dnes je 18.7.2024

Input:

304/2014 Sb., Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 304/2014 Sb., Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění účinném k 1.1.2024
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. prosince 2014
o platových poměrech státních zaměstnanců
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
279/2015 Sb.
(k 1.11.2015)
mění přílohy č. 1 a 2
327/2016 Sb.
(k 1.11.2016)
mění § 1, § 2, § 3, § 6 a přílohy; nové přechodné ustanovení
327/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění přílohu č. 4
115/2017 Sb.
(k 28.4.2017)
mění přílohu č. 1
342/2017 Sb.
(k 1.11.2017)
mění § 2 odst. 2, § 5 odst. 1, § 6 odst. 2 a přílohy č. 2 a 3
342/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění přílohu č.3
263/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 5, 6 a přílohy č. 2, 3 a 4
36/2019 Sb.
(k 1.3.2019)
mění § 3 a vkládá § 6a; nová přechodná ustanovení
158/2019 Sb.
(k 1.7.2019)
mění § 2 odst. 2 a přílohu č. 1
300/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 3 a přílohy č. 2 a 3
603/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění přílohy č. 3 a 4
347/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 2, § 6, § 6a a přílohy
420/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
změna neprovedena, před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena, viz nař. vlády č. 531/2021 Sb.
531/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění přílohu č. 2
264/2022 Sb.
(k 1.9.2022)
mění přílohu č. 2
464/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 3, § 6a a přílohu č. 3; nové přechodné ustanovení
447/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 1, § 2, § 6, § 6a a ruší přílohu č. 1
Vláda nařizuje podle § 145 odst. 1, § 146 odst. 2 a § 148 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a podle § 128 odst. 2 a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.:
§ 1
Platový tarif
(1)  Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu stanovenou pro služební místo, na které je zařazen, a pro platový stupeň, do kterého je zařazen.
(2)  Představenému přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu stanovenou pro služební místo představeného, na které byl státní zaměstnanec jmenován, a pro platový stupeň, do kterého je zařazen.
(3)  Státnímu zaměstnanci, který je zařazen nebo jmenován na služební místo, pro které je stanovena alespoň 11. platová třída, a které je označené ve služebním předpisu služebního orgánu za klíčové, může služební orgán určit platový tarif až ve výši dvojnásobku platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě stanovené pro služební místo, na které je státní zaměstnanec zařazen nebo jmenován. Předpokladem pro postup podle věty první je, že státní zaměstnanec plní na služebním místě nejsložitější, nejodpovědnější a nejnamáhavější služební úkoly, jejichž plnění je pro služební úřad k řádnému zajištění výkonu jeho působnosti nepostradatelné, a tyto služební úkoly vyžadují vysokou míru znalostí, dovedností a zkušeností v příslušném oboru státní služby.
(4)  Služební orgán může pro účely postupu podle odstavce 3 ve služebním předpisu označit nejvýše 5 % služebních míst ve služebním úřadu za klíčová. Limit uvedený ve větě první může být na návrh služebního orgánu v dotčeném služebním úřadu navýšen o dalších až 5 %, a to po schválení Ministerstvem vnitra v dohodě s Ministerstvem financí.
§ 2
Stupnice platových tarifů
Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
§ 3
Platový stupeň
(1)  Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně příslušné platové třídy podle započitatelné praxe (§ 123 odst. 4 zákoníku práce) a míry jejího zápočtu určené podle odstavců 2 a 3.
(2)  Státnímu zaměstnanci se započte
a)  v plném rozsahu doba
1.  výkonu služby podle zákona o státní službě a
2.  výkonu obdobných činností, jaké jsou požadovány na příslušném služebním místě,
b)  v rozsahu nejvýše dvou třetin doba jiné praxe, a to v závislosti na míře její využitelnosti pro výkon služby na příslušném služebním místě,
c)  v plném rozsahu, nejvýše však v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem pro výkon vojenské základní (náhradní) služby platným v době jejího výkonu, doba výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby,
d)  v
Nahrávám...
Nahrávám...