dnes je 18.7.2024

Input:

119/2001 Sb., Zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění účinném k 1.7.2021

č. 119/2001 Sb., Zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění účinném k 1.7.2021
ZÁKON
ze dne 22. února 2001,
kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 2 písm. d)
286/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
mění § 2, § 14, § 16; vkládá § 16a
396/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 1, § 2 písm. a) a písm. e), § 14 odst. 5, § 15, § 16a odst. 2 písm. a); vkládá nové § 15a a 15b; nové přechodné ustanovení
38/2021 Sb.
(k 1.7.2021)
mění § 8 odst. 1
ve znění zák. č. 155/2021 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje postup soudů, soudních exekutorů, správců daně a orgánů veřejné správy při provádění exekucí v případě, jsou-li exekucemi nařízenými soudem, správcem daně nebo orgánem veřejné správy nebo zahájenými u soudního exekutora souběžně postiženy tytéž věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  exekucí výkon rozhodnutí nařizovaný a prováděný soudem podle zvláštního právního předpisu1) , exekuce vedená soudním exekutorem podle zvláštního právního předpisu1a) , daňová exekuce nařizovaná a prováděná správcem daně podle zvláštního právního předpisu2) a exekuce nařizovaná a prováděná správním orgánem podle zvláštního právního předpisu3) ,
b)  oprávněným ten, jehož pohledávka se exekucí vymáhá,
c)  povinným ten, proti němuž je exekuce nařízena a prováděna,
d)  správcem daně ten, kdo nařizuje a provádí exekuci podle daňového řádu,
e)  nařízením exekuce vydání rozhodnutí, jímž soud nařídil výkon rozhodnutí, vydání vyrozumění o zahájení exekuce, vydání exekučního příkazu správcem daně nebo správním orgánem.
Srážky ze mzdy a jiných příjmů
§ 3
(1)  Při exekucích souběžně postihujících nárok povinného na mzdu se uspokojují pohledávky oprávněných podle svého pořadí.
(2)  Pořadí pohledávek se řídí dnem, kdy bylo plátci mzdy doručeno usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, exekuční příkaz soudního exekutora o provádění srážek ze mzdy, exekuční příkaz správce daně k provedení srážek ze mzdy nebo příkaz k provedení srážek ze mzdy vydaný orgánem veřejné správy. Byla-li téhož dne plátci mzdy doručena rozhodnutí pro několik pohledávek, mají tyto pohledávky stejné pořadí; nestačí-li částka na ně připadající k jejich plnému uspokojení, uspokojí se poměrně.
§ 4
(1)  Požádá-li o to plátce mzdy, oprávněný nebo povinný, soud usnesením rozhodne, jaká částka má být v příslušném výplatním období ze mzdy povinného sražena a kolik z ní připadne na každou vymáhanou pohledávku.
(2)  Nebylo-li rozhodnuto podle odstavce 1, může plátce mzdy zaslat částku sraženou ze mzdy povinného soudu, který ji rozvrhne mezi jednotlivé oprávněné a sám provede výplatu. Plátce mzdy je povinen zaslat sraženou částku soudu, jestliže mu to na žádost některého z oprávněných nařídí soud, který pak sám provede výplatu.
§ 5
(1)  Provádí-li srážky ze mzdy povinného několik plátců mzdy, soud na návrh plátce mzdy, oprávněného nebo povinného usnesením rozhodne, jakou část základní částky nemá jednotlivý plátce mzdy ze mzdy povinného srážet. Kdyby příjem povinného nedosahoval u některého plátce mzdy ani stanovené části základní částky, je plátce mzdy povinen oznámit to soudu; soud pak znovu usnesením rozhodne, jakou část základní částky má jednotlivý plátce mzdy srážet.
(2)  Provádí-li srážky ze mzdy povinného několik plátců mzdy
Nahrávám...
Nahrávám...