dnes je 17.6.2024

Input:

Daň z hazardních her

3.1.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 14 minut

2017.1.1
Daň z hazardních her

Ing. Jiří Vychopeň

VYŠLO V ČÍSLE 1/2017

Od roku 2017 bude dosavadní odvod z loterií a jiných podobných her podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o loteriích a jiných podobných hrách") nahrazen novou daní z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her (dále jen "zákon o dani z hazardních her" nebo jen "ZDHH"), který nebude účinnosti dnem 1. 1. 2017 s výjimkou ustanovení § 8 odst. 2, které nabylo účinnosti již dnem 15. 6. 2016.

Zákon o dani z hazardních her navazuje na novou právní úpravu provozování hazardních her v České republice podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen "zákon o hazardních hrách" nebo jen "ZHH"), který s účinností od 1. 1. 2017 nově upravuje hazardní hry a jejich druhy, podmínky jejich provozování, opatření pro zodpovědné hraní a působnost správních orgánů v oblasti provozování hazardních her.

Vymezení hazardních her

Podle zákona o hazardních hrách se hazardní hrou rozumí hra, sázka nebo los, do nichž sázející vloží sázku, jejíž návratnost se nezaručuje, a v nichž o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost. Uvedený zákon upravuje tyto druhy hazardních her:

a) loterii,

b) kursovou sázku,

c) totalizátorovou hru,

d) bingo,

e) technickou hru,

f) živou hru,

g) tombolu,

h) turnaj malého rozsahu.

Provozovatel hazardních her

Podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona o hazardních hrách může být provozovatelem hazardní hry, s výjimkou turnaje malého rozsahu, pouze:

a) Česká republika,

b) právnická osoba, která má:

1. sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,

2. organizační strukturu s řádným, průhledným a uceleným vymezením působností a rozhodovacích pravomocí,

3. zřízenou dozorčí radu, správní radu nebo jiný obdobný kontrolní orgán,

4. vlastní zdroje v minimální výši 2 000 000 EUR,

5. průhledný a nezávadný původ zdrojů,

6. průhlednou vlastnickou strukturu, ze které je zřejmé, kdo je jejím skutečným majitelem, a

7. věcné, personální a organizační předpoklady potřebné pro výkon činnosti v rozsahu, v jakém hodlá provozovat hazardní hry.

V § 6 ZHH je dále stanoveno, že

 • provozovatelem tomboly může být i jiná právnická osoba než podle odstavce 1, která má sídlo v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,

 • provozovatelem turnaje malého rozsahu může být pouze právnická osoba,

a) která má sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,

b) jejímž předmětem hlavní činnosti není podnikání, a

c) jejíž podnikání v rámci vedlejší činnosti a jeho výtěžky, pokud takovou činnost vyvíjí, slouží jen k podpoře hlavní činnosti.

Poznámka k EET:

Podle ustanovení § 35 odst. 4 zákona č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb, se zákon upravující provozování hazardních her nepoužije na účtenkovou loterii o věcné nebo peněžní ceny, které se lze zúčastnit pouze na základě zaslání účtenky nebo údaje povinně uváděného na účtence, a jejíž pořádání jménem České republiky je zákonem o elektronické evidenci tržeb svěřeno Ministerstvu financí ČR s tím, že výdaje na pořádání této specifické loterie, na peněžní ceny a na pořízení věcných cen budou hrazeny ze státního rozpočtu.

Struktura zákona o dani z hazardních her

Zákon o dani z hazardních her má dvě hlavní části.

V první části zákona o dani z hazardních her označené slovem "Daň" jsou speciálně pro účely tohoto zákona upraveny základní konstrukční prvky daně z hazardních her, a to:

 • poplatník (§ 1 ZDHH),

 • předmět daně (§ 2 ZDHH),

 • základ daně (§ 3 ZDHH),

 • sazba daně (§ 4 ZDHH),

 • výpočet daně (§ 5 ZDHH),

 • zdaňovací období (§ 6 ZDHH) a

 • rozpočtové určení daně (§ 7 ZDHH).

Daň z hazardních her je podle své povahy přímou daní, a proto se v zákoně o dani z hazardních her subjekt daně označuje jako poplatník.

Poplatník daně z hazardních her

Poplatníkem daně z hazardních her je:

a) držitel základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry nebo ten, kdo provozuje hazardní hru, k jejímuž provozování je takového povolení potřeba, nebo

b) ohlašovatel hazardní hry nebo ten, kdo provozuje hazardní hru, k jejímuž provozování je potřeba ohlášení.

Od 1. 1. 2017 bude tedy poplatníkem daně z hazardních her nejen každá osoba, která bude provozovat hazardní hru podle zákona o hazardních hrách legálně (tj. na základě příslušného povolení nebo ohlášení), ale i každá osoba, která bude hazardní hru podle uvedeného zákona provozovat nelegálně (tj. bez příslušného povolení nebo ohlášení).

Poznámka:

Podle současné právní úpravy loterií a jiných podobných her je poplatníkem odvodu z loterií a jiných podobných her provozovatel loterie nebo jiné podobné hry, kterým podle ustanovení § 1 odst. 7 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách může být jen právnická osoba se sídlem na území České republiky, které oprávněný orgán vydal povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry. Osoba, která provozuje loterii nebo jinou podobnou hru nelegálně (tj. bez povolení), tedy není podle současné právní úpravy považována za provozovatele této loterie nebo jiné obdobné hry a není tudíž ani poplatníkem odvodu z loterií a jiných podobných her (důsledkem je, že nelegálně provozované loterie a jiné podobné hry nepodléhají odvodu z loterií a jiných podobných her).

Druhy hazardních her

Podle § 85 ZHH podléhají povolení tyto druhy hazardních her:

a) loterie,

b) kursová sázka,

c) totalizátorová hra,

d) bingo,

e) technická hra,

f) živá hra.

Podle § 105 ZHH podléhají ohlášení tyto druhy hazardních her:

a) tombola, u níž výše herní jistiny činí více než 100 000 Kč,

b) turnaj malého rozsahu.

Příklad

Osoba, která bude v roce 2017 provozovat tombolu, u níž výše herní jistiny nedosáhne 100 000 Kč, nebude poplatníkem daně z hazardních her, neboť taková tombola nepodléhá povolení ani není ohlašovanou hazardní hrou (provozování takové tomboly není předmětem daně z hazardních her).

Předmět daně z hazardních her

Předmětem daně z hazardních her je provozování hazardní hry na území České republiky pro účastníka hazardní hry, pokud:

 1. je k provozování této hry potřeba základní povolení podle zákona upravujícího hazardní hry, nebo
 2. tato hra má být podle zákona upravujícího hazardní hry ohlášena.

Provozování hazardní hry je specifickým druhem podnikání upraveným zákonem o hazardních hrách [ustanovením § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění účinném od 1. 1. 2017, je provozování hazardní hry výslovně vyloučeno ze živností].

Podle § 5 ZHH se provozováním hazardní hry rozumí vykonávání činností spočívajících v uskutečňování hazardní hry se záměrem dosažení zisku, zejména příjem sázek a vkladů do hazardní hry, výplata výhry, další činnosti organizačního, finančního a technického charakteru související s uvedením hazardní hry do provozu a se zajištěním vlastního provozu jakož i činnosti potřebné pro ukončení a vypořádání hazardní hry.

Předmětem daně z hazardních her je pouze takové provozování hazardních her, ke kterému dochází na území České republiky (v případě sdílené loterie se za provozování hazardní hry na území České republiky pro účastníka hazardní hry považuje rovněž přijímání vkladů ze sdílené herní jistiny a poskytování výher do sdílené herní jistiny).

V případě hazardní hry provozované prostřednictvím internetu je podle důvodové zprávy k návrhu zákona o dani z hazardních her (dále jen "důvodová zpráva") toto provozování hazardní hry předmětem daně z hazardních her v České republice, pokud je alespoň z části zaměřeno nebo cíleno na český trh. Není ale jasné, podle jakých kritérií bude v konkrétních případech indikována orientace internetových her na český trh. Podle důvodové zprávy lze jako indikační kritéria pro tento účel využít např. to, zda je stránka v českém jazyce, zda vklady, sázky a výhry jsou prováděny v české měně, zda má provozovatel sídlo v České republice, zda provozovatel podporuje příjem vkladů a zasílání výher z a do českých bank, zda poskytuje hráčům technickou podporu, kterou je snadné kontaktovat z území České republiky a se kterou je možné se dorozumět v českém jazyce, zda při propagaci odkazuje na české reálie (např. využívá známého českého herce či sportovce) a nebo výslovně uvádí, že se zaměřuje na český trh.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 ZDHH se v případě hazardní hry provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu, při které účastník hazardní hry hraje proti jiné osobě, která se k účasti na hazardní hře registrovala nebo zaplatila vklad, a která nemá bydliště na území České republiky, za provozování hazardní hry na území České republiky pro účastníka hazardní hry považuje rovněž provozování pro tuto osobu.

Základ daně z hazardních her

Základem daně z hazardních her je součet dílčích základů daně, které tvoří částka, o kterou úhrn přijatých a nevrácených vkladů převyšuje úhrn vyplacených výher:

 1. z loterie v případě dílčí daně z loterií,
 2. z kursové sázky v případě dílčí daně z kursových sázek,
 3. z totalizátorové hry v případě dílčí daně z totalizátorových her,
 4. z binga v případě dílčí daně z bing,
 5. z technické hry v případě dílčí daně z technických her,
 6. z živé hry v případě dílčí daně z živých
Nahrávám...
Nahrávám...