dnes je 23.2.2024

Input:

311 - Odběratelé

7.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

311 – Odběratelé

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Zachycují se zde dlouhodobé i krátkodobé pohledávky za odběrateli v okamžiku splnění dodávky vůči odběrateli ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy v oblasti obchodně-závazkových vztahů.

Analytické účty se vedou podle jednotlivých dlužníků, jednotlivých druhů měn a v rozlišení na dlouhodobé a krátkodobé pohledávky ve vztahu k dohodnuté lhůtě splatnosti.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Pohledávky po splatnosti, Příslušenství pohledávky, pokuty a penále

§ 24, § 25, § 27 ZoÚ, § 10, § 11, § 50, § 58, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 008, 014, 017, 018, 019

JUD, NÚR

Rozvaha: Aktiva: C.II.1.1. – Pohledávky z obchodních vztahů, C.II.2.1. – Pohledávky z obchodních vztahů *)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ,
VF
Zaúčtování pohledávky u plátce DPH při splnění dodávky vlastních výrobků, polotovarů vlastní činnosti, služeb, zboží, při prodeji DHM a DNM, materiálu:

**)
a) celková částka faktury 311 Okamžikem uskutečnění účetního případu je den, ve kterém dojde ke splnění dodávky.
b) základ daně 601,
602,
604,
641,
642

c) předpis DPH 343
2. VF Předpis smluvních pokut a úroků z prodlení 311 644 ČÚS 019
3. P,
BÚ,
VZ
Úhrada pohledávky:


a) v hotovosti 211 311
b) na peněžní prostředky na účtech 221 311
c) směnkou

Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve znění p. p.
  • pohledávka

311
  • směnečná hodnota (jmenovitá hodnota)

256,
065

  • úrok

662 ČÚS 008
4. VZ Zúčtování zálohy (závdavku) a fakturované částky:

Závdavek vysvětlen u účtu 314.
a) krátkodobé 324 311
b) dlouhodobé 475 311
5. VF Uznaná reklamace přijatá od odběratele před zaplacením faktury 60x,
641,
642
311 Práva z vadného plnění podle § 2165 až § 2174 NOZ.
6. VF Uznaná reklamace přijatá od odběratele po zaplacení faktury


a) uznání reklamace 60x,
641,
642
321
b) náhradní dodávka 321 60x,
641,
642

7. VZ Postoupení pohledávky:

§ 1879 až § 1887 NOZ ***)
a) odpis pohledávky (jmenovitá hodnota) 546 311 ČÚS 019
b) výnos z postoupené pohledávky 311 646
8. VZ Odkoupení pohledávky u postupníka (pořizovací cena) 311 325
9. VZ Odpis pohledávky 546 311 § 24 odst. 2 písm. s) ZDP bod 1 – vlastní pohledávka a bod 2 – nakoupená pohledávka
10. VZ Vklad pohledávky individuálním podnikatelem 311 491 ČÚS 018
11. VZ Úhrada pohledávky za upsaný základní kapitál – vnesením pohledávky 311 353 ČÚS 017

§ 15–24, § 143, § 251, § 573 ZOK

Nepeněžitý vklad musí být oceněn znalcem a vnesen před vznikem obchodní korporace.
12. VZ Zaúčtování vzájemného zápočtu pohledávek a dluhů 321,
325
311 § 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
§ 1982 až § 1991 NOZ
13. VZ Přepočty pohledávek v cizích měnách v průběhu účetního období (při inkasu) a k rozvahovému dni:

§ 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
ČÚS 006, ČÚS 019
a) kurzová ztráta 563 311 Z hlediska daňové uznatelnosti kurzového rozdílu lze využít režimu “vylučování nerealizovaných kurzových rozdílů“ – více na účtu 563.
b) kurzový zisk 311 663
Nahrávám...
Nahrávám...