dnes je 17.7.2024

Input:

5/2001 F.z., Pokyn č. D-212: Uplatňování daně z přidané hodnoty u finančních činností

5/2001 F.z., Pokyn č. D-212: Uplatňování daně z přidané hodnoty u finančních činností
Pokyn č. D-212
Uplatňování daně z přidané hodnoty u finančních činností
 
Referent: Ing. Benda, tel.: 5704 2559
Č. j.: 181/72 149/2000
 
ze dne 27. prosince 2000
Při uplatňování daně z přidané hodnoty u finančních činností se postupuje podle zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění pro rok 2000 (dále jen zákon). Tento pokyn upravuje specifika uplatňování daně z přidané hodnoty u finančních činností, přičemž vychází ze znění zákona účinného od 1. dubna 2000.
1. Obecné zásady
Zákon rozděluje finanční činnosti na dvě skupiny. V první skupině jsou uvedeny finanční činnosti, jejichž uskutečňování je zdanitelným plněním osvobozeným od daně vždy (§ 28 odst. 1 zákona) bez ohledu na to, kdo je poskytuje. Ve druhé skupině (§ 28 odst. 2 zákona) jsou uvedeny finanční činnosti, jejichž uskutečňování je zdanitelným plněním osvobozeným od daně v závislosti na tom, kdo je poskytuje. Tedy buď činností, která je zdanitelným plněním osvobozeným od daně, jestliže ji poskytují finanční instituce, nebo činností, která není zdanitelným plněním, jestliže ji poskytují subjekty, které nejsou finančními institucemi.
a) Vymezení finančních činností
U finančních činností, které jsou zdanitelným plněním osvobozeným od daně, se daň na výstupu neuplatňuje. Finanční činnosti, které nejsou zdanitelným plněním, dani nepodléhají. Zdanitelná plnění osvobozená od daně podle § 25 zákona se musí uvádět do řádku č. 400 daňového přiznání a uvádějí se tedy do jmenovatele koeficientu, kterým se podle § 20 zákona zkracuje nárok na odpočet daně. Podle § 20 odst. 2 zákona se do jmenovatele tohoto koeficientu neuvádí cena bez daně při převodu cenných papírů podle § 28 odst. 2 písm. b) zákona, a to i v případě, že je prováděn jako zdanitelné plnění osvobozené od daně. Finanční činnosti, které nejsou považovány za zdanitelné plnění, se do daňového přiznání vůbec neuvádějí a na zkrácení nároku na odpočet daně nemají vliv.
b) Vymezení finančních institucí
Finanční činnosti uvedené v § 28 odst. 2 zákona jsou zdanitelným plněním osvobozeným od daně v případě, že jsou uskutečňovány finanční institucí. Finanční institucí jsou vždy subjekty vymezené v § 28 odst. 4 zákona. Finanční institucí je pro příslušný kalendářní rok i daňový subjekt neuvedený v odstavci 4, jehož výnosy nebo příjmy z finančních činností uvedených jak v odstavci 1, tak i v odstavci 2 v kalendářním roce překročí 20 % z celkových příjmů nebo výnosů tohoto daňového subjektu snížených o příjmy nebo výnosy z prodeje odpisovaného hmotného i nehmotného majetku. Do příjmů nebo výnosů za finanční činnosti se započítávají i příjmy nebo výnosy z převodu cenných papírů jako finanční činnosti podle § 28 odst. 2 písm. b) zákona.
Při stanovení příjmů a výnosů za finanční činnosti, jak pro účely zahrnování do jmenovatele koeficientu pro účely krácení nároku na odpočet daně podle § 20 zákona, tak i pro účely vymezení finanční instituce podle § 28 odst. 5 zákona, je výnosem u plátců s podvojným účetnictvím, popřípadě příjmem u plátců s jednoduchým účetnictvím z těchto plnění výnos (příjem) podle platné
Nahrávám...
Nahrávám...