dnes je 17.7.2024

Input:

Změny zákona o daních z příjmů od roku 2016

27.1.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 12 minut

2016.0304.2 Změny zákona o daních z příjmů od roku 2016

Ing. Martin Děrgel

Daňové předpisy jsou oblíbeným terčem politiků, zájmových skupin a lobbistů, takže jsou velmi často měněny (tzv. novelizovány), v čemž je rekordmanem zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p.p. (dále jen „ZDP”), který vstoupil do nynějšího 24. roku existence s již 145. novelou. Nejde ale jenom o počet samotných novel – přicházejících v průměru každé 2 měsíce – ale hlavně o rozsah a závažnost jimi přinášených změn. Samozřejmě jinou váhu má tzv. legislativně-technická úprava, která pouze zpřesňuje stávající text, na rozdíl od věcné změny ovlivňující základ daně, na níž byly daňové subjekty, jejich účetní a poradci léta zvyklí. Navíc v daních z příjmů více než kde jinde hraje roli nejen účinnost novely (zákona), ale zejména její modifikace prostřednictvím četných přechodných ustanovení nastavujících odlišně použitelnost celé řady dílčích změn.

Daně z příjmů si nežijí izolovaně vlastním životem, ale jsou bytostně spjaty s každodenním životem každého člověka a firmy, a také s celou řadou jiných právních norem. Proto je zdaleka největší počet novel tzv. nepřímých, kdy nejde a priori o záměrnou daňovou úpravu, ale změna ZDP je vynucena novelizací jiného právního předpisu. Aktuálním příkladem je od roku 2016 zrušení tzv. druhého penzijního pilíře – důchodového spoření – které bylo nutno promítnout do patřičné úpravy daní z příjmů, které řeší daňový režim příspěvků na důchodové spoření i penzí vyplácených z tohoto systému, také změny účetních předpisů si vyžádaly související novelizaci daní z příjmů apod. Pro uklidnění můžeme předeslat, že novinky roku 2016 nejsou významné.

Novely ZDP účinné již od roku 2015

V roce 2015 bylo schváleno 5 nepřímých novel ZDP, z nichž dvě nabyly účinnosti již během roku 2015, zbývající tři pak až od 1. 1. 2016. K tomu je třeba doplnit ještě dvě další novely účinné od roku 2015 schválené (přijaté) již v roce 2014. Pro připomenutí jen stručná rekapitulace zmíněných 4 novel ZDP roku 2015.

1. novela 2015  
Zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1996 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony   Mění 18 zákonůZDP se týká 296 bodů  
Účinnost: 1. leden 2015, ovšem 49 přechodných ustanovení umožňuje řadu změn použít již v roce 2014  
 • Zejména upřesnění k novému občanskému zákoníku, ale došlo i k věcným změnám ZDP: např. zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě nebo rozšíření „stropu paušálních výdajů” na všechny OSVČ.

 
2. novela 2015  
Zákon č. 332/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony   Mění 8 zákonůZDP se týká 1 bod  
Účinnost: 1. červenec 2015  
 • Jediná změna ZDP se týkala od daně osvobozeného příplatku za službu vojáka z povolání v zahraničí.

 
3. novela 2015  
Zákon č. 84/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony   Mění 4 zákonyZDP se týká 14 bodů  
Účinnost: 1. květen 2015  
 • Drobné úpravy týkající se slev na dani z příjmů poskytovaných příjemcům tzv. investičních pobídek.

 
4. novela 2015  
Zákon č. 127/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů   Mění 2 zákonyZDP se týká 5 bodů  
Účinnost: 4. červen 2015  
 • Úprava vymezení „předškolního zařízení”, u něhož mají rodiče nárok na slevu na dani za umístění dítěte.

 

Novely ZDP účinné od 1. 1. 2016

Jak jsme avizovali, s účinností od 1. ledna 2016 postihly ZDP tři nepřímé novely zapříčiněné a priori nedaňovými změnami týkajícími se primárně jiných (nedaňových) právních předpisů. U nich se zdržíme trochu déle, nicméně jak jsme čtenáře již předem uklidnili, není třeba se obávat žádných velkých věcných novinek.

1. novela 2016  
Zákon č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony   Mění 4 zákonyZDP se týká 7 bodů  
Účinnost: 1. leden 2016  
 • Dominantní je účetní novela čítající 119 změnových bodů, což je 2x více než má účetní zákon paragrafů. Důvodem byla nová směrnice o účetních závěrkách 2013/34/EU omezující administrativu menších firem, což si vyžádalo rozčlenění účetních jednotek na: mikro, malé, střední, velké a subjekty veřejného zájmu. Záplava formulačních i věcných změn se týká například oceňování zásob vlastní výroby, rezerv, omezení výplaty podílů na zisku při neodepsaných nákladech na vývoj nebo jednoduchého účetnictví.

 • Dále je novelizován zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů a zákon o auditorech.

 • Novelizace zákonů o účetnictví a rezervách si vyžádala změny daní z příjmů. Nejvíce úprav se týká nové zákonné rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů. Do § 25 odst. 1 ZDP bylo vloženo písmeno zr), podle kterého není daňovým výdajem (nákladem) – u účtujících poplatníků – dílčí platba příspěvku na zajištění financování zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů uvedených na trh do 1. 1. 2013 prováděné provozovatelem kolektivního systému. Naopak daňově uznatelná je tvorba nové zákonné rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů. Podle přechodného ustanovení lze tyto změny ZDP použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2015.

 • Daně reagují dále také na účetní změnu mikro účetních jednotek, kterých se již netýká oceňování reálnou hodnotou. Nové písmeno zy) přináší do § 24 odst. 2 ZDP nový daňový výdaj – „nabývací cena cenného papíru při jeho prodeji poplatníkem daně z příjmů právnických osob, který je mikro účetní jednotkou (…)” – platí pro cenné papíry pořízené od 1. 1. 2016. Prakticky se pro mikro jednotky zachová dosavadní daňový režim účetních jednotek oceňujících cenné papíry (až na výjimky) reálnou hodnotou – uznatelnost nabývací ceny bez omezení příjmem z prodeje. Pro účtující fyzické osoby platí, že pokud účetně oceňují cenné papíry reálnou hodnotou, postupují při prodeji podle stávajícího § 24 odst. 2 písm. r) ZDP (výdaj bez omezení), v opačném případě dle § 24 odst. 2 písm. w) ZDP (výdaj omezen výší příjmů).

 • Jelikož účetně od 1. 1. 2016 již nové zřizovací výdaje (výlohy se vznikem nové účetní jednotky) nejsou dlouhodobým nehmotným majetkem, není důvod, aby zůstávaly nehmotným majetek pro účely daní z příjmů. Pročež se vypouštějí z této daňové kategorie. „Staré” zřizovací výdaje evidované již jako nehmotný majetek se doodepíšou v dosavadním režimu rovnoměrně bez přerušení po dobu 60 měsíců.

 
2. novela 2016  
Zákon č. 375/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu …   Mění 21 zákonůZDP se týkají 2 body  
Účinnost: 1. leden 2016, kromě 3 změn zákona o bankách účinných od 1. 6. 2016.  
 • Jde o doprovodný změnový zákon k předpisu, který by měl omezit riziko finančních krizí.

 • Nově vznikající fondy Garančního systému finančního trhu – který nahradí Fond pojištění vkladů – sice nebudou mít právní osobnost, ale dostane se jim status samostatného poplatníka daně z příjmů právnických osob. Obdobně jako podílové fondy a fondy penzijní společnosti. Přičemž se tomuto systému včetně fondů, které obhospodařuje, dostává plného osvobození od daně, jak měl Fond pojištění vkladů.

 
3. novela 2016  
Zákon č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření   Mění 28 zákonůZDP se týká 13 bodů  
Účinnost: Jen ohledně změnových bodů novely ZDP – 4x 1. leden 2016 a 9x až 1. ledna 2017.  
Nahrávám...
Nahrávám...