dnes je 18.7.2024

Input:

Daňové přiznání - k dani z příjmů PO

19.2.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 35 minut

Daňové přiznání - k dani z příjmů PO

Ing. Jan Ambrož

Daňové novinky pro rok 2013 nebyly v oblasti daně z příjmů právnických osob významné, proto také vyplnění daňového přiznání - je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok - není náročné, pokud poplatník již zpracovával daňové přiznání za předchozí období.

V tomto hesle uvádíme vzorové daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob pro zdaňovací období 2013 s tím, že v první části naleznete základní informace k tiskopisu DPPO, ve druhé pak zadání a řešení příkladu včetně vyplněného nového tiskopisu daňového přiznání.

Ve výkladu upozorňujeme na několik zajímavých tipů pro optimalizaci daňové povinnosti. Jako zdaňovací období jsme zvolili standardní kalendářní rok 2013, nikoliv hospodářský rok.

Tiskopis DPPO

K dispozici je staronový tiskopis, ve kterém je minimum změn ve srovnání s předchozí verzí. Ve výkladu se tedy odvoláváme na osmistránkový tiskopis číslo 25 5404 MFin 5404 vzor č. 24.

Zdaňovací období

Aktuální tiskopis se použije pro daňová přiznání podávaná za zdaňovací období započatá v roce 2013 nebo jejich část, za která lhůta pro podání daňového přiznání uplyne po 31. prosinci 2013.

Pro část zdaňovacích období započatých v roce 2014 se musí použít nový tiskopis, který by měl být zveřejněn v elektronické podobě na stránkách Finanční správy ČR.

Aktuální platný tiskopis je ke stažení na adrese daňové správy: http://www.financnisprava.cz.

Pokyny

Velmi důležitou součástí tiskopisu jsou Pokyny MF (také vzor č. 24) pro jeho vyplnění. Jestliže byste se v tiskopise (nebo v zákoně o daních z příjmů) neorientovali, rozsáhlé šestnáctistránkové pokyny budou pro vás vítaným pomocníkem.

Postupně si popíšeme nejvýznamnější části tiskopisu. Tiskopis obsahuje standardní členění: záhlaví, pět samostatných částí, tzv. oddíly, a závěrečnou část (podpis, prohlášení).

Záhlaví

Mimo jiné je povinností určit, které zdaňovací období se nás týká. Každé daňové přiznání obsahuje různé přílohy; dělíme je na zvláštní a samostatné přílohy, pro obě skupiny uvádíme jejich počet. Důležité je, abychom je nezapomněli označit (nejlépe uvedením DIČ) a podepsat.

Doplněn je řádek pro označení územního pracoviště v návaznosti na reorganizaci státní správy.

Pokud je příloha požadována, je v tiskopisu uvedena odvolávka ad 8). K dále zpracovanému vzorovému daňovému přiznání jsme připravili také příslušné podklady k této závazné příloze. Na druhé straně je nerozumné a zbytečné přikládat další a další různé vysvětlující a doplňující přílohy.

I. oddíl

Uvádíme základní informace a odpovídáme na otázky, zda je daňové přiznání zpracováno a předloženo daňovým poradcem, jestli má účetní jednotka ze zákona povinný audit účetní závěrky. Stále více se sleduje propojení mezi tzv. osobami spojenými, proto je zde položena otázka na „spojení“ se zahraničními osobami.

Proto také Pokyny požadují uvedení skutečnosti, zda byly takové transakce realizovány (s odkazem na § 23 odst. 7 ZDP).

„Ceny“ obvyklé

Jsou-li ustanovením § 23 odst. 7 ZDP, vyžadovány ceny na úrovni cen obvyklých, není rozhodující, jestli je propojení s tuzemskými nebo zahraničními osobami.

V řádku 13 informujeme o hlavní (převažující) činnosti, maximálně uvedeme dvě, z nichž jsou dosahovány příjmy nejvyšší. Pro jejich označení použijeme Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE), která je přílohou sdělení ČSÚ č. 244/2007 Sb.

Neziskové subjekty

Činnost právnické osoby, je-li podnikatelským subjektem, nemá v zásadě vliv na míru zdanění. Pokud jde o neziskové subjekty, ty mají řadu daňových úlev, třeba v předmětu daně a osvobození od daně.

Je otázkou, jak bude provázána registrace daní, například údaje o bankovních číslech, s různými daněmi. Zmiňujeme tuto skutečnost v souvislosti s diskusemi týkajícími se procesních (formálních) povinností ve vztahu ke klasifikaci „nespolehlivých plátců DPH“ - viz Ručení v DPH.

II. oddíl

Hlavní část tiskopisu je rozdělena na několik oblastí. Rozhodující informací je samozřejmě účetní výsledek hospodaření před zdaněním, který se uvádí na řádku 10 („české“ účetní závěrky, tj. bez vlivu mezinárodních účetních standardů).

Na řádku 10 musí být skutečně uveden údaj - účetní výsledek hospodaření podle českého účetnictví, neboť tak praví mimo jiné § 23 odst. 2 ZDP.

Příklad
Jestliže účetní jednotka používá mezinárodní účetní standardy, je její povinností pro stanovení základu DPPO připravit hodnověrné podklady. Zpravidla zajistí transformaci do českého účetnictví, aby hodnota účetního výsledku byla zřejmá z výkazu zisku a ztráty.

Existuje další podstatná výjimka. Pokud účetní jednotka zvolila v roce 2013 variantu tzv. odpisování komponentního, pro účely daně z příjmů postupuje, jako kdyby bývala tato možnost nebyla použita. Jinými slovy, údaje z řádně vedeného účetnictví se musí transformovat na upravené účetnictví pro daňové účely.

Příklad
Společnost Beta používá metodu komponentního odpisování. Je zřejmé, že údaje o pořizovacích cenách, oprávkách, opravách apod. neodpovídají „daňové“ klasifikaci podle ZDP. Proto se zpravidla vede u těchto účetních jednotek „modul“ majetku pro daňové účely, z něhož se čerpají informace pro základ daně. Připomínáme, že se však mohou reklasifikovat i jiné položky, nejen daňové odpisy.

Je-li poklad z účetnictví jiný, lze teoreticky provést úpravy dvěma způsoby. Je otázkou, který z nich je složitější:

 1. buď se vyčíslí rozdíly v účetnictví podle komponentního odpisování a „běžného“ odpisování a upraví se řádek 10,

 2. nebo se nebude provádět „přeúčtování“ a na tiskopisu daňového přiznání se objeví potřebné úpravy:

  • rozdíly účetních a daňových odpisů,

  • ale také složitější úprava vyloučení například účtovaných oprav při výměně komponenty a převod do majetku (technické zhodnocení) atd.

Autor doporučuje první způsob, protože je tak již běžně postupováno při převodu účetnictví podle MÚS.

Jednoduché účetnictví

Pokud poplatník daně z příjmů mohl v roce 2012 používat systém „jednoduchého účetnictví“, uvádí na klíčovém řádku 10 rozdíl mezi příjmy a výdaji. Jde o výjimku podle § 38a ZoÚč (občanská sdružení, církve aj.).

Nerealizované kurzové rozdíly

Z logiky zákona o daních z příjmů, podle ustanovení § 23 odst. 1 ZDP, se neprováděly korekce účetnictví týkající se tzv. nerealizovaných kurzových rozdílů“, které účtujeme k rozvahovému dni.

Pozor!
Generální finanční ředitelství však zveřejnilo nové stanovisko („Sdělení“) č.j. 45965/13/7001-11001-806324 k rozsudku Nejvyššího správního soudu (rozsudek č.j. 5 Afs/2011-94 a 5 Afs 56/2012-37). Jak rozebíráme v textu Kurzové rozdíly“, poplatník, který vede účetnictví, se může rozhodnout, jestli tyto výsledkově účtované rozdíly (nákladové a výnosové):

 • ponechá v základu daně (tj. neupraví účetní výsledek hospodaření),

 • nebo je vyjme ze zdanění (viz následující vzorový příklad).

Pozor!
Uvedené platí pouze pro zdaňovací období započaté v kalendářním roce 2013.

Příklad
Kdyby v našem příkladu účetní jednotka evidovala například hodnoty nerealizovaných kurzových rozdílů:

 • na účtu 563.90 částku 100 000 Kč,

 • na účtu 663.90 hodnotu 200 000 Kč,

může v tiskopisu DPPO provést následující úpravy:

 • na řádku 62 uvede částku 100 000 Kč,

 • na řádku 162 bude částka 200 000 Kč.

Na dani z příjmů za rok 2013 se ušetří 19 000 Kč.

„Dodanění“ proběhne v některém z dalších účetních (zdaňovacích) období. Budeme postupovat podle Sdělení GFŘ: „V okamžiku realizace, tzn. např. zaplacením cizoměnového závazku nebo inkasem cizoměnové pohledávky, podrobí zdanění skutečný zisk, resp. uplatní skutečnou ztrátu, a nikoliv tedy účetní zisk nebo účetní ztrátu.“

Úpravy základu daně

Druhý oddíl obsahuje několik relativně samostatných pododdílů, které vedou ke zjištění „poslední známé daňové povinnosti“. Můžeme je rozdělit do několika částí:

Řádek  Údaje 
10  Účetní výsledek před zdaněním 
20 až 70  Zvýšení základu daně 
100 až 170  Snížení základu daně 
200 až 220  Úprava pro k.s., metodu vynětí 
230 až 270  Odčitatelné položky 
280 až 310  Daň a slevy na dani 
320 a 330  Úprava - zápočet daně 
331 až 335  Samostatný základ daně 
340  Daňová povinnost 
360  Poslední známá daňová povinnost 

Podrobný výklad této problematiky, tj. stanovení základu daně z příjmů právnických osob, naleznete v Základ daně z příjmů PO.

Výsledek hospodaření (10)

Na řádku 10 vyplníme účetní výsledek hospodaření před zdaněním.

Pozor!
Omylem se někdy vyplní výsledek „po zdanění“ - tj. z výsledovky (výkazu zisku a ztráty) se převezme hodnota z řádku 60 místo správného údaje z řádku 61. Na řádek 10 ale patří účetní výsledek před zdaněním. To mimo jiné znamená, že tento údaj neovlivní vypočtená splatná daňová povinnost nebo doplatky daně z příjmů a též odložená daň.

Je-li řádek 10 správně vyplněn, neovlivní jeho výši a ani jiné řádky tiskopisu rezerva na daň z příjmů, u které připomínáme novou metodiku účtování (použití „kompenzace“ ve výkazech podle Vyhlášky).

Důležitá je kontrola zaúčtování oprav minulých období, jestli jsou účtovány výsledkově, nebo rozvahově.

Zvýšení základu daně (20 až 70)

V této části zvyšujeme základ daně; údaj z řádku 70 přičítáme k řádku 10. Většinou se v praxi vyplňují položky na řádcích:

 • 20 - zejména tzv. nepeněžní příjmy,

 • 30 - inkaso dříve vyloučených úroků z prodlení, aktuální dodanění závazků,

 • 40 - běžné nedaňové náklady,

 • 50 - jsou-li účetní odpisy vyšší než daňové.

Kdybychom měli problémy s přiřazením některé položky do konkrétního řádku, využijeme řádek 62 a doplníme, o co se jedná.

Jde o nepopulární část tiskopisu DPPO. Na konkrétní případy upozorňujeme ve vzorovém příkladu.

Snížení základu daně (100 až 170)

Údaj z řádku 170 odečítáme od řádku 10. Náplň jednotlivých řádků je definována textem v tiskopisu. Výjimkou je řádek 162, na nějž uvádíme položky, které nebylo možné zařadit do předchozích řádků.

Nejvíce se využívají řádky:

 • 110 - příjmy osvobozené od daně,

 • 111 - pro vyúčtované, dosud neinkasované úroky z prodlení nebo naopak dodatečně uhrazené sankce,

 • 112 - čerpání účetních opravných položek a účetních rezerv, dále také pro případy dodatečné úhrady dříve dodaněných závazků,

 • 120, 130 a 140 - příjmy nezahrnované do základu daně,

 • 150 - jsou-li rozdíly v odpisech ve prospěch daňových odpisů,

 • 160 - rozdíly „daňově“ účinných položek s účtovanými hodnotami,

 • 162 - jiné výhody, například paušální výdaj na PHM.

Předmět DPPO

Zákon o daních z příjmů je u právnických osob striktní: téměř vše je předmětem daně podle § 18. Takové výnosy jsou proto součástí základu daně na řádku 10. Ale ne „vše“ se zdaní, a tak se vyloučí v tiskopise, například osvobozené příjmy na řádku 110, jiné na řádcích 120, 130 a 140.

Odpisy

Rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy může být různý:

 • jsou-li vyšší daňové, využijeme řádek 150,

 • méně příjemný je opačný rozdíl - jsou-li vyšší účetní, vyplníme řádek 50.

Příklad
Společnost A-plus má vyšší daňové odpisy o 100 000 Kč. Jiná společností A-minus má vyšší účetní odpisy o stejnou částku. Je-li účetní výsledek obou společností shodný, třeba 500 000 Kč (řádek 10), základ daně bude:

 • u první společnosti je 400 000 Kč (snížení na řádku 150),

 • u druhé činí 600 000 Kč (zvýšení na řádku 50).

Příklad potvrzuje, že výše účetního výsledku hospodaření může být dramaticky jiná, než hodnota základu daně a daňové povinnosti.

Nezapomeňte, že poměřujeme pouze odpisy majetku, u něhož aplikujeme daňové odpisování podle ZDP. Rozdíl nemůže „nikdy“ vzniknout u účetních odpisů drobného majetku (a „starého“ nehmotného majetku), neboť nepodléhají daňovému zkoumání a jsou daňově účinným nákladem.

Příklad
Pokud má účetní jednotka drobný majetek, může ho v souladu s účetními předpisy zachytit ve stálých aktivech, zásobách nebo v konkrétních případech o něm účtuje přes účty časového rozlišení.

Paušál PHM

Od roku 2009 můžeme využít při prokazování výdajů výjimku, která spočívá v paušální náhradě PHM (a parkovného), interpretované nepřesně laickou veřejností jako kniha jízd - viz Paušální výdaj. Jak rozebíráme v konkrétním vzorovém příkladu, vynaložené náklady vyloučíme na řádku 40 a paušální náhradu snižující základ daně doplníme na řádek 162.

Pravidla pro paušální náhrady byla již v předchozích obdobích zpřísněna - jednoznačné je například krácení měsíční částky za kalendářní měsíc podle skutečného poměru - viz dále uvedený komplexní příklad.

Příklad
Nelze třeba použít výhodný „paušál“, jde-li o referentské vozidlo používané pro služební a soukromé účely, u kterého se v závislé činnosti dodaňuje jedno procento vstupní ceny.

Tabulky

Součástí druhého oddílu jsou velmi významné údaje, které vyplňujeme v tabulkách AK. Jsou podkladem pro další úpravy základu daně podle výše uvedené tabulky.

Pro přehled nedaňových nákladů je k dispozici tabulka A, v níž doporučujeme uvádět jednotlivé částky podle účtových skupin. Vhodné je vyplňovat pouze celkové údaje podle účtových skupin. I když musíte počítat s tím, že jakákoliv daňová kontrola bude požadovat konkrétní doplňující informace.

Modul majetku

Bez kvalitního účetního programu, resp. modulu majetku, nejsme schopni tabulku B vyplnit. Je členěna na dvě části; v první uvádíme daňové odpisy, ve druhé účetní odpisy, které jsou uznány jako daňový náklad.

V tabulce Ba) se uvádějí doplňující informační údaje k daňovým odpisům, které samy o sobě základ daně již neovlivňují (viz řádky 50, 150). Tabulka Bb) se tedy týká odpisů, ale účetních - zákon o daních z příjmů je přebírá a uznává jako daňově účinné.

Do devátého řádku se uvedou případné daňové odpisy hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření podle § 30b ZDP.

Opravné položky k pohledávkám aj.

Tabulka C na další straně obsahuje šest samostatných částí. Podstatná je část a) pro pohledávky, resp. opravné položky. Nezapomeňte využít výhodného režimu podle § 8c zákona o rezervách týkajícího se možnosti tvorby 100% opravných položek k nevýznamným pohledávkám, nutné je však vést zvláštní evidenci (v praxi zpravidla zajištěno samostatným analytickým účtem 391.AE). Proto v tiskopisu nalezneme řádky 10 a 11.

Připomínáme drobnou, ale významnou úpravu textu § 8c ZoR, neboť je nyní zřejmé, že testujeme právo je zaúčtovat za každé konkrétní zdaňovací období. Tomu odpovídá i drobné zpřesnění kolonky k řádku 11, v němž bylo doplněno: „…za které se podává daňové přiznání…“ (v souvisejícím řádku 10 byl již správný text).

Analytická evidence

Výše uvedená analytická evidence je základním předpokladem pro správné vyplnění tabulky C v části Opravné položky tiskopisu DPPO.

Rezervy

Důležitá je část e) tabulky C, v níž informujeme o tvorbě daňových zákonných rezerv. Podkladem musí být karty rezerv v souladu s § 7 ZoR. Nesmíte přehlédnout zásadní omezení tvorby daňových rezerv platné již od roku 2009. Připomeňme si proto krátce princip:

 • U dříve zahájené tvorby (před 1. 1. 2009) postupujeme podle znění platného k 31. 12. 2008.

 • Pro „nové“ jsme povinni splnit doplňující podmínku, částka vytvořené rezervy musí být kryta finančními prostředky složenými na vázaný účet.

Pozor!
Nejsou-li splněny podmínky stanovené zákonem o rezervách, přestože se věcně jedná o rezervu na „opravy“, pro daňové účely je taková položka klasifikována jako nedaňová.

Optimalizace

Máte-li kladný základ daně, určitě využijte možnosti odčitatelných položek. K dispozici jsou tabulky:

 • tabulka E pro daňové ztráty, údaje převedeme na řádek 230,

 • tabulka F pro odčitatelné položky, k dispozici máme navazující řádek 240.

Časový test

Pro daňové ztráty („DZ“) platí pětiletý časový test, dříve sedmiletý, proto sledujte vývoj v jednotlivých letech:

Vznik DZ  2007  2008  2009  2010  2011 
Poslední rok uplatnění  2012  2013  2014  2015  2016 

V roce 2013 končí právo snížit základ daně o daňovou ztrátu z roku 2008.

Připomínáme specifickou náplň řádku 241, který se týká jen omezeného okruhu poplatníků a je určen pro snížení základu daně u podílových fondů, výdajů u derivátů.

Pro dary je vyhrazena tabulka G a je zohledněna skutečnost, že je u darů pro střední školy, veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce možné využít vyšší limit. Údaj se přenáší na řádek 260.

Uznáme také dar fyzické osobě, která provozuje zdravotnické zařízení, školu nebo školské zařízení.

Tabulka H je pro slevy na dani, pro něž máme následně řádek 300. V pokynech je k dispozici rozsáhlý příklad vzorového způsobu výpočtu slev.

Tabulka I slouží pro zápočet daně zaplacené v zahraničí (a nutná je příloha u některých řádků, tiskopis 25 5404/D MFin 5404/D - vzor č. 9). Údaje využijeme na řádku 320.

Pro komanditní společnosti je k dispozici tabulka J. Závěrečná tabulka K zahrnuje dva ukazatele (obrat, zaměstnanci), počet zaměstnanců zaokrouhlujeme na celá čísla.

Při splnění zákonných podmínek uplatníme zápočet daně zaplacené v zahraničí (viz Zamezení dvojího zdanění - řádky 320 a 330) a zohledníme tzv. samostatný základ daně (řádky 331335).

Výše daně

Skutečná daňová povinnost je vyčíslena na řádku 340, avšak pro stanovení záloh je rozhodující až řádek 360, na který uvedeme hodnotu poslední známé daňové povinnosti.

Tato poslední položka má skutečně jiný význam, zejména se nesmí zapomenout na dopady stanovení nových záloh například u subjektů, které zahájily činnost v průběhu zdaňovacího období (testuje se, jako kdyby „podnikání“ bylo celých dvanáct měsíců).

Příklad
Společnost Nová, a.s., zahájila činnost v červenci 2013. Poslední známá daňová povinnost je podle daňového přiznání ve výši 24 000 Kč. Zálohy by tedy nemusely být hrazeny. Pro zálohy ale testujeme hodnotu 48 000 Kč (24 000 dělíme šesti a vynásobíme dvanácti), a tak vzniká povinnost hradit pololetní zálohy.

III. a IV. oddíl

Na poslední straně je prázdná tabulka pro III. oddíl a IV. oddíl obsahuje údaje pro dodatečné daňové přiznání.

Pozor!
V poznámce k tiskopisu je zdůrazněno, že u dodatečného daňového přiznání se ve zvláštní příloze uvedou důvody pro jeho podání.

V. oddíl

Na poslední straně tiskopisu jsou údaje o placení daně a identifikační údaje.

Částka splatné daně nebo přeplatku je uvedena na řádku 4 pátého oddílu. Je-li vykázána minusová hodnota, máme nedoplatek, je-li plus, vznikl přeplatek na dani.

Pozor!
Nezapomeňte samostatným procesním úkonem požádat o vrácení přeplatku. Není možné, na rozdíl od formuláře DPFO, požádat o přeplatek na tiskopisu daňového přiznání.

Povodně

Pokud poplatník uplatňuje právo na prominutí daně podle rozhodnutí MF čj. 65647/2013/39 ze dne 11. 6. 2013, použije na řádku 4 algoritmus výpočtu uvedený v Pokynech.

Identifikace

Údaji na závěrečné straně tiskopisu daňového přiznání je nyní přesně specifikováno, kdo je oprávněn za poplatníka zpracovat a předložit daňové přiznání.

Účetní závěrka

Samozřejmě musí být přiložena účetní závěrka; abychom na to nezapomněli, jsme dotazováni již na první straně tiskopisu, zda je přiložena.

Vzorový příklad

Na příkladu obchodní společnosti ALFA, a.s., provedeme úpravu účetního výsledku hospodaření podle ZDP a zpracujeme daňové přiznání. Pro určení základu daně a daňové povinnosti za zdaňovací období 2013 vycházíme z účetnictví a také z doplňujících informací, které jsou nezbytné pro sestavení daňového přiznání a stanovení daňové povinnosti. Tento poplatník daně z příjmů právnických osob, jako většina daňových subjektů v ČR, má zdaňovací období kalendářní rok. Není spojenou osobou se zahraničním subjektem, nemá povinnost auditu a přiznání sestavuje účetní společnosti.

Aby bylo možné zpracovat daňové přiznání a vypočítat daňovou povinnost, je skutečně nutné mít k dispozici nejen účetní podklady, účetní závěrku (resp. uzávěrku před zaúčtováním splatné daně nebo rezervy na daň z příjmů), ale i řadu dalších informací o činnosti poplatníka.

Termín DPPO

Daňové přiznání nebude podáno v prodloužené lhůtě. Jde o akciovou společnost, která však pro povinný audit nesplnila současně v letech 2012 a 2013 jednu ze tří podmínek (brutto hodnota rozvahy, obrat, počet zaměstnanců).

Zadání

V následujících tabulkách uvádíme přehled účtů, které jsou připraveny pro daňové posouzení. Standardní obratová předvaha je daleko rozsáhlejší; pro výklad nám postačí syntetické účty s tím, že v posledním sloupci je „nedaňová“ částka, jako kdyby byla třeba zaúčtována na analytickém účtu XXX.90. To neplatí ve všech případech, jak uvádíme v dalším textu. Pro odpisy a opravné položky jsme již v tabulce použili analytické účty.

Tabulka č. 1:

Titul  „Účetní“  „Nedaňové“ 
501.00 - Spotřeba materiálu  1 580 000  30 000 
501.10 - PHM  330 000  130 000 
501.90 - Likvidace nepotřebného materiálu  100 000  20 000 
502.00 - Spotřeba energií  400 000   
504.00 - Náklady na prodané zboží  31 888 000   
511.00 - Opravy a udržování  1 800 000   
512.00 - Cestovní náhrady  500 000  20 000 
513.00 - Reprezentace  330 000  280 000 
518.00 - Ostatní služby  2 000 000  90 000 
518.90 - Ostatní služby nedaňové  270 000  270 000 
521.00 - Mzdové náklady  3 000 000   
523.00 - Odměny členů orgánů  500 000   
524.00 - Zákonné soc. a zdrav. pojištění  1 200 000   
527.00 - Zákonné sociální náklady  40 000   
528.00 - Ostatní sociální náklady  10 000  10 000 
531.00 - Daň silniční  40 000   
532.00 - Daň z nemovitostí  15 000   
538.00 - Poplatky  5 000   
538.90 - Doměřené „dodatečné“ DPH  40 000   
541.00 - Zůstatková cena prodaného majetku  2 400 000  134 000 
543.00 - Dar „daňový“  10 000  10 000 
543.90 - Dar „nedaňový“  10 000  10 000 
544.00 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení  70 000  50 000 
545.00 - Ostatní pokuty  10 000  10 000 
546.00 - Odpis pohledávky  100 000  80 000 
548.00 - Ostatní provozní náklady  1 000 000   
549.00 - Škody a manka  280 000  160 000 
551.00 - Odpisy hmotného majetku  2 128 000  100 000 
551.10 - Odpisy nového nehmotného majetku  100 000   
551.20 - Odpisy drobného majetku a starého nehmotného majetku  72 000   
552.00 - Zákonná rezerva - tvorba  300 000   
552.10 - Zákonná rezerva - čerpání  –400 000   
554.00 - Účetní rezerva - tvorba  172 000  172 000 
554.10 - Účetní rezerva - čerpání  –100 000  –100 000 
558.00 - Opravná položka „zákonná“ - tvorba  400 000   
558.10 - Opravná položka „zákonná“ - čerpání  –100 000   
559.00 - Opravná položka „účetní“ - tvorba  100 000  100 000 
559.10 - Opravná položka „účetní“ - čerpání  –300 000  –300 000 
561.00 - Pořizovací cena obchodního podílu  1 000 000  100 000 
562.00 - Úroky  200 000  100 000 
563.00 - Kurzové rozdíly  100 000   
Celkem „účetní“ náklady  51 600 000  – 

Tabulka č. 2 :

Titul  „Účetní“  „Nedaňové“ 
602.00 - Poskytnuté služby  5 900 000   
604.00 - Prodej zboží  41 034 000   
641.00 - Tržby z prodeje majetku  2 266 000   
644.00 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení  180 000  170 000 
648.00 - Ostatní provozní výnosy  500 000   
661.00 - Prodej obchodního podílu  900 000   
662.00 - Úroky  150 000   
663.00 - Kurzové rozdíly  500 000   
665.00 - Přijaté podíly na zisku - tuzemské  170 000  170 000 
Celkem „účetní“ výnosy  51 600 000  – 

Účetní výsledek před zdaněním je NULA - jaká bude daňová povinnost?

To zjistíme až po úpravách účetních podkladů. Nejde jen o vyloučení nedaňových nákladů (tj. zvýšení základu daně), ale také o další úpravy, které zvýší nebo sníží daňovou povinnost.

Pozor!
V mnoha případech musíme vzít v úvahu i účetní operace účtované jen na rozvahových účtech (například u sankčních položek). Nebo ani o nich není účtováno - viz dodanění závazků (zvýšení základu daně), nebo dodatečná úhrada těchto závazků (naopak snížení) aj.

Pokud je účtováno ve prospěch nákladů, je v prvním sloupci znaménko minus. Údaj v posledním sloupci není sečten, nejde skutečně o klasické „nedaňové“ náklady, protože podle platných účetních předpisů některé položky zaúčtujeme ve prospěch nákladů.

V praxi se stále setkáváme s problémem, resp. nepochopením, že čerpání rezerv a opravných položek (ať už „účetních“ nebo „daňových“) musíme účtovat ve prospěch nákladů!

Použili jsme standardní účty, na které je zvyklá většina účetních jednotek, i když je samozřejmě podle Vyhlášky vytvořen velký prostor pro stanovení účtového rozvrhu, neboť limitováni jsme pouze účtovými skupinami.

V další části komentujeme vybrané účty a určíme daňový režim.

501.00 - Spotřeba materiálu 

Na tomto účtu se objevují různé položky, které se v praxi pro daňové účely nekontrolují. A to může být zbytečný problém. Jako příklad lze uvést reklamní a propagační předměty.

Doporučujeme každou takovou položku samostatně prověřovat. Jak uvádíme v textu Reklama a propagace, je nutné sledovat naplnění ustanovení § 25 odst. 1 písm. t) ZDP; přehlíží se povinná kontrola finančního limitu „jednotkové ceny“ ve výši 500 Kč. Provádíme tedy kontrolu těchto nákladů, v našem případě bylo zjištěno, že nedaňová je částka 30 000 Kč.

Na jedné straně jsou podmínky dané ZDP a ZDPH, na straně druhé platí, že některé reklamní akce jsou skutečně „daňové“, i když se na první pohled zdá, že jde o „reprezentaci“. Navíc je často možné přiřadit „ne“daňové náklady ke konkrétním „daňovým“ výnosům.

Pozor!
Nesmíme zaměňovat podmínky platné pro ZDP s pravidly DPH, která jsou trochu benevolentnější - viz například Zdanitelná plnění. Pojem reprezentace si však ZDPH neurčuje a přebírá ho ze zákona o daních z příjmů.

Pokud jde podle ZDP o reprezentaci, platí zákaz nároku na odpočet DPH.

501.10 - PHM 

Spotřeba PHM je běžně daňovým nákladem. V roce 2013 tomu není jinak. Jestliže poplatník uplatní paušální náhradu, musí vyloučit náklady na PHM, které oprávněně původně považoval za daňové.

Kdyby bylo možné využít tzv. krácený paušál (4 000 Kč za kalendářní měsíc), bylo by povinností snížit ostatní související náklady o 20 %. Na řádek 40 se zřejmě z pragmatických důvodů uvede jedna částka (účtovány jsou totiž takové náklady na různých účtech).

Sníží se také částka uznaných daňových odpisů, opět o 20 %, aniž by bylo podstatné, kolik bylo ujeto daným vozidlem pro soukromé nebo služební účely.

Příklad
V našem případě se u tří vozidel teoreticky použije maximální výše paušální náhrady, tj. 3 x 60 000 Kč, k nim související výdaje na PHM činí 130 000 Kč (k těmto vozům přiřazené parkovné 4 000 Kč je vyloučeno u účtu 518).

Skutečnost je však trochu jiná. Jedno z vozidel bylo prodáno přesně v polovině prosince 2013, proto je nárok za tento kalendářní měsíc jen poměrnou částí - polovinou. Na řádek 162 tedy uvedeme částku 166 000 Kč.

Optimalizace

Zjistilo se totiž, že právě u tohoto vozu a také u druhého není nárok na plný paušál 5 000 Kč. Ze zákona je však „nařízeno“, že krácený paušál je možný jen u jednoho vozidla (text ZDP je výmluvný: „…ostatní vozidla, u nichž poplatník v souladu s tímto ustanovením uplatní paušální výdaj na dopravu, užívá výlučně k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.“).

Příklad
Nárok je tedy „automaticky“ snížen na krácený paušál pouze u jednoho vozu. Z nároku 168 000 Kč (tj. 2 x 60 000 Kč plus 1 x 48 000 Kč) odečteme 2 000 Kč (polovinu kráceného nároku za měsíc prosinec). Výsledkem je snížení základu daně o 166 000 Kč.

501.90 - Likvidace nepotřebného materiálu 

Z částky 100 000 Kč je v tabulce vyloučeno z daňových nákladů 20 000 Kč. Důvod je prostý, u jedné z provedených likvidací účetní jednotka není schopna doložit řádné provedení fyzické likvidace v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. zg) ZDP.

502.00 - Spotřeba energií 

Ve většině případů se jedná o daňové náklady. Problémy někdy vyvolávají chybně účtované dohadné položky pasivní. Na druhé straně platí, že zúčtování dohadných položek jako takových je účetním a daňovým případem předmětného účetního (zdaňovacího) období.

Nahrávám...
Nahrávám...