dnes je 18.7.2024

Input:

Změny týkající se daňového zvýhodnění a slev na dani na základě zákona č. 170/2017 Sb.

4.8.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 13 minut

2017.17.2 Změny týkající se daňového zvýhodnění a slev na dani na základě zákona č. 170/2017 Sb.

Ing. Ivan Macháček

V dnešním příspěvku, zabývajícím se změnami v zákonu o daních z příjmů na základě zákona č. 170/2017 Sb., si blíže rozebereme změny týkající se zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě a dále změny týkající se slev na dani z příjmů fyzických osob a jejich prokazování poplatníkem.

Zvýšení daňového zvýhodnění

Poplatník daně z příjmů fyzických osob má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu EU nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor za podmínek uvedených v § 35c ZDP. Zákonem č. 170/2017 Sb. dochází v § 35c odst. 1 ZDP ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě z částky 17 004 Kč na částku 19 404 Kč ročně a dále na třetí a každé další dítě z částky 20 604 Kč na částku 24 204 Kč ročně. Daňové zvýhodnění na jedno dítě zůstává pro rok 2017 ve výši 13 404 Kč.

Při uplatnění tohoto zvýšení daňového zvýhodnění je nutno postupovat ve smyslu bodu 21. přechodných ustanovení k zákonu. Zde se uvádí, že ustanovení § 35c odst. 1 ZDP, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije již pro zdaňovací období roku 2017. Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2017 přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije ustanovení § 35c odst. 1 ZDP, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Vývoj daňového zvýhodnění na dítě v Kč za rok

Počet dětí   Rok 2015   Rok 2016   Rok 2017   Rok 2018  
první dítě   13 404   13 404   13 404   15 204*)  
druhé dítě   15 804   17 004   19 404   19 404  
třetí dítě a další dítě   17 004   20 604   24 204   24 204  

Vývoj daňového zvýhodnění na dítě při výpočtu měsíční zálohy na daň v Kč

Počet dětí   Rok 2015   Rok 2016   Rok 2017   Rok 2018  
první dítě   1 117   1 117   1 117   1 267*)  
druhé dítě   1 317   1 417   1 617   1 617  
třetí dítě a další dítě   1 417   1 717   2 017   2 017  

*) Více viz upozornění dále.

Při zúčtování výplaty za měsíce leden až červen 2017 počítá zaměstnavatel při stanovení měsíční zálohy na daň zaměstnance s částkou daňového zvýhodnění 1 417 Kč na druhé dítě a 1 717 Kč na třetí a další dítě, při zúčtování výplaty za měsíce červenec až prosinec 2017 počítá zaměstnavatel již s novou výší měsíčního daňového zvýhodnění 1 617 Kč na druhé dítě a 2 017 Kč na třetí a další dítě.

Zvýšené daňové zvýhodnění za kalendářní měsíce leden až červen 2017 bude poplatníkovi zohledněno v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2017, resp. v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017.

Příklad
Příklad 1.

Zaměstnanec má podepsané na rok 2017 prohlášení k dani a uplatňuje daňové zvýhodnění na tři vyživované děti žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.

Zaměstnavatel při výpočtu zálohy na daň za měsíce leden až červen 2017 zohlední v rámci stanovení měsíční zálohy na daň daňové zvýhodnění na vyživované děti zaměstnance ve výši 1 117 Kč + 1 417 Kč + 1 717 Kč = 4 251 Kč. Počínaje měsícem červenec 2017 pak činí měsíční daňové zvýhodnění na děti 1 117 Kč + 1 617 Kč + 2 017 Kč = 4 751 Kč. V rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění pak zaměstnavatel zohlední daňové zvýhodnění na děti ve výši 13 404 Kč + 19 404 Kč + 24 204 Kč = 57 012 Kč a rozdíl jako přeplatek na dani vyplatí zaměstnanci při zúčtování daně nejpozději za březen 2018.

V § 35c odst. 1 ZDP se zpřesňuje, že je-li v jedné společně hospodařící domácnosti více vyživovaných dětí poplatníka, posuzují se pro účely tohoto ustanovení dohromady.

Daňové zvýhodnění na dítě lze uplatnit formou slevy na dani nebo formou daňového bonusu, popřípadě kombinací slevy na dani a daňového bonusu. Je-li nárok poplatníka na daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost za příslušné zdaňovací období, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. Podle stávajícího znění § 35c odst. 4 ZDP může poplatník uplatnit daňový bonus na vyživované dítě, pokud dosáhne ročních příjmů alespoň ve výši 6násobku minimální mzdy, přičemž do tohoto limitu se započítají příjmy ze zaměstnání, z podnikání, z nájmu i kapitálového majetku. Zákonem č. 170/2017 Sb. dochází ke zpřísnění podmínek pro vyplácení daňového bonusu v § 35c odst. 4 ZDP v tom smyslu, že se příjmy z nájmu a kapitálového majetku nebudou započítávat do limitu příjmů, který je nutno pro získání bonusu splnit. Daňový bonus na vyživované děti se nově poskytne pouze těm poplatníkům, kteří dosahují příjmů ze závislé činnosti nebo příjmů ze samostatné činnosti. Změna ustanovení § 35c odst. 4 ZDP se uplatní ve smyslu bodu 1. přechodných ustanovení zákona až počínaje rokem 2018.

V důvodové zprávě k této změně se mimo jiné uvádí, že v současné době praktické zkušenosti s tímto nástrojem ukazují, že zejména u příjmů z nájmu může docházet k umělému navyšování příjmů právě na výši šestinásobku minimální mzdy, přičemž v důsledku tohoto kroku vznikne nárok na daňový bonus. V kombinaci s ostatními slevami na dani tak v krajním případě dodatečné umělé navýšení příjmu o 1 Kč přináší až 60 300 Kč daňového bonusu. Příjmy z nájmu a příjmy z kapitálového majetku nepodléhají povinnému pojistnému a toto chování tak přináší čistou daňovou výhodu.

V souvislosti s prokazováním nároku na daňové zvýhodnění při stanovení záloh nebo daně poplatníkem plátci daně dle § 38l odst. 3 ZDP dochází zákonem č. 170/2017 Sb. k některým zpřesněním v písm. b), c) a e) tohoto ustanovení.

Pozor!
Na základě zákona č. 200/2017 Sb. dochází od roku 2018 k navýšení daňového zvýhodnění na jedno (první) dítě na částku 15 204 Kč (z 1 117 Kč na 1 267 Kč měsíčně).

Slevy na dani z příjmů u fyzické osoby

Každá fyzická osoba, tedy jak zaměstnanec, tak poplatník s příjmy ze samostatné činnosti či poplatník s příjmy z kapitálového majetku, z nájmu nebo poplatník, který má pouze ostatní příjmy podléhající zdanění dle § 10 ZDP, může uplatnit za zdaňovací období roku 2017 slevy na dani specifikované v § 35ba odst. 1 ZDP v následující výši:

Slevy na dani dle § 35ba odst. 1 ZDP   Sleva na dani v Kč v roce 2017  
Základní sleva na poplatníka: písm. a)   24 840  
Sleva na manžela: písm. b)   24 840  
Základní sleva na invaliditu: písm. c)   2 520  
Rozšířená sleva na invaliditu: písm. d)   5 040  
Sleva na držitele průkazu ZTP/P: písm. e)   16 140  
Sleva na studenta: písm. f)   4 020  
Sleva za umístění dítěte: písm. g)   maximálně 11 000  
Sleva na evidenci tržeb: písm. h)   maximálně 5 000  

Sleva na dani dle § 35ba odst. 1 písm. a), g) a h) ZDP je roční slevou na dani, slevy na dani dle § 35ba odst. 1 písm. b) až f) ZDP lze uplatnit ve výši jedné dvanáctiny roční slevy za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně. Připomínáme zde ještě slevu na dani z titulu zaměstnání osob se zdravotním postižením a s těžším zdravotním postižením dle § 35 ZDP.

Zákonem č. 170/2017 Sb. nedochází ke změně ve výši a principu uplatnění těchto slev na dani, dochází pouze k následujícímu dílčímu zpřesnění u jednotlivých druhů slev a jejich prokazování.

1. Sleva na dani na manžela

Sleva na dani na manžela žijícího s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti – § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP činí 24 840 Kč ročně, přičemž ji může poplatník uplatnit pouze tehdy, pokud manžel nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč. Pokud je tento vlastní příjem manžela za zdaňovací období vyšší než 68 000 Kč, pak slevu na dani na manžela nelze druhým manželem uplatnit. Zákonem č. 170/2017 Sb. se zpřesňuje, že pokud byl manželovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek.

Podle současného znění § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP se sleva na manželku (manžela) zvyšuje na dvojnásobek, pokud je manželka (manžel) držitelem průkazu ZTP/P, přičemž na průkazech ZTP/P je uvedeno datum vydání průkazu, nikoliv den, od kterého byl průkaz osobě se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP/P” přiznán. V důvodové zprávě k zákonu se uvádí, že nová úprava v § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP řeší nerovnost mezi jednotlivými poplatníky v situacích, kdy byl oběma přiznán průkaz ZTP/P od téhož data, ale z nějakých důvodů (např. jiné datum podání žádosti o průkaz, nemoc úřední osoby vystavující průkaz, organizační či technické problémy) je u nich na průkazu ZTP/P uvedeno rozdílné datum vydání

Nahrávám...
Nahrávám...