dnes je 3.3.2021

Input:

022 - Hmotné movité věci a jejich soubory

17.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

022 – Hmotné movité věci a jejich soubory

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycují samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění stanovené účetní jednotkou, a to při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. Samostatné hmotné movité věci, které mají dobu použitelnosti delší než 1 rok a nedosahují ocenění stanovené ÚJ, se považují za drobný hmotný majetek, o kterém účetní jednotka účtuje jako o zásobách.

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody, Metoda komponentního odpisování

§ 24–28 ZoÚ, § 7, § 47, § 56, § 56a, § 61 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, 017, 019
NÚR, JUD, KDP

Rozvaha: Aktiva: B.II.2. – Hmotné movité věci a jejich  soubory

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. PF,
P,
VZ
Pořízení hmotných movitých věcí dodavatelsky s vedlejšími pořizovacími náklady:


a) cena pořízení podle faktury, smlouvy a jiných specifických dokladů 042 321,
389
§ 25 ZoÚ
Nevyfakturované dodávky se ke konci rozvahového dne účtují jako dohadné položky pasivní.*)1
b) vedlejší náklady při pořízení, které jsou součástí pořizovací ceny (pořízené dodavatelsky, event. ve vlastní režii) 042 321,
211,
588,
586
§ 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
**)2§ 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
2. VZ Zařazení – převod pořízené hmotné movité věci v celkové pořizovací ceně 022 042 § 7 odst. 11 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Ocenění souboru movitých věcí se zvýší o pořizovací cenu, reprodukční pořizovací cenu nebo vlastní náklady věci do souboru dodatečně zařazené.
§ 24 odst. 5 ZDP, § 25 odst. 1 písm. ze) ZDP, § 29 odst. 1 ZDP
***)3
3. VZ Na pořízení hmotné movité věci byla poskytnuta dotace 221
(378),
346,
022
346,
042,
042
Ocenění se snižuje o přijatou dotaci – podrobněji u účtu 021.
4. VZ Aktivace nákladů vynaložených na pořízení hmotné movité věci ve vlastní režii:


a) aktivace ve vynaložených vlastních nákladech 042 588 § 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
b) zařazení do dlouhodobého majetku v ocenění vlastními náklady nebo v reprodukční pořizovací ceně, pokud vlastní náklady nelze zjistit 022 042 § 25 odst. 5 písm. d) ZoÚ – vlastní náklady – podrobněji u účtu 021.
5. PF,
P
Pořízení hmotné movité věci bez vedlejších pořizovacích nákladů:


a) dodavatelsky 022 321
b) za hotové 022 211 Pozor na omezení plateb v hotovosti (270 tis. Kč).
6. VZ Pořízení hmotné movité věci darem 022 648 Ocenění je reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
§ 25 ZoÚ
§ 23 odst. 3 písm. c) ZDP (bod 9) – peněžitý dar
§ 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
7. VZ Pořízení hmotné movité věci převedením z osobního užívání individuálního podnikatele do podnikání  022 491 ČÚS 018
Nahrávám...
Nahrávám...