dnes je 23.2.2024

Input:

321 - Dodavatelé

9.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

321 – Dodavatelé

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Zachycují se zde krátkodobé dluhy vůči dodavatelům při vzniku dluhu ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy v oblasti obchodně-závazkových vztahů.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Dluhy po splatnosti

§ 24, § 25, § 27 ZoÚ, § 18, § 58, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 017, 019

NÚR, KDP

Rozvaha: Pasiva: C.II.4. – Závazky z obchodních vztahů

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. PF Zúčtování při vzniku dluhu nákupem:

§ 1721 až § 1723 NOZ
a) dlouhodobého majetku 0xx 321
b) zásob 1xx 321
c) služeb, materiálu a zboží účtovaného přímo do spotřeby 5xx 321
2. P,
BÚ,
VZ
Zúčtování úhrady dluhu:


a) v hotovosti 321 211
b) z peněžních prostředků na účtech 321 221
c) směnkou

Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve znění p. p.
  • dluh

321
  • směnečná hodnota

322 ČÚS 008
  • úrok

562 ČÚS 019
3. VZ Vyúčtování zálohy (závdavku) poskytnuté dodavateli 321 314 Podrobněji o účtování záloh u účtu 314.
4. VZ Odpis právně zaniklého dluhu 321 648 Pokud není dluh odúčtován do výnosů, postupuje se podle § 23 odst. 3 písm. a) ZDP (bod 11, 12, 15) *).
5. VZ Zaúčtování vzájemného zápočtu pohledávek a dluhů 321 311,
315,
378
§ 1982 až § 1991 NOZ
6. PF a) Předpis smluvních pokut a úroků z prodlení 544 321 § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP
Daňově uznatelné jsou jen, pokud byly zaplaceny.
VZ b) Předpis pokut od orgánů státní správy 545 321 Jedná se o daňově neuznatelné náklady.
7. VZ Zúčtování nevyfakturovaných dodávek, které byly v předchozím účetním období zaúčtovány jako dohadná položka 389 321 ČÚS 017
8. PF Reklamace uznaná dodavatelem před zaplacením faktury 321 5xx,
0xx,
1xx
Práva z vadného plnění podle § 2165 až § 2174 NOZ.
9. PF Reklamace uznaná dodavatelem po zaplacení faktury:


a) uznání reklamace 315 5xx,
0xx,
1xx

b) náhradní dodávka 5xx,
0xx,
1xx
315
Nahrávám...
Nahrávám...