dnes je 6.5.2021

Input:

511 - Opravy a udržování

26.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

511 – Opravy a udržování

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycují prvotní náklady za externí služby – opravy majetku, tj. výkony od jiných účetních jednotek.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Zásady pro tvorbu dohadných položek

§ 25–27 ZoÚ, § 21 vyhlášky č. 500/2002 Sb., části 3.1. a 3.3. ČÚS 019
JUD

Výkaz zisku a ztráty: A.3. – Služby

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. PF,
P
Zaúčtování dodavatelské faktury za opravu a údržbu majetku, event. úhrada přímo v hotovosti 511 321, 
211

2. PF,
Reklamace opravy u dodavatele (po zaplacení faktury):

Práva z vadného plnění podle § 2165 až § 2174 NOZ.
a) uznání reklamace 315 511 Na základě dobropisu přijatého od dodavatele.
b) dodavatel provedl opravu znovu 511 315
c) dodavatel vrátil peníze za reklamaci 221 315
3. PF Reklamace opravy u dodavatele před zaplacením faktury – dodavatel reklamaci uznal 321 511 Na základě dobropisu přijatého od dodavatele.
4. VZ,
PF
Zúčtování dodávek prací a služeb při účetní uzávěrce:


a) převzetí dodávky, která nebyla dosud vyfakturována 511 389 ČÚS 017
b) zúčtování došlé faktury za dodávku v následujícím účetním období 389 321

Pozor na rozdíly mezi opravami, údržbou a technickým zhodnocením, které není nákladem.


Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.

Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady.

Podle § 47 odst. 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb. se technickým zhodnocením rozumí pro účely účetnictví zásahy do majetku uvedeného do užívání, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, nebo rozšíření vybavenosti nebo

Nahrávám...
Nahrávám...