dnes je 3.7.2022

Input:

Daňové zvýhodnění

7.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.6.3 Daňové zvýhodnění

Ing. Marcela Srněnská

Poplatník – fyzická osoba má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, pokud neuplatňuje slevu na dani podle § 35a nebo 35b ZDP. Poplatník o daňové zvýhodnění sníží daň stanovenou podle § 16, případně sníženou podle § 35 nebo § 35ba.

Daňové zvýhodnění se uplatní v těchto výších:

 Měsíční  Roční  
Jedno dítě  1 267 Kč  15 204 Kč  
2. dítě  1 860 Kč  22 320 Kč  
3. dítě a další děti  2 320 Kč  27 840 Kč  

Daňové zvýhodnění je nutné, s ohledem na jeho různou výši, uplatňovat v souvislosti s počtem vyživovaných dětí. Pro případ, že si poplatníci daňové zvýhodnění na více dětí vyživovaných v jedné společně hospodařící domácnosti rozdělí, platí podle § 35c odst. 1 ZDP, že se tyto děti posuzují pro účely tohoto ustanovení dohromady. Mezi poplatníky tedy musí existovat shoda nejen v tom, kdo z nich si daňové zvýhodnění na to které dítě uplatní, ale i v tom, v jaké výši. Jsou-li poplatníci vyživující děti v jedné společně hospodařící domácnosti zaměstnaní, předloží svému zaměstnavateli potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků, ve kterém plátce uvede, na které děti druhý z poplatníků uplatňuje daňové zvýhodnění a v jaké výši [viz § 38l odst. 3 písm. c) ZDP].

Potvrzení od zaměstnavatele musí tedy předložit každý poplatník vyživující děti v jedné domácnosti, nejen manžel nebo manželka. Pro poplatníka, který daňové zvýhodnění neuplatňuje, může zaměstnavatel vystavit potvrzení ve zjednodušené formě ("poplatník neuplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované děti").

Pokud v průběhu zdaňovacího období dojde ke změně počtu vyživovaných dětí (např. narozením druhého dítěte v rodině), pak se jedná o druhé dítě, na které bude uplatněno daňové zvýhodnění ve výši 22 320 Kč ročně, resp. poměrná část této částky.

Pokud v průběhu zdaňovacího období např. jedno ze dvou vyživovaných dětí přestane být vyživovaným dítětem (např. ukončí soustavnou přípravu na budoucí povolání), bude poplatník uplatňovat na zbývající vyživované dítě daňové zvýhodnění ve výši 15 204 Kč ročně, resp. poměrnou část této částky, neboť počet vyživovaných dětí se snížil ze dvou na jedno.

V případě, že daňové zvýhodnění na vyživované děti uplatňuje více poplatníků (děti si rozdělí), jsou všichni tito poplatníci povinni svého zaměstnavatele informovat o změnách v počtu vyživovaných dětí, neboť tato změna má vliv na výši daňového zvýhodnění.

Příklad

Příklad:

Poplatník uplatňuje v roce 2022 daňové zvýhodnění na dvě nezletilé děti žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti, a to na syna Petra a dceru Janu. Syn Petr dne 13. 4. dosáhl zletilosti a vzhledem k tomu, že nestuduje a vykonává výdělečnou činnost, přestal být od měsíce května vyživovaným dítětem. Dcera Jana je vyživovaným dítětem po celý rok.

Výpočet nároku na daňové zvýhodnění u poplatníka za celý rok

Měsíc Petr Jana Celkem 
Leden 1 267 1 860 3 127 
Únor 1 267 1 860 3 127 
Březen 1 267 1 860 3 127 
Duben 1 267 1 860 3 127 
Květen  1 267 1 267 
Červen  1 267 1 267 
Červenec  1 267 1 267 
Srpen  1 267 1 267 
Září  1 267 1 267 
Říjen  1 267 1 267 
Listopad  1 267 1 267 
Prosinec  1 267 1 267 
Cekem rok 2022 5 068 17 576 22 644 

Z výše uvedeného vyplývá, že poplatník má v roce 2022 nárok na daňové zvýhodnění v úhrnné výši 22 644 Kč, z toho

 1. na syna Petra v úhrnné výši 5 068 Kč, a to za měsíce leden až duben ve výši stanovené na jedno dítě (4 x 1 267)
 2. na dceru Janu v úhrnné výši 17 576 Kč, a to:
  • za měsíce leden až duben ve výši stanovené na druhé dítě ve výši 7 440 Kč (4 x 1 860),

  • za měsíce květen až prosinec ve výši stanovené na jedno dítě ve výši 10 136 Kč (8 x 1 267).

Vzhledem k tomu, že dcera Jana bude po část roku považována za "druhé dítě" a po část roku za "jedno dítě", nebude se výsledná roční částka daňového zvýhodnění za celý rok rovnat ani jedné z částek uvedených v § 35c odst. 1, ale bude jejich kombinací.

V případě, že by daňové zvýhodnění na syna Petra jako na jedno dítě uplatňoval otec a daňové zvýhodnění na dceru Janu jako na druhé dítě uplatňovala matka, musí matka svého zaměstnavatele informovat o změně počtu vyživovaných dětí od května 2022 (syn Petr v dubnu 2022 dosáhl zletilosti a přestal být vyživovaným dítětem), neboť dcera Jana od května 2022 již nebude druhým vyživovaným dítětem, ale jedním vyživovaným dítětem a u matky se tak změní výše daňového zvýhodnění.

Formy daňového zvýhodnění

Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou:

 • slevy na dani,

 • daňového bonusu nebo

 • slevy na dani a daňového bonusu.

Daňové zvýhodnění nemůže poplatník využít, pokud uplatňuje slevu na dani z titulu investičních pobídek podle § 35a a 35b, nebo jde o poplatníka v insolvenčním řízení (1/12 za každý měsíc, po který trvá insolvenční řízení – dle § 38gb odst. 1 ZDP).

Poplatníkovi, který vyživuje dítě jen jeden kalendářní měsíc nebo několik kalendářních měsíců ve zdaňovacím období, lze poskytnout daňové zvýhodnění ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro jeho uplatnění. Daňové zvýhodnění lze uplatnit již v kalendářním měsíci:

 • ve kterém se dítě narodilo, nebo

 • ve kterém začíná soustavná příprava dítěte na budoucí povolání, anebo

 • ve kterém bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Daňový nerezident

Daňový nerezident může daňové zvýhodnění uplatnit, jestliže úhrn všech jeho příjmů ze zdrojů na území České republiky (§ 22) činí nejméně 90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 nebo 6, jsou od daně osvobozeny podle § 4, 6 nebo § 10, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové zvýhodnění si může uplatnit pouze poplatník – nerezident, který je rezidentem členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor.

Zaměstnavatel nemůže zaměstnanci – daňovému nerezidentovi měsíční zálohu na daň snížit o měsíční daňové zvýhodnění. Vzhledem ke skutečnosti, že daňové zvýhodnění pro nerezidenta je vázáno na výši příjmů ze zdrojů na území ČR, se u nerezidenta při stanovení záloh nepřihlédne ke slevě na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) a g), ani k daňovému zvýhodnění. Chce-li daňový nerezident daňové zvýhodnění uplatnit, musí podle § 38g odst. 2 ZDP podat daňové přiznání.

Vyživované dítě

Za vyživované dítě poplatníka se podle § 35c odst. 6 ZDP považuje dítě:

 • vlastní,

 • osvojenec,

 • dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů,

 • dítě, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči,

 • dítě druhého z manželů,

 • vlastní vnuk (vnučka) nebo vnuk (vnučka) druhého z manželů, pokud jeho (její) rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je

  1. nezletilým dítětem,
  2. zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže mu není přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a
   1. soustavně se připravuje na budoucí povolání; příprava na budoucí povolání se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře,
   2. nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
   3. z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Dočasný pobyt dítěte mimo společně hospodařící domácnost nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění.

Dítě – držitel průkazu ZTP/P

Jedná-li se o dítě, kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se na ně částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek; maximální výše daňového bonusu zůstává zachována.

Manželství vyživovaného dítěte

Uzavře-li vyživované dítě manželství a žije-li ve společně hospodařící domácnosti s manželem (manželkou), může uplatnit manžel (manželka) slevu na dani při splnění podmínek uvedených v § 35ba, tj. na manžela (manželku) bez vlastních příjmů nebo s příjmy nepřevyšujícími zákonný limit. Nemá-li manžel (manželka) dostatečné příjmy, z nichž by mohl (mohla) uplatnit slevu na dani při splnění podmínek uvedených v § 35ba, může daňové zvýhodnění uplatnit rodič dítěte nebo poplatník, u něhož jde ve vztahu k dítěti o péči nahrazující péči rodičů, pokud dítě s ním žije v domácnosti. Dostatečnými příjmy se rozumí šestinásobek minimální mzdy účinné k 1. 1. zdaňovacího období.

Příklad

Příklad:

Poplatník s příjmy ze závislé činnosti uplatňuje daňové zvýhodnění na studující dceru, která maturitní zkoušku složila 15. května s tím, že již 20. května začala pracovat na základě dohody o pracovní činnosti, a to až do 25. července. Příjem z této dohody nepřesáhl částku 10 000 Kč. Po celý srpen pak pracovala na základě dohody o provedení práce. Do kdy je možné na dceru uplatnit daňové zvýhodnění?

V daném případě je možné na vyživovanou dceru uplatnit daňové zvýhodnění od ledna do srpna. Do konce června trvala soustavná příprava studujícího dítěte na budoucí povolání na střední škole, v červenci nebyla dcera po celý měsíc výdělečně činná ve smyslu § 10 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a v srpnu nevykonávala činnost ve smyslu § 10 zákona o státní sociální podpoře, protože dohoda o provedení práce s příjmem nepřesahujícím částku 10 000 Kč za měsíc nezakládá účast na nemocenském pojištění.

Příklad

Příklad:

Invalidní syn pobíral do konce listopadu invalidní důchod pro invaliditu 2. stupně, od prosince mu byl přiznán invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně. Syn žádný příjem neměl, a ačkoliv byl evidován na úřadu práce, nepobíral ani podporu v nezaměstnanosti. Může si otec za leden až listopad uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě?

Daňové zvýhodnění může otec uplatnit za leden až listopad, pokud podle posouzení lékaře příslušné OSSZ nebyl syn z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopen vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Daňové zvýhodnění jako sleva na dani

Slevu na dani může poplatník uplatnit až do výše daňové povinnosti vypočtené za příslušné zdaňovací období. Slevu na dani lze uplatnit až do "nuly" a část daňového zvýhodnění, která ještě zbyla po uplatnění slevy na dani, je daňovým bonusem, který bude podle podmínek uvedených v dalších ustanoveních poplatníkovi následně vyplacen.

Daňový bonus

Je-li nárok poplatníka na daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost vypočtená za příslušné zdaňovací období, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem.

Nahrávám...
Nahrávám...