dnes je 1.2.2023

Input:

Výpočet a placení pojistného

25.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.2 Výpočet a placení pojistného

Ing. Marta Ženíšková

Výše pojistného

Zaměstnavatel platí pojistné ve výši 24,8 % z úhrnu vyměřovacích základů všech svých zaměstnanců účastných nemocenského pojištění.

Zaměstnanec platí pojistné ve výši 6,5 % ze svého vyměřovacího základu, je-li účasten nemocenského pojištění.

Jak u zaměstnavatele, tak u každého zaměstnance se pojistné zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Přehled sazeb pojistného z vyměřovacího základu

  Celkem     Nemocenské
pojištění (NP) 
 
Důchodové
pojištění (DP) 
 
Příspěvek na státní
politiku zaměstnanosti 
 
Zaměstnavatel při účasti na NP  24,8 %  2,1 %  21,5 %  1,2 %  
Zaměstnanci účastni NP   6,5 %   –   6,5 %   –   
OSVČ účastné DP (viz Pojistné na důchodové pojištění u OSVČ)  29,2 %    –   28 %    1,2 %   
OSVČ účastné NP (viz Nemocenské pojištění OSVČ)  2,1 %  2,1 %  –  –  
Osoby dobrovolně účastné DP   28 %   –   28 %    –   

Vyšší pojistné u některých profesí

Zdravotničtí záchranáři a členové horské služby budou mít s účinností od 1. 1. 2023 sníženou věkovou podmínku pro nárok na starobní důchod až o 5 let podle odpracované doby v této profesi. Z vyměřovacího základu takových zaměstnanců bude jejich zaměstnavatel platit vyšší pojistné. Sazba pojistného se bude jejich zaměstnavatelům postupně zvyšovat z 24, 8 % na 26,8 % v roce 2023, na 27,8 % v roce 2024, na 28,8 % v roce 2025 a počínaje rokem 2026 na 29,8 %.

Splatnost pojistného

Zaměstnavatel odvádí pojistné za sebe i za své zaměstnance na účet příslušné OSSZ. Má-li zaměstnanec v kalendářním měsíci započitatelný příjem, ale nelze z něho srazit pojistné (je poskytnut v nepeněžní formě), musí zaměstnavatel uhradit pojistné i za zaměstnance.

Pojistné je splatné v období od 1. do 20. dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, za který se pojistné platí. Nejpozději 20. den musí být pojistné připsáno na účet OSSZ (respektive na účet České národní banky). Připadne-li tento den na sobotu, neděli nebo svátek, je pojistné splatné nejpozději v prvním pracovním dnu po tomto dnu.

Placení pojistného

Pojistné na sociální zabezpečení se platí bezhotovostním převodem z účtu plátce na účet OSSZ. OSSZ nepřijímá v hotovosti žádnou platbu.

Pořadí úhrad závazků

Zaměstnavatel si neurčuje účel platby. Pořadí úhrad splatných závazků vůči OSSZ stanoví zákon o pojistném (§ 22a ZPSZ) takto: nejstarší dlužné pojistné – běžné pojistné – penále – pokuty – přirážka k pojistnému.

Odvod pojistného podle zákona o ochraně zaměstnanců

Pojistné na sociální zabezpečení, které platí zaměstnanci, odvádí i úřad práce v případě, že vyplatil zaměstnanci mzdové nároky podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Zaměstnavatel je povinen prokázat úřadu práce, zda odvedl pojistné na sociální zabezpečení ze zúčtovaných odměn, které zaměstnanci nevyplatil. Neodvedl-li zaměstnavatel pojistné na sociální zabezpečení, odvede je úřad práce (ve výši 6,5 % z

Nahrávám...
Nahrávám...