné je splatné v období od 1. do 20. dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, za který se pojistné platí. Nejpozději 20. den musí být pojistné připsáno na účet OSSZ (respektive na účet České národní banky). Připadne-li tento den na sobotu, neděli nebo svátek, je pojistné splatné nejpozději v prvním pracovním dnu po tomto dnu.

Placení pojistného

Pojistné na sociální zabezpečení se platí bezhotovostním převodem z účtu plátce na účet OSSZ nebo v hotovosti v pokladně OSSZ; v hotovosti lze platit jen do výše 10 000 Kč v jednom dnu. Za den platby se v případě placení pojistného v hotovosti považuje den, v němž bylo pojistné zaplaceno.

Pořadí úhrad závazků

Zaměstnavatel si neurčuje účel platby. Pořadí úhrad splatných závazků vůči OSSZ stanoví zákon o pojistném (§ 22a ZPSZ) takto: nejstarší dlužné pojistné – běžné pojistné – penále – pokuty – přirážka k pojistnému.

Odvod pojistného podle zákona o ochraně zaměstnanců

Pojistné na sociální zabezpečení, které platí zaměstnanci, odvádí i úřad práce v případě, že vyplatil zaměstnanci mzdové nároky podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Zaměstnavatel je povinen prokázat úřadu práce, zda odvedl pojistné na sociální zabezpečení ze zúčtovaných odměn, které zaměstnanci nevyplatil. Neodvedl-li zaměstnavatel pojistné na sociální zabezpečení, odvede je úřad práce (ve výši 6,5 % z