dnes je 29.5.2024

Input:

Změny v evidenci tržeb platné pro rok 2019 a 2020

12.11.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

2019.24.1
Změny v evidenci tržeb platné pro rok 2019 a 2020

Tomáš Líbal

VYŠLO V ČÍSLE 24/2019

Šestnáct měsíců uplynulo od předložení vládního návrhu novely zákona o evidenci tržeb (zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, dále jen ZET) do zveřejnění ve Sbírce zákonů. Dne 9. října 2019 byla novela publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 256/2019 Sb. Uvedeným zákonem je s účinností od 1. května 2020 novelizován i zákon o dani z přidané hodnoty, kdy dojde u některých plnění k přesunu do druhé snížené sazby daně.

Změny v ZET jednak reagují na Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16, kterým byla zrušena některá ustanovení ZET, a dále na praktické zkušenosti s cca tříletým fungováním evidence tržeb v České republice.

Účinnost jednotlivých ustanovení novely ZET je poměrně komplikovaná. Stručný přehled uvádím v následující tabulce.

Účinnost od   Popis změny  
1. listopad 2019  
  • Omezení evidence tržeb na území České republiky

  • Upřesnění formálních náležitostí evidovaných tržeb

  • Vymezení odpovědnosti při pověření k evidování tržeb

  • Výjimky z evidence tržeb

  • Povinnost uvádět na účtence DIČ pro právnické osoby

 
1. únor 2020   Změny související s povolováním evidovat tržby ve zvláštním režimu evidence tržeb (tzv. papírová EET) a přípravou této evidence tržeb  
1. květen 2020  
  • Pravidla pro evidování tržeb ve zvláštním režimu

  • Zahrnutí i zbývajících poplatníků daně z příjmů, resp. tržeb do povinné evidence tržeb

 

1. ZMĚNY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2019

1.1. Omezení evidence tržeb na území České republiky – § 3 odst. 2 ZET

Předmětem evidence podle novely ZET jsou tržby uskutečněné na území České republiky. Předchozí právní úprava vyžadovala evidenci tržeb uskutečněných i v zahraničí. Z důvodu komplikovaného plnění evidence tržeb uskutečněných v zahraničí a v podstatě nemožnost kontroly ze strany Finanční správy, je novelou okruh evidovaných tržeb omezen na území České republiky.

1.2. Upřesnění formálních náležitostí evidovaných tržeb – § 5 ZET

Upřesňuje se, že evidenci podléhají i tržby v obdobné formě jako hrazené v hotovosti, tj. uskutečněné tzv. platebními prostředky pro omezenou síť. Jako příklad si můžeme uvést předplacené dárkové karty, poukazy, vouchery, elektronické peněženky, čipové karty apod., které lze využít pouze u úzce vymezeného okruhu dodavatelů (prodejců) nebo k zaplacení úzce vymezeného okruhu zboží či služeb. I po novele nejsou evidovanými tržbami platby uskutečněné platebními kartami, které vyloučil z EET Ústavní soud.

1.3. Vymezení odpovědnosti při pověření k evidování tržeb – § 8 a § 9 ZET

V případě, že poplatník pověří evidováním tržeb jiného poplatníka, vzniká pověřenému poplatníkovi povinnost a odpovědnost za plnění povinností podle ZET, tj. např. žádat o autentizační údaje, oznamovací a informační povinnosti podle ZET apod. Mohou si však ujednat, že některé povinnosti bude plnit pověřující poplatník. Při nepřímém zastupování nelze evidovat tržby ve zvláštním režimu.

1.4. Výjimky z evidence tržeb – § 12 ZET

Do ZET byly zapracovány výjimky z EET, původně upravené Nařízením vlády č. 376/2017 Sb., které zrušil Ústavní soud výše zmíněným Nálezem s účinností od 1. ledna 2019. Doplněny byly i některé další tržby, které se nebudou evidovat.

1. Evidenci nepodléhají tržby z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy:

  1. 87 Pobytové služby sociální péče,
  2. 88 Ambulantní nebo terénní sociální služby.

Při zjišťování, zda tržby poplatníka patří do výše zmíněných kódů, doporučuji pracovat s Vysvětlivkami (CZ NACE). Ke stažení, nebo náhledu jsou k dispozici na webových stránkách Českého statistického úřadu .

2. Z EET jsou vyňaty tržby ve formě platby za poskytování telekomunikačních služeb nebo jiných služeb uskutečněné prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním jiné platby. Jedná se např. o čerpání nabitého kreditu mobilního telefonu za telefonní hovory, SMS zprávy a jiné služby, např. jízdné v MHD. Povinná evidence těchto tržeb by znamenala vystavování desítek miliónů účtenek denně za každý hovor, nebo SMS zprávu. Vynětí z EET se týká pouze plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby. Hotovostní úhrada za tzv. nabití kreditu je evidovanou tržbou.

3. EET nepodléhají tržby z hazardní hry. Důvodem vynětí je v některých případech praktická nemožnost kontroly evidování tržeb. Finanční správa má jiné způsoby, jak zajistit kontrolu řádného zdaňování tržeb z hazardních her.

4. Tržby z obchodní letecké dopravy a ze služeb poskytovaných v přímé souvislosti s ní nepodléhají povinné evidenci. Důvodem vynětí je prodej těchto služeb přes globální distribuční systémy, do kterých není možné zapracovat systém evidence tržeb. Tržby z obchodní letecké dopravy zahrnují jak tržby za letenky, poplatky za přepravu zavazadel nebo poštovné za přepravu zásilky, tak tržby např. za přednostní nástup do letadla, výběr sedadla, nebo za jídlo na palubě zaplacené předem.

5. Povinnost evidovat tržby se nevztahuje na těžce zrakově postižené fyzické osoby, držitele průkazu ZTP/P podnikající samostatně, nebo s obdobně postiženými zaměstnanci, či spolupracujícími osobami.

6. Do EET nespadají tržby z prodeje sladkovodních ryb a souvisejících služeb uskutečněné vždy v období od 18. do 24. prosince v provozovně, ve které se v tomto období uskutečňují pouze tyto tržby.

1.5. Povinnost uvádět na účtence DIČ pro právnické osoby – § 20 ZET

Novela vrací do ZET povinnost uvádět na účtence DIČ, pokud není jeho kmenová část tvořena obecným identifikátorem, kterým je rodné číslo. Na fyzickou osobu se tedy uvedená povinnost nevztahuje, nicméně může uvádět své DIČ na účtence dobrovolně.

2. ZMĚNY ÚČINNÉ OD 1. ÚNORA 2020

2.1. Žádost o povolení zvláštního režimu

Nahrávám...
Nahrávám...