dnes je 17.7.2024

Input:

427/2011 Sb., Zákon o doplňkovém penzijním spoření, ve znění účinném k 1.4.2024

č. 427/2011 Sb., Zákon o doplňkovém penzijním spoření, ve znění účinném k 1.4.2024
ZÁKON
ze dne 6. listopadu 2011
o doplňkovém penzijním spoření
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
399/2012 Sb.
(k 1.11.2012)
mění, celkem 28 novelizačních bodů
399/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, celkem 77 novelizačních bodů
403/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, celkem 21 novelizačních bodů
241/2013 Sb.
(k 19.8.2013)
mění, celkem 30 novelizačních bodů
377/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění, celkem 39 novelizačních bodů
377/2015 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 29 odst. 1 a 2, § 35 odst. 1 písm. c), § 38 odst. 2, § 49 písm. b) a § 50 odst. 1 písm. b)
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění ustanovení části jedenácté
296/2017 Sb.
(k 30.9.2017)
mění § 15
111/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
mění § 165
119/2020 Sb.
(k 1.4.2020)
mění, celkem 33 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 17
96/2022 Sb.
(k 29.5.2022)
mění § 1, § 22, § 23, § 49, § 141, § 142, § 160; vkládá § 18a a 18b
462/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění; nová přechodná ustanovení
31/2024 Sb.
(k 1.4.2024)
mění § 18a a § 18b
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Základní ustanovení
(1)  Tento zákon upravuje doplňkové penzijní spoření u penzijní společnosti, práva a povinnosti z doplňkového penzijního spoření, nároky z doplňkového penzijního spoření, poskytování státního příspěvku, činnost penzijní společnosti, výkon činností souvisejících s činností penzijní společnosti, transformaci penzijního fondu, výkon dohledu a státního dozoru v oblasti doplňkového penzijního spoření a zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie9) .
(2)  Doplňkové penzijní spoření je shromažďování a umísťování příspěvků účastníka doplňkového penzijního spoření (dále jen „účastník”), příspěvků placených za účastníka jeho zaměstnavatelem a státních příspěvků do účastnických fondů obhospodařovaných penzijní společností a vyplácení dávek z doplňkového penzijního spoření, jehož účelem je zabezpečit doplňkový příjem účastníka ve stáří nebo invaliditě.
(3)  Práva a povinnosti vznikající z doplňkového penzijního spoření nesmějí být v rozporu se zásadami rovného zacházení1) .
§ 2
Účastník
Účastníkem může být pouze fyzická osoba, která uzavřela s penzijní společností smlouvu o doplňkovém penzijním spoření.
§ 3
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  strategií spoření způsob rozložení prostředků účastníka v účastnických fondech,
b)  spořící dobou doba placení příspěvku účastníka nebo příspěvku placeného za účastníka zaměstnavatelem,
c)  prostředky účastníka příspěvky účastníka, příspěvky za účastníka placené jeho zaměstnavatelem, státní příspěvky a jejich zhodnocení a znehodnocení,
d)  příjemcem dávky účastník nebo fyzická osoba určená ve smlouvě o doplňkovém penzijním spoření pro případ smrti účastníka, které vznikl nárok na dávku z doplňkového penzijního spoření,
e)  číslem pojištěnce číslo, pod kterým je pojištěnec veřejného zdravotního pojištění veden v registru pojištěnců vedeném Ústředím Všeobecné zdravotní pojišťovny,
f)  identifikačními údaji osoby
1.   u právnické osoby obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
2.  u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, nebo číslo pojištěnce, nebylo-li přiděleno rodné číslo, adresa místa pobytu v České republice nebo bydliště mimo území České republiky,
3.  u podnikající fyzické osoby jméno, adresa sídla, datum narození a identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno,
g)  vedoucí osobou člen statutárního orgánu, statutární orgán, výkonný ředitel nebo osoba, která jiným způsobem skutečně řídí činnost penzijní společnosti, samostatného zprostředkovatele nebo vázaného zástupce,
h)  nepřímým podílem podíl držený prostřednictvím jiné osoby nebo skupiny osob jednajících ve shodě,
i)  kvalifikovanou účastí přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech osoby nebo jejich součet, který představuje alespoň 10 % nebo umožňuje uplatňovat významný vliv na její řízení,
j)  úzkým propojením vztah mezi osobami
1.  z nichž jedna osoba má přímý nebo nepřímý podíl na
Nahrávám...
Nahrávám...