dnes je 15.8.2022

Input:

Zásoby

7.12.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásoby

Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda

Zásoby jsou součástí oběžného majetku. Pro správné účtování o zásobách potřebujeme zejména znát:

  • druhové vymezení zásob,

  • problematiku oceňování zásob,

  • způsoby účtování zásob.

1. Druhové vymezení zásob

Z hlediska účetnictví zásoby rozlišujeme na:

  • materiál (suroviny, pomocné a provozovací látky, náhradní díly, obaly, další movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na výši ocenění, drobný hmotný majetek, pokusná zvířata),

  • zásoby vlastní výroby (nedokončená výroba, polotovary, výrobky, některá zvířata),

  • zboží (zejména věci i některá zvířata pořízené za účelem prodeje).

2. Oceňování zásob

Oceňování je v účetnictví nanejvýš důležitým prvkem a nejinak je tomu také u zásob. Jde navíc o téma výrazně obsáhlejší než u jiných účetních kategorií. Oceňovacích problémů je totiž v případě zásob hned několik. Proto když hovoříme o oceňování zásob, musíme obsáhnout minimálně následující oblasti:

  • oceňování jednotlivých přírůstků zásob (pořizovací cenou, vlastními náklady, reprodukční pořizovací cenou),

  • oceňování jednotlivých úbytků zásob (skutečnou pořizovací cenou, cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem, předem stanovenou cenou se samostatným zjišťováním odchylek, způsobem FIFO),

  • oceňování zásob k rozvahovému dni (odpisy zásob a opravné položky k zásobám).

3. Způsoby účtování zásob

Účetní jednotky mohou o zásobách účtovat různými způsoby.

Při účtování o zásobách je na samostatném rozhodnutí firmy, zda bude účtovat o zásobách průběžně způsobem A nebo, zda bude účtovat o zásobách periodicky způsobem B, anebo zda bude oba způsoby kombinovat pro různé druhy zásob, tj. některé účtovat na sklad (základní suroviny, náhradní díly) a některé účtovat přímo při pořízení do nákladů (pohonné

Nahrávám...
Nahrávám...