dnes je 18.7.2024

Input:

Cizinci - zaměstnávání a pojistné

11.9.2007, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

Cizinci - zaměstnávání a pojistné

Ing. Marta Ženíšková

viz Cizinci - zaměstnávání řešíme podmínky pro přijetí cizinců do zaměstnání. Související problematiku zdaňování naleznete viz Nerezident daňový - závislá činnost a Cizinci - zdaňování. V tomto hesle rozebíráme pravidla pro stanovení podmínek pojištění těchto osob.

Pojistné

Na cizince, kteří pracují v ČR, se vztahují české předpisy.

EU

Je-li cizinec občanem státu EU, vztahují se na něho i koordinační nařízení EU, tj. Nařízení Rady (EEC) č. 1408/71 a Nařízení Rady (EEC) č. 574/72.

Mezinárodní smlouvy

Je-li cizinec občanem státu, s nímž ČR uzavřela smlouvu o sociálním zabezpečení, vztahuje se na něho i tato smlouva. Koordinační nařízení EU se vztahují také na občany jiného státu než státu EU, pokud migrují v rámci EU.

Cizinec zaměstnancem české firmy

Dále je popsána situace, kdy zaměstnavatel má sídlo na území ČR, přijme do zaměstnání cizince, s nímž uzavře pracovní vztah podle českých předpisů nebo podle cizích předpisů, místo výkonu práce má trvale na území ČR.

Občan EU

Je-li zaměstnanec občanem státu EU nebo občanem jiného státu, ale je migrujícím zaměstnancem v rámci EU, musí zaměstnavatel od zaměstnance nejprve zjistit, zda je zaměstnanec zaměstnán pouze u něho.

Pozor!
Není-li takový zaměstnanec zaměstnán zároveň v jiném státě EU u jiného zaměstnavatele, je vždy pojištěn pouze v ČR podle českých předpisů.

Příklad
Společnost s ručením omezeným, zřízená podle obchodního zákoníku, sídlí v Praze. Zaměstnává v pracovním poměru:

  • Slováka s bydlištěm v ČR,

  • Slováka s bydlištěm na Slovensku,

  • Ukrajince s bydlištěm na Ukrajině.

Na Slováka s bydlištěm na Slovensku se vztahují koordinační nařízení EU, na Ukrajince smlouva o sociálním zabezpečení, kterou uzavřela ČR s Ukrajinou. Všichni pracují pouze u této české společnosti, proto jsou účastni nemocenského pojištění za stejných podmínek podle českého zákona o nemocenském pojištění.

Pojištění podle bydliště

Je-li zaměstnanec zaměstnán zároveň na území i jiného státu u jiného zaměstnavatele a vztahují-li se na něho zároveň koordinační nařízení EU, je účasten nemocenského pojištění ve státě, v němž má bydliště.

Pozor!
Podle pravidel EU mohou být občané EU pojištěni jen v jednom státě.

Příklad
Česká obchodní společnost se sídlem v Praze zaměstnává Slováka s bydlištěm v ČR s různými pracovními vztahy (na Slovensku, ve Švýcarsku) a Ukrajince s bydlištěm na Ukrajině a pracovním vztahem též na Ukrajině.

Uvedeme si jejich „sociální“ režim:

  • Slovák s bydlištěm v ČR, který je zároveň zaměstnán na Slovensku u zaměstnavatele se sídlem na Slovensku, je pojištěn pouze v ČR. Pro českou obchodní společnost nevyplývají žádné povinnosti z toho, že její zaměstnanec je zaměstnán i na Slovensku. Slovák je povinen požádat Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) prostřednictvím OSSZ o vydání tiskopisu E 101; tímto tiskopisem se v rámci EU potvrzuje příslušnost k právním předpisům. Vydává jej nositel nemocenského pojištění toho státu, v němž je a nadále bude zaměstnanec pojištěn. Tento tiskopis předloží zaměstnanec slovenskému zaměstnavateli. ČSSZ zároveň informuje slovenskou pojišťovnu, že vydala tomuto zaměstnanci E 101, aby pojišťovna věděla, že bude ze zaměstnání na Slovensku pojištěn v ČR. Slovenský zaměstnavatel se stane českým zaměstnavatelem.

  • Pro Slováka s bydlištěm v ČR, který je zároveň zaměstnán na Ukrajině, platí jiná pravidla, protože Ukrajina není státem EU, a tak se nepoužijí koordinační nařízení EU. S Ukrajinou má ČR uzavřenu dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpečení. Podle dvoustranných smluv je zaměstnanec pojištěn v tom státě, v němž pracuje. Slovák bude pojištěn jak v ČR ze zaměstnání vykonávaného v ČR pro českou společnost, tak na Ukrajině ze zaměstnání vykonávaného na Ukrajině pro ukrajinského zaměstnavatele.

  • Slovák s bydlištěm na Slovensku, který je zároveň zaměstnán na Slovensku u jiného zaměstnavatele, je pojištěn jen podle slovenských předpisů. Zaměstnavateli v ČR musí předložit tiskopis E 101, který mu vydá slovenská pojišťovna. Česká společnost se stává u něho slovenským zaměstnavatelem, musí jej přihlásit u slovenské pojišťovny k nemocenskému pojištění, musí za něho platit pojistné na sociální pojištění na účet slovenské pojišťovny podle slovenských předpisů (musí si zjistit, jak se stanoví vyměřovací základ, jaká je sazba pojistného, kolik má srážet zaměstnanci, jak se uplatňují žádosti o dávky nemocenského pojištění, jaké lhůty platí pro plnění jednotlivých povinností). Stejně by se postupovalo i v případě, že by tento Slovák pracoval v Rakousku namísto na Slovensku, neboť by byl pojištěn na Slovensku podle slovenských předpisů.

  • Ukrajinec s bydlištěm na Ukrajině, který zároveň pracuje na Ukrajině u ukrajinského zaměstnavatele, je pojištěn v ČR ze zaměstnání v ČR podle českých předpisů a na Ukrajině ze zaměstnání na Ukrajině podle ukrajinských předpisů.

Zaměstnání ve více státech pro téhož zaměstnavatele

Zaměstnanec, který trvale pracuje pro stejného zaměstnavatele na území dvou nebo více států EU, je pojištěn ve státě, v němž má bydliště, pokud v tomto státě pracuje, jinak je pojištěn ve státě, v němž sídlí zaměstnavatel.

Příklad
Česká společnost s r.o. se sídlem v Praze zaměstnává:

  • Slováka s bydlištěm v ČR s místem výkonu práce střídavě týden v ČR a týden na Slovensku (Rakousku, Švýcarsku, Ukrajině apod.). Slovák je pojištěn pouze v ČR, kde má

Nahrávám...
Nahrávám...