dnes je 23.4.2024

Input:

Cestovné a zálohy v české a cizí měně

31.7.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

Cestovné a zálohy v české a cizí měně

Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce

  • § 151 až § 190 – Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

  • § 4 odst. 12 – Povinnost vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny

  • § 24 – Způsoby oceňování

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  • § 6 odst. 7 písm. a) – Co se nepovažuje za příjmy ze závislé činnosti

  • § 24 odst. 2 písm. zh) – Daňová uznatelnost náhrad cestovních výdajů

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  • § 60 – Metoda kurzových rozdílů

 • ČÚS pro podnikatele

  • č. 017 – Zúčtovací vztahy

  • č. 019 – Náklady a výnosy

 • Pokyn GFŘ D-22

Popis operace:

Pravidla pro poskytování záloh na služební cesty a používání kreditních karet jsou stanovena zákoníkem práce.

Tuzemská pracovní cesta

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci zálohu do výše předpokládané náhrady, pokud se se zaměstnancem nedohodne, že záloha nebude poskytnuta.

Zahraniční pracovní cesta

Při zahraniční pracovní cestě může zaměstnavatel po dohodě se zaměstnancem poskytnout zálohu v cizí měně nebo její část též cestovním šekem nebo zapůjčením platební karty zaměstnavatele. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí zálohy na zahraniční stravné v české měně nebo v jiné než v prováděcím právním předpisu vydaném podle zákoníku práce stanovené cizí měně pro příslušný stát, pokud je k této měně Českou národní bankou vyhlašován kurz. Při určení výše zahraničního stravného v dohodnuté měně se nejprve zjistí korunová hodnota zahraničního stravného, která se přepočítá na dohodnutou měnu. Pro určení korunové hodnoty zahraničního stravného a částky zahraničního stravného v dohodnuté měně se použijí kurzy vyhlášené Českou národní bankou a platné v den vyplacení zálohy.

Částku, o kterou byla poskytnutá záloha při zahraniční pracovní cestě vyšší, než činí právo zaměstnance, vrací zaměstnanec zaměstnavateli ve měně, kterou mu zaměstnavatel poskytl, nebo ve měně, na kterou zaměstnanec tuto měnu v zahraničí směnil, anebo v české měně. Částku, o kterou byla poskytnutá záloha při zahraniční pracovní cestě nižší, než činí nároky zaměstnance, doplácí zaměstnavatel zaměstnanci v české měně, pokud se nedohodnou jinak. Při vyúčtování zálohy použije zaměstnavatel zaměstnancem doložený kurz, kterým byla poskytnutá měna v zahraničí směněna na jinou měnu, a kurzy uvedené v předchozím odstavci.

Pokud se zaměstnanec a zaměstnavatel nedohodnou jinak, je zaměstnanec povinen do 10 pracovních dnů předložit vyúčtování pracovní cesty a vrátit nevyúčtovanou zálohu a zaměstnavatel je povinen do 10 pracovních dnů od předložení vyúčtování pracovní cesty zaměstnancem provést vyúčtování cestovních náhrad a uspokojit jeho práva.

Souvztažnosti:

Č.  Účetní případ  MD  DAL  
1.   Poskytnutí zálohy zaměstnanci   335/AÚ   211/AÚ   
2.   Vyúčtování pracovní cesty zaměstnancem   512   333/AÚ   
3.   Zúčtování zálohy   333/AÚ   335/AÚ   
4.   Doplatek rozdílu z vyúčtování:         
4a.   – záloha vyšší   211/AÚ   335/AÚ   
4b.   – záloha nižší   333/AÚ   211/AÚ   
5.   Kurzový rozdíl při vyúčtování zálohy:         
– kurzová ztráta   563   335/AÚ, 333/AÚ   
– kurzový zisk   335/AÚ, 333/AÚ   663   
6.   Ke konci rozvahového dne –
případ nevyúčtované zálohy –
přepočet kurzem ČNB:   
      
– kurzová ztráta   563   335/AÚ   
– kurzový zisk   335/AÚ   663   

Analytické účty:

Účet 512 je analyticky členěn pro daňové účely, k účtu 333 a 335 jsou zřízeny AÚ podle zaměstnanců a podle měn.

K účtu 211 musí být zavedeny AÚ pro každou z použitých měn.

Účetní doklady:

Účetní případy jsou účtovány podle pokladních dokladů a podle vnitřních účetních dokladů s odkazem na údaje o poskytnutých zálohách a jejich vyúčtování uvedené v cestovním příkazu.

Nejčastějąí chyby
Nejčastější chyby:

Nedostatečná vnitropodniková pravidla pro pracovní cesty.

Vyúčtování pracovní cesty předkládají zaměstnanci později než ve lhůtě 10 dnů.

Daňové dopady:

Vyúčtování náhrad v souladu se zákoníkem práce a při respektování ustanovení zákona o daních z příjmů představuje pro podnikatele daňově uznatelné výdaje.

Použití kurzů:

 1. při výpočtu zahraničního stravného při vyplacení zálohy v dohodnuté měně jiné než v prováděcím právním předpisu pro daný stát – kurz ČNB platný v den vyplacení zálohy
 2. při výpočtu nároku zaměstnance v české měně, pokud byla záloha nižší – kurz ČNB platný v den vyplacení zálohy
 3. při výpočtu povinnosti zaměstnance vrátit peněžní prostředky, pokud byla záloha vyšší
Nahrávám...
Nahrávám...