dnes je 21.4.2021

Input:

416 - Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací

29.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

416 – Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

V případě přeměn obchodních korporací účetní jednotka využije tento účet při vykázání oceňovacích rozdílů, které se vztahují k úbytkům majetku a dluhů v mezidobí ode dne následujícího po rozvahovém dni pro ocenění do rozhodného dne.

Rozvahovým dnem pro ocenění se rozumí den, k němuž byla sestavena účetní závěrka využitá pro ocenění jmění posudkem znalce pro projekt přeměny obchodní korporace.

Rozhodným dnem fúze, rozdělení a převodu jmění na společníka se rozumí den, od něhož se jednání zanikající nebo rozdělované obchodní korporace považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické obchodní korporace nebo přejímajícího společníka. Rozhodný den přeměny nemůže předcházet o více než 12 měsíců den, v němž bude podán návrh na zápis přeměny do obchodního rejstříku. Jako rozhodný den přeměny může být stanoven nejpozději den zápisu fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku.

Na tento účet nepatří změny ocenění majetku a dluhů účetní jednotky, ke kterým dochází v případě změny právní

Nahrávám...
Nahrávám...