dnes je 28.9.2022

Input:

221 - Peněžní prostředky na účtech

23.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

221 – Peněžní prostředky na účtech

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Účtuje se zde na základě oznámení banky nebo spořitelních a úvěrních družstev o přijatých nebo provedených platbách (bankovní výpisy). Jedná se například o běžný účet, vkladový účet, devizový účet. Analytické účty se vedou podle jednotlivých účtů otevřených v bankách nebo spořitelních a úvěrních družstev účetní jednotce. Účty peněžních prostředků mají zpravidla aktivní zůstatek. Pasivní zůstatek může být ke konci rozvahového dne vykázán u běžného účtu, pokud je taková možnost smlouvou s bankou ujednána. V rozvaze je pak pasivní zůstatek účtu 221 vykazován jako poskytnutý krátkodobý bankovní úvěr.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací

§ 24 až § 27 ZoÚ, § 12, § 12a a § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 016, 017, 018, 019

Rozvaha: Aktiva: C.IV.2. – Peněžní prostředky na účtech, Pasiva: C.II.2. – Závazky k úvěrovým institucím

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. Vklady peněz v hotovosti – výpis z peněžních prostředků na účtech 221 261 ČÚS 016
2. Výběr peněz v hotovosti – výpis z peněžních prostředků na účtech 261 221
3. Úhrady dluhů tuzemským i zahraničním dodavatelům v Kč po přepočtu příslušným kurzem zahraniční měny 321,
325,
379
221
4. Úhrady dluhů zaměstnancům a institucím sociálního a zdravotního zabezpečení (výplata mezd, sociálních dávek, úhrada ze salda SP a VZP) 33x 221 § 24 odst. 2 písm. f) ZDP
5. Úhrady dluhů (záloh, doplatků) z titulu daní a vrácení poskytnutých dotací 34x 221 ČÚS 017
6. Úhrady jiných dluhů z titulu:

ČÚS 017
a) koupě obchodního závodu 372 221
b) pevných termínových operací 373 221
c) nakoupených opcí 376 221
d) jiných titulů 379 221
7. Úhrady dluhů ke společníkům obchodní korporace a společníkům sdruženým ve společnosti:

ČÚS 017
a) k ovládaným osobám a osobám pod podstatným vlivem 361,
362
221 Zvláštní ustanovení pro podnikatelská uskupení v § 73 a násl. ZOK.
b) ke společníkům obchodní korporace při rozdělování zisku 364 221
c) ostatní dluhy ke společníkům obchodní korporace 365 221
d) ke společníkům obchodní korporace ze závislé činnosti 366 221
e) z upsaných a nesplacených podílů a vkladů (za převzaté zatímní listy nebo dosud nesplacené vklady) 367 221 ČÚS 017
f) ke společníkům sdruženým ve společnosti 368 221
8. Vrácení zápůjčky:

Občanský zákoník nahradil pojem půjčka pojmem zápůjčka (§ 2390 až § 2394 NOZ), § 23 odst. 3 písm. a) ZDP (body 11, 12, 15).
a) od společníků obchodní korporace a nebankovních institucí 365,
479
221
b) od podniků ve skupině 361,
471
221
c) z krátkodobých finančních výpomocí 249 221
9. Poskytnutí zálohy (závdavku) na DNM, DHM, zásoby 051,
052,
15x
221 DPH u záloh (závdavků) není na tomto účtu řešena. Účtování záloh včetně DPH u plátců DPH je podrobně uvedeno u účtu 314.
10. Výběr z účtu pro osobní spotřebu individuálního podnikatele 491 221 ČÚS 018
11. VZ,
Poskytnutí peněžního daru na základě smlouvy 543 325 § 20 odst. 8§ 15 odst. 1 ZDP
Následně je dar uhrazen z peněžního účtu 325 221
12. Inkaso pohledávek od tuzemských i zahraničních odběratelů v Kč po přepočtu příslušným kurzem zahraniční měny 221 311,
315,
378

13. Inkaso pohledávek od zaměstnanců a institucí sociálního a zdravotního zabezpečení 221 33x
14. Inkaso pohledávek (přeplatků, vratek) z titulu daní a přijaté poskytnuté dotace 221 34x
15. Inkaso jiných pohledávek z titulu:

ČÚS 017
a) prodeje obchodního závodu 221 371
b) pevných termínových operací 221 373
c) prodaných opcí 221 377
d) pachtu obchodního závodu 221 374 Pacht obchodního závodu je upraven v § 21c odst. 3 ZDP a v § 23 odst. 15 ZDP, v návaznosti na § 2332 a násl. NOZ.
ČÚS 011
e) emitovaných dluhopisů 221 375
f) jiných titulů 221 378
16. Inkaso pohledávek od společníků obchodní korporace a společníků sdružených ve společnosti:

ČÚS 017
a) k ovládající a řídící osobě, podstatný vliv 221 351,
352
Zvláštní ustanovení pro podnikatelská seskupení v § 73 a násl. ZOK.
b) za upsaný základní kapitál 221 353 ČÚS 017
Nahrávám...
Nahrávám...