dnes je 17.1.2021

Input:

Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2021

5.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.1.2
Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2021

Ing. Antonín Daněk

VYŠLO V ČÍSLE 1/2021

K datu 1. ledna 2021 dochází ve zdravotním pojištění ke změnám u všech skupin plátců, kterými jsou zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, osoby bez zdanitelných příjmů včetně plateb státu za tzv. státní pojištěnce.

Nová hodnota minimální mzdy

Zvýšení minimální mzdy na částku 15 200 Kč návazně ovlivní ve zdravotním pojištění například:

1) Placení pojistného zaměstnavatelem za zaměstnance

Minimálním vyměřovacím základem zaměstnance je minimální mzda. Nedosahuje-li hrubý příjem zaměstnance v příslušném kalendářním měsíci aktuální výše minimální mzdy, případně její poměrné části ve smyslu ustanovení § 3 odst. 9 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provádí zaměstnavatel příslušný dopočet (a následný doplatek) pojistného do zákonem stanoveného minima.

2) Podmínky v tzv. nekolidujícím zaměstnání

Uchazeč o zaměstnání, který nepobírá podporu v nezaměstnanosti, může současně vykonávat závislou činnost (pracovní poměr, služební poměr, dohoda o pracovní činnosti, nikoli však dohoda o provedení práce), pokud příjem za kalendářní měsíc nepřevýší polovinu minimální mzdy, tj. 7 600 Kč.

3) Placení pojistného v případě neplaceného volna a neomluvené absence

S účinností od 1. 1. 2015 byla zrušena ustanovení § 3 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb. a § 9 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. v podobě platné do konce roku 2014. Tato skutečnost mimo jiné znamená, že se z obecného pohledu již neplatí pojistné z neplaceného volna a ani při neomluvené absenci (nenavyšuje se z těchto důvodů nepřítomnosti zaměstnance v zaměstnání vyměřovací základ zaměstnance), avšak zaměstnavatel musí zabezpečit dodržení minimálního vyměřovacího základu zaměstnance, resp. jeho poměrné části tehdy, pokud pro zaměstnance – a zaměstnavatele jako plátce pojistného – povinné minimum ve zdravotním pojištění platí.

Rozhodná částka pro vznik zaměstnání ve zdravotním pojištění

Termín „průměrná mzda” naleznete pro účely zdravotního pojištění v ustanovení § 3a odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb. Za průměrnou mzdu se pro účely zdravotního pojištění považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Takto vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Podle Nařízení vlády č. 381/2020 Sb. ze dne 21. 9. 2020 představuje výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019 hodnotu 34 766 Kč. Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu činí 1,0194. Součinem těchto dvou částek dostaneme po zaokrouhlení průměrnou mzdu pro rok 2021 ve výši 35 441 Kč. Od této hodnoty průměrné mzdy se odvíjí i rozhodná částka 3 500 Kč, platná od 1. ledna 2021. Institut průměrné mzdy ovlivňuje vznik zaměstnání u vybraných skupin zaměstnanců. Činí-li dosažený příjem alespoň 3 500 Kč, pak povinnost zaměstnavatele platit za zaměstnávanou osobu pojistné a současně ji přihlásit u zdravotní pojišťovny jako zaměstnance vzniká u:

  • osob pracujících na základě dohody o pracovní činnosti, popřípadě více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele,

  • členů družstev bez pracovněprávního vztahu k družstvu ve smyslu ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. bodu 4,

  • dobrovolných pracovníků pečovatelské služby.

Průměrná mzda ještě ovlivňuje výši minimální zálohy OSVČ (viz dále) a částka všeobecného vyměřovacího základu pak hodnoty pravděpodobného pojistného v situaci, kdy zaměstnavatel nebo OSVČ nepodají zdravotní pojišťovně Přehled.

Podle stávající právní úpravy může nejbližší zvýšení této rozhodné částky (k 1. 1. kalendářního roku) činit 4 000 Kč, a to tehdy, až průměrná mzda dosáhne alespoň 40 000 Kč.

Zvýšení minimální zálohy OSVČ

Pravidelnou změnou pro OSVČ je zvýšení minimální zálohy. Tuto minimální zálohu platí ty OSVČ, pro které je jejich samostatná výdělečná činnost:

  • jediným zdrojem příjmů,

  • při souběhu se zaměstnáním hlavním zdrojem příjmů.

Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ pro rok 2021 je určen sazbou 50 % z částky průměrné mzdy 35 441 Kč, tj. 17 720,50 Kč. Minimální výše zálohy OSVČ pro rok 2021 se vypočte jako 13,5 % z částky 17 720,50 Kč a zvyšuje se tak od ledna 2021 z dosavadních 2 352 Kč na 2 393 Kč.

Pokud musí OSVČ dodržet ve zdravotním pojištění zákonné minimum, pak alespoň minimální:

  • zálohu za prosinec 2020 ve výši 2 352 Kč zaplatí nejpozději dne 8. 1. 2021,

  • zálohu za leden 2021 ve výši 2 393 Kč uhradí nejpozději dne 8. 2. 2021,

a to již připsáním platby na účet zdravotní pojišťovny, určený pro samoplátce.

Od měsíce podání Přehledu za rok 2020 (tedy například od dubna 2021) platí OSVČ nadále zálohu 2 393 Kč i tehdy, pokud podle příjmů a výdajů za rok 2020 matematicky vyjde výše zálohy nižší než 2 393 Kč. Horní výše zálohy OSVČ není v roce 2021 (fakticky od roku 2013) omezena, což platí i pro celkovou

Nahrávám...
Nahrávám...