dnes je 28.5.2024

Input:

Změna místa výkonu práce

29.9.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2.3.4.2 Změna místa výkonu práce

doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Zaměstnanec je povinen vykonávat práci v místě, které bylo dohodnuto v pracovní smlouvě jako místo výkonu práce, a zaměstnavatel má povinnost zaměstnanci v tomto místě sjednaný druh práce přidělovat. Mimo toto místo je výkon práce možný pouze, dal-li k tomu zaměstnanec souhlas. Zákoník práce za změnu místa výkonu práce považuje vyslání na pracovní cestu, přeložení a dočasné přidělení.

Pracovní cesta

Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance k výkonu práce mimo místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu (na území ČR i do zahraničí) na základě dohody (nemusí být písemná). Souhlas s vysíláním na pracovní cesty může zaměstnanec dát i předem v pracovní smlouvě.

Pokud zaměstnavatel vysílá zaměstnance na pracovní cestu do jiné organizace, může pověřit jiného vedoucího zaměstnance, aby vyslanému zaměstnanci dával pokyny k práci, případně jeho práci řídil a kontroloval. Nesmí však jménem vysílajícího zaměstnavatele právně jednat (např. rozvázat pracovní poměr, změnit druh vykonávané práce).

Zvláštní skupina zaměstnanců

Těhotné zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o dítě do věku 8 let (u osamělých zaměstnanců až do 15 let) a zaměstnanci, kteří dlouhodobě převážně sami pečují o osobu ve II. až IV. stupni závislosti, mohou být vysláni na pracovní cestu pouze se svým souhlasem, který musí být u nich dán ke každé pracovní cestě (nestačí např. souhlas předem daný v pracovní smlouvě).

Přeložení

Přeložením je opatření zaměstnavatele, podle něhož má přeložený zaměstnanec vykonávat práce na jiném místě, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě. Přeložení může provést zaměstnavatel pouze se souhlasem zaměstnance a v rámci zaměstnavatele, pokud to nezbytně vyžaduje jeho provozní potřeba (nelze tedy zaměstnance přeložit k jinému zaměstnavateli). Z těchto zásad se nepřipouštějí žádné výjimky. Souhlas zaměstnance je platný, i když nebyl učiněn v písemné formě.

Zvláštní skupina zaměstnanců

Těhotné ženy a zaměstnankyně nebo zaměstnance pečující o děti do věku osmi let může zaměstnavatel přeložit jen na jejich žádost. To platí i pro osamělého zaměstnance pečujícího o dítě i pro osamělou ženu pečující o dítě, pokud dítě nedosáhlo věku 15 let, i pro zaměstnance, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o fyzickou osobu ve II. až IV. stupni závislosti (středně těžká, těžká, úplná závislost) závislou na pomoci osoby jiné.

Po přeložení ukládá úkoly přeloženému zaměstnanci, jeho práci organizuje, řídí, kontroluje a pokyny mu k tomuto účelu vydává příslušný vedoucí zaměstnanec organizační složky (útvaru), na jejíž pracoviště byl zaměstnanec přeložen.

Dočasné přidělení

Zatímco dříve mohl zaměstnavatel dočasně přidělit zaměstnance k výkonu práce k jiné právnické nebo fyzické osobě (až na výjimky týkající se prohlubování nebo zvyšování kvalifikace) pouze formou agenturního zaměstnávání, mohou nyní využít možnost dočasného přidělení svých zaměstnanců i zaměstnavatelé, kteří nejsou agenturami práce. Půjde zejména o případy spolupráce zaměstnavatelů na společných projektech nebo o

Nahrávám...
Nahrávám...