dnes je 17.7.2024

Input:

412/2005 Sb., Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 412/2005 Sb., Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 21. září 2005
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 17 odst. 1 písm. b) a c) a § 97 písm. n) a p); ruší § 17 odst. 1 písm. d)
32/2008 Sb.
(k 1.3.2008)
mění § 21, § 23, § 28, § 30, § 62
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 99, § 138 odst. 1 písm. f), § 140 odst. 4 písm. g) a § 141 odst. 4 písm. f)
126/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 68 písm. f) nahrazuje slova
250/2008 Sb.
(k 4.7.2008)
vkládá nový § 138a
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 3 odst. 4 písm. f)
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 46 odst. 4 písm. c) a 138a
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 156
255/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 281 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 18, § 68 písm. c), § 97, § 113 odst. 3, § 155 odst. 1 písm. c)
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
ÚZ 128/2012 Sb.
 
 
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 46 odst. 4 písm. g) a odst. 5 písm. d), § 54 odst. 2 písm. g) a odst. 3 písm. e), § 62 odst. 5 písm. f), § 85 odst. 2 písm. f) a § 89 odst. 8
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 6 odst. 2 písm. a), § 7 odst. 1 a 3, § 10 odst. 2 písm. b), § 18 odst. 3, § 52 odst. 9, § 81, § 94, § 95, § 99 odst. 2 písm. e) a § 138a
181/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 145 a § 146
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 136 odst. 1
204/2015 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 138 odst. 1 písm. f), § 140 odst. 4 písm. g) a § 141 odst. 4 písm. f)
375/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 17 odst. 1 písm. c)
135/2016 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 69 odst. 1 písmeno r) a § 153 odst. 1 písm. ee)
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 46, § 54, § 62 odst. 5 písm. f), § 85 odst. 2 písm. f), § 89 odst. 8
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 137 písm. o) a ustanovení části osmé
205/2017 Sb.
(k 1.8.2017)
mění, celkem 47 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
256/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 23 odst. 3
35/2018 Sb.
(k 7.3.2018)
mění § 145 odst. 2
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 23 odst. 4
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
46/2020 Sb.
(k 12.3.2020)
mění § 136; nové přechodné ustanovení
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2020, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 26.2.2020. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
523/2020 Sb.
(k 11.12.2020)
mění § 57, § 117, § 137, § 150 a § 155; vkládá § 60a a § 80a; nová přechodná ustanovení
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 138a
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje zásady pro stanovení informací jako informací utajovaných, podmínky pro přístup k nim a další požadavky na jejich ochranu, zásady pro stanovení citlivých činností a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní správy.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  utajovanou informací informace v jakékoliv podobě zaznamenaná na jakémkoliv nosiči označená v souladu s tímto zákonem, jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro tento zájem nevýhodné, a která je uvedena v seznamu utajovaných informací (§ 139),
b)  zájmem České republiky zachování její ústavnosti, svrchovanosti a územní celistvosti, zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti, mezinárodních závazků a obrany, ochrana ekonomiky a ochrana života nebo zdraví fyzických osob,
c)  porušením povinnosti při ochraně utajované informace porušení povinnosti uložené tímto zákonem nebo na základě tohoto zákona,
d)  orgánem státu organizační složka státu podle zvláštního právního předpisu1) , kraj2) , hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy3) a obec4) při výkonu státní správy ve věcech, které stanoví zvláštní právní předpis; orgánem státu se rozumí i Bezpečnostní informační služba5) , Vojenské zpravodajství6) a Česká národní banka7) ,
e)  odpovědnou osobou
1.  u ministerstva ministr,
2.  u jiného ústředního správního úřadu ten, kdo stojí v jeho čele,
3.  u organizační složky státu, zřízené jinou organizační složkou státu, ten, kdo je odpovědnou osobou u organizační složky státu vykonávající funkci jejího zřizovatele,
4.  u dalších organizačních složek státu ten, kdo stojí v jejich čele,
5.  u Bezpečnostní informační služby a Vojenského zpravodajství ředitel,
6.  u České národní banky guvernér,
7.  u kraje ředitel krajského úřadu,
8.  u hlavního města Prahy ředitel Magistrátu hlavního města Prahy,
9.  u městské části hlavního města Prahy tajemník úřadu městské části, a není-li jej, starosta městské části,
10.  u statutárního města tajemník magistrátu,
11.  u dalších měst a obcí tajemník jejich úřadu, a není-li jej, starosta,
12.  u organizační složky územního samosprávného celku ten, kdo je odpovědnou osobou u územního samosprávného celku vykonávajícího funkci jejího zřizovatele,
13.  u právnických osob neuvedených v bodech 6 až 11 statutární orgán; jedná-li podle zvláštního právního předpisu8) jménem těchto jiných právnických osob více osob, které jsou statutárním orgánem, nebo osoba, která statutárním orgánem není, pak je odpovědnou osobou pouze ta z nich, která je jednáním ve věcech upravených tímto zákonem pověřena, a
14.  podnikající fyzická osoba9) ,
f)  původcem utajované informace orgán státu, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, u nichž utajovaná informace vznikla, nebo Úřad průmyslového vlastnictví podle § 70 odst. 4,
g)  cizí mocí cizí stát nebo jeho orgán anebo nadnárodní nebo mezinárodní organizace nebo její
Nahrávám...
Nahrávám...