dnes je 18.4.2024

Input:

343 - Daň z přidané hodnoty

20.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

343 – Daň z přidané hodnoty

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Účetní jednotka – plátce daně z přidané hodnoty – zde zachycuje podle daňových dokladů daňovou povinnost odvést daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) a nárok na navrácení DPH při uplatnění odpočtu daně za zdaňovací období především vůči finančnímu orgánu. Účtují se zde i opravné daňové doklady (na zvýšení a snížení daně) při opravě základu daně (§ 42 ZDPH), a opravné daňové doklady (na zvýšení a snížení daně) při opravě výše daně (§ 43 ZDPH), podle něhož byl původní dluh vyúčtován.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování

§ 24, § 25, § 27 ZoÚ, zákon o DPH, § 11, § 18, § 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, 018, 019

Rozvaha: Aktiva: C.II.2.4.3. – Stát – daňové pohledávky, Pasiva: C.II.8.5. – Stát – daňové závazky a dotace

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih:


a) zůstatek účtu aktivní – uplatnění nadměrného odpočtu, pohledávka za FÚ 343 701
b) zůstatek účtu pasivní – daňová povinnost, dluh vůči FÚ 701 343
2. PF Předpis nároku na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu 343 3xx,
4xx

3. VF Předpis daňové povinnosti daně z přidané hodnoty na výstupu 3xx 343
4. Příjem nadměrného odpočtu 221 343
5. Úhrada daňové povinnosti 343 221
6. PF Opravný daňový doklad na snížení základu daně přijatý od plátce DPH 343 3xx, 
4xx

7. PF Opravný daňový doklad na zvýšení základu daně přijatý od plátce DPH 3xx, 
4xx
343
8. VF Opravný daňový doklad na zvýšení základu daně vydaný plátcem DPH 3xx 343
9. VF Opravný daňový doklad na snížení základu daně vydaný plátcem DPH 343 3xx, 
4xx

10. VZ Zaúčtování předpisu odvodu daně při bezplatném plnění ve prospěch třetích osob (dary) 543 343 Bezúplatné plnění – § 15 odst. 1§ 20 odst. 8 ZDP.

ČÚS 019
11. VZ Proúčtování zaokrouhlovacích rozdílů a vypořádání z použitého koeficientu na konci účetního období:


a) daňová povinnost je nižší než zůstatek účtu nebo nárok na nadměrný odpočet je vyšší než zůstatek účtu 343 648
b) daňová povinnost je vyšší než zůstatek účtu nebo nárok na nadměrný odpočet je nižší než zůstatek účtu 548 343
12. VZ,
P,
Zúčtování doměrku daně z přidané hodnoty:


a) předpis 538 343
b) úhrada 343 211,
221

13. VZ,
P,
Zúčtování pokut a penále z titulu porušení povinností v souvislosti s daní z přidané hodnoty:


a) předpis 545 345 § 25 odst. 1 písm. f) ZDP
b) úhrada 345 211,
221

Poznámka:

Novelou zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2024 dochází k redukci počtu sazeb DPH na dvě, na základní 21 % a sníženou 12 %.

Novela ZDPH přesouvá vybrané zboží a služeb ze snížené do základní sazby daně z přidané hodnoty. Tištěné knihy jsou nově osvobozeny od daně.

Kontrolní hlášení – druh daňového tvrzení obsahující vybrané údaje o plněních, které plátce vykazuje ve svém daňovém přiznání k DPH. Za nepodání hrozí sankce.

Opravný daňový doklad se vystavuje podle § 45 ZDPH i na opravu chybně uvedeného základu daně (§ 42 odst. 4 ZDPH) i opravu výše daně (§ 43 odst. 2 ZDPH).

Plátce DPH opraví základ daně (§ 42 odst. 1 ZDPH)

  1. při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění,
  2. při vrácení spotřební daně podle § 40 odst. 2 ZDPH,
  3. pokud nedojde k převodu vlastnického práva ke zboží na jeho uživatele podle § 13 odst. 3 písm. c) ZDPH,
  4. při vrácení úplaty, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň a jestliže se zdanitelné plnění neuskutečnilo,
  5. při použití úplaty, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň na úhradu jiného plnění, nebo
  6. u dalších skutečností, na jejich základě dojde ke změně výše základu daně podle § 36 a § 36a ZDPH po dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Plátce daně opraví výši daně (§ 43 ZDPH), jen v případě, že základ daně se nemění; když bylo daněno, ale mělo být osvobozeno, nebo bylo daněno a není to předmětem daně, případně bylo daněno špatnou sazbou daně.

Opravu základu daně nelze provést po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního

Nahrávám...
Nahrávám...