dnes je 18.7.2024

Input:

112 - Materiál na skladě (při způsobu A účtování zásob)

26.2.2018, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

112 – Materiál na skladě (při způsobu A účtování zásob)

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Účet se užívá při účtování o materiálu průběžným způsobem A, kdy se pořizovaný materiál zachycuje v průběhu účetního období na skladě a do nákladů se vyskladňuje až při spotřebě. Materiál obsahuje zejména: suroviny, pomocné látky, pokusná zvířata, náhradní díly (včetně náhradních dílů určených k výměně komponenty), obaly a obalové materiály (pokud nejsou účtovány jako dlouhodobý majetek nebo zboží), samostatné hmotné movité věci a jejich soubory s dobou použitelnosti delší než jeden rok nevykázané v položce B.II.2. rozvahy, které se považují za drobný hmotný majetek.

Směrnice: Zásoby – materiál, Zásoby – vlastní výroby, Zásoby – zboží, Změny účetních metod, Druhové a účelové náklady a výnosy, Škody

§ 24 až § 27, § 29, § 30 ZoÚ, § 9, § 22, § 23, § 49, § 56a vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 005, 007, 015, 018, 019

Rozvaha: Aktiva: C.I.1. – Materiál

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. S Převzetí materiálu na sklad:

Náklady na úpravy skladovaného materiálu se považují za náklady související s pořízením zásob a zvyšují ocenění zásob.
a) v ceně pořízení 112 AÚ 111
náklady s pořízením související 112 AÚ 111 Např. přepravné, pojištění, provize, clo atd.
§ 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Součástí pořizovací ceny zásob nejsou zejména úroky z úvěrů a zápůjček poskytnutých na jejich pořízení, kurzové rozdíly, smluvní pokuty a úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů.
b) předem stanovená cena pořízení (tzv. pevná cena) 112 AÚ 111
odchylka od skutečné ceny pořízení:


  • kladná

112 AÚ 111 Je-li pořizovací cena nižší než cena pořízení.
  • záporná

111 112 AÚ Je-li pořizovací cena vyšší než cena pořízení.
náklady s pořízením související 112 AÚ 111
2. PF,
S
Převzetí materiálu na sklad při pořízení bez použití účtu 111 112 AÚ 321,
325,
471
Analytickým účtem je rozlišena cena pořízení a vedlejší náklady pořízení materiálu.
3. S,
VZ
Aktivace materiálu vlastní výroby (v ocenění vlastními náklady), vnitropodnikových služeb spojených s pořízením 112 585.
586
Materiál byl vyroben ve vlastní režii, vedlejší náklady (doprava, ...) vznikají v případě transportu materiálu pracovníky vlastního hospodářského střediska.
§ 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Pro ocenění zásob vytvořených vlastní činností se podle § 25 odst. 5 písm. c) ZoÚ použijí vlastní náklady, což jsou přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti; do přímých nákladů se zahrnuje pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů a další náklady, které vzniknou v přímé souvislosti s danou výrobou nebo jinou činností. Výrobou se rozumí i jiná činnost, při které nevznikají hmotné produkty související s pořízením zásob a zvyšují ocenění zásob.
4. S Převzetí výrobků vlastní výroby pro vlastní režijní spotřebu v účetní jednotce na sklad materiálu 112 585 Související účtování: vyskladnění výrobků: 583/123.
§ 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
5. S Materiál získaný z vyřazeného dlouhodobého hmotného majetku  112 648
6. S Renovace náhradních dílů ve vlastní režii 112 586 § 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
7. S Pořízení zásob získaných darem 112 648 Ocenění reprodukční pořizovací cenou.
ZDP nahradilo pojem "dar" pojmem "bezúplatné plnění".
§ 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
8. S Pořízení zásob při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu 112 353,
378
§ 15–24, 143, 251, 573 ZOK
Nepeněžitý vklad musí být oceněn znalcem a vnesen před vznikem obchodní korporace.
9. S Pořízení materiálu převedením z osobního užívání individuálního podnikatele do podnikání  112 491
10. S Výdej materiálu do spotřeby (při ocenění pevnou cenou)

Způsob zúčtování, kdy je pro ocenění použita pevná cena s odchylkou.
a) předem stanovená cena pořízení 501 AÚ 112 AÚ
b) odchylka od skutečné ceny pořízení + (–) 501 AÚ + (–) 112 AÚ Je nutné stanovit metodický postup pro rozvrhování odchylky do spotřeby.
c) náklady s pořízením související 501 AÚ 112 AÚ Je nutné stanovit metodický postup pro rozvrhování nákladů do spotřeby.
11. S Vyskladnění materiálu při jeho prodeji (při ocenění pevnou cenou) 542 112 Následuje vystavení faktury (viz účet 642).
a) podíl oceňovacích odchylek + (–) 542 + (–) 112 AÚ
b) podíl vedlejších nákladů souvisejících s pořízením 542 112
12. S Výdej materiálu do spotřeby 501 112 Při vyskladnění váženým aritmetickým průměrem nebo metodou FIFO.
13. S Výdej materiálu ze skladu pro reprezentaci 513,
513
112,
343
Náklady na reprezentaci jsou daňově neuznatelným nákladem. Současně je nutné odvést DPH z ceny obvyklé.
501 112 Mohlo by také jít o reklamní předměty podle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP, pak by to byl daňově uznatelný náklad.
14. S Předaný materiálový dar 543,
543
112,
343
U darů je nutné posoudit podle § 15 odst. 1§ 20 odst. 8 ZDP, zda je lze odečíst od základu daně. Současně je nutné odvést DPH z ceny obvyklé.
ZDP nahradilo pojem "dar" pojmem "bezúplatné plnění".
15. S Předání zásob při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu 367,
379
112 § 15–24, 143, 251, 573 ZOK
Nahrávám...
Nahrávám...