dnes je 29.3.2023

Input:

132 - Zboží na skladě a v prodejnách (při způsobu B účtování zásob)

13.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

132 – Zboží na skladě a v prodejnách (při způsobu B účtování zásob)

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

V průběhu účetního období není v účetnictví zachycen pohyb o přírůstcích a úbytcích zboží, aktuální informaci o stavu zboží účetní jednotka z účetnictví získá až k okamžiku sestavení účetní závěrky.

Při periodickém způsobu B účtování se pořizované zboží zachycuje v průběhu účetního období přímo do nákladů a konečný zůstatek zásob zjištěný inventurou se převádí na sklad. Způsob B mohou účetní jednotky použít pouze v případě, že zajistí průkazné vedení evidence o zásobách tak, že budou schopny prokázat v průběhu účetního období stav zásob včetně ocenění těchto zásob podle zákona.

Jako zboží se účtují hmotné movité věci včetně zvířat nabyté za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi obchoduje, dále výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen, a zvířata vlastního chovu, která dospěla, byla aktivována a jsou určena k prodeji s výjimkou jatečných zvířat. Položka obsahuje též nemovité věci, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitých věcí, nakupuje za účelem prodeje a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení (například právo stavby). Dle sdělení Ministerstva financí z roku 2018 je doporučeno v kategorii zásob účtovat též o digitálních měnách jako o "zásobách svého druhu".

Směrnice: Zásoby – materiál, Zásoby – vlastní výroby, Zásoby – zboží, Změny účetních metod, Druhové a účelové náklady a výnosy, Škody

§ 24 až § 27 ZoÚ, § 29, § 30 ZoÚ, § 9, § 22, § 23, § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 005, 007, 018, 019

JUD

Rozvaha: Aktiva: C.I.3.2. – Zboží

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Převod počátečního zůstatku zásob zboží při otevření účetních knih 132 701
2. PF Pořízení zboží na základě dodavatelské faktury 504 321
3. P Pořízení zboží za hotové 504 211
4. PF,
P
Náklady související s pořízením zboží, které jsou součástí pořizovací ceny:

*)
a) externí doprava, provize, pojistné 504 321,
211
Součástí pořizovací ceny zásob jsou též náklady související s jejich pořízením, zejména přepravné vyúčtované dodavatelem nebo provedené účetní jednotkou, provize, clo a pojistné. Součástí pořizovací ceny zásob nejsou zejména úroky z úvěrů a zápůjček poskytnutých na jejich pořízení, kurzové rozdíly, smluvní pokuty a úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů.
b) clo 504 379
c) DPH u neplátce 504 321
5. VZ Aktivace vnitropodnikových výkonů, které jsou vedlejšími pořizovacími náklady (doprava, náklady na zpracování apod.) 504 585,
586
Zboží bylo vyrobeno ve vlastní režii, vedlejší náklady (doprava, ...) vznikají v případě dovezení zboží pracovníky vlastního hospodářského střediska. Pro ocenění zásob vyrobených ve vlastní režii se použijí vlastní náklady [§ 25 odst. 5 písm. c) ZoÚ].
6. VZ Převzetí výrobků vlastní výroby k prodeji v účetní jednotce na sklad zboží nebo do prodejny 504 123
7. VZ Pořízení zásob zboží získaných darem 504 648 Ocenění reprodukční pořizovací cenou. ZDP nahradilo pojem "dar" pojmem "bezúplatné plnění".
§ 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
8. VZ Pořízení zásob zboží při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu 504 353,
378
§ 15–24, 143, 251, 573 ZOK
Nepeněžitý vklad musí být oceněn znalcem a vnesen před vznikem obchodní korporace.
9. VZ Pořízení zboží převedením z osobního užívání individuálního podnikatele do podnikání  504 491 ČÚS 018
10. VZ Převod mezi nákladovými účty při předání zboží pro reprezentaci 513,
513
504,
343
Náklady na reprezentaci jsou daňově neuznatelným nákladem. Současně je nutné odvést DPH z ceny obvyklé.
Převod zboží do reklamních předmětů 501 504 Reklamní předměty podle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP – jako daňově uznatelný náklad.
Nahrávám...
Nahrávám...