dnes je 8.7.2020

Input:

648 - Jiné provozní výnosy

7.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

648 – Jiné provozní výnosy

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na výše uvedeném účtu se zachycují výnosy neuvedené na předcházejících účtech, které mají vztah k provozní oblasti, rovněž se zde účtují nároky na náhradu škody z mank a škod.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací

§ 25–27 ZoÚ, § 10, § 11, § 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, část 4.5. ČÚS 019

NÚR, JUD

Výkaz zisku a ztráty: III.3. – Jiné provozní výnosy

                             
Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VF Vystavená faktura za přefakturaci výkonů 31x
378
648 
2. VF Předpis výnosů z nájmu a finančního leasingu 31x
 378
648
3. VZ Předpis výnosů z členských příspěvků 315 648
4. VZ Předpis náhrad škod:
a) od společníků 355 648
b) od zaměstnanců 335 648
c) od spojených osob, v rámci skupiny 351
352
648
d) ostatní 378 648
e) pokud neznáme přesnou výši náhrady 388 648 Na základě akruálního principu přiřazení výnosů k nákladům ve stejném období.
5. VF Faktura za provizi podle smlouvy 311 648
6. VZ Přiznané náhrady soudních arbitrážních poplatků od jiných účetních jednotek 315 648
7. VZ Nepeněžní příjem oceněný cenou obvyklou  aktivum 648 Zvýšení výsledku hospodaření dle § 23 odst. 3 písm. a) ZDP (bod 16)
8. VZ Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku provedené nájemcem (operace u účetní jednotky pronajímatele – vlastníka dlouhodobého hmotného majetku) 02x 648
9. VZ Zúčtování přijaté provozní dotace:
a) ze státního rozpočtu 346 648 Zpravidla předchází účetní zápis 221/346.