dnes je 14.7.2020

Input:

Dodatečné daňové přiznání k DPH

19.11.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.130 Dodatečné daňové přiznání k DPH

Mgr. Radmila Kulková

Zjistí-li plátce, že jím přiznaná daňová povinnost za příslušné zdaňovací období nebyla vykázána ve správné výši, provede opravu zpravidla podáním dodatečného daňového přiznání.


Pravidla pro předkládání dodatečného daňového přiznání s účinností od 1. 1. 2011 upravují ustanovení §§ 141 a 145 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ).

Zvýšení daňové povinnosti

Podle těchto pravidel je plátce povinen předložit dodatečné přiznání, pokud jeho daňová povinnost má být vyšší, a to do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém to zjistil.


Společnost Prodej, s.r.o., zjistila v říjnu při zpracování svého daňového přiznání za zdaňovací období září nepřesnost v daňovém přiznání podaném za kalendářní měsíc červenec. Znamená-li zjištěné pochybení vyšší daňovou povinnost (třeba nižší nadměrný odpočet), je povinností podat dodatečné daňové přiznání do konce listopadu.

Snížení nebo oprava bez změny daňové povinnosti

Pokud je výsledkem zjištění snížení daňové povinnosti, je plátce oprávněn podat dodatečné přiznání ve stejné lhůtě jako u zvýšení daňové povinnosti.


V dodatečném daňovém přiznání na nižší daň nelze namítat vady postupu správce daně. To znamená, že důvod podání tohoto dodatečného daňového přiznání nesmí spočívat pouze na skutečnosti, že tvrzená nižší daň je důsledkem vadného postupu správce daně.


Oprávnění podat dodatečné daňové přiznání platí i pro případy, kdy se zjistí v daňovém přiznání nesprávné údaje, které však výši daňové povinnosti nemění.


Nejčastějším důvodem pro podání dodatečného přiznání, při kterém se nemění daňová povinnost, je oprava údajů o dovozu či intrakomunitárním pořízení zboží, ať již je to z titulu chybného použití kurzu či nesprávného období, kdy byla přiznána. Pokud plátce nekrátí odpočet daně, nedojde provedenou opravou ke změně daňové povinnosti, protože budou vstupy i výstupy opraveny ve stejné výši.

Pomůcky a sjednání daně

Jedná se o překážky možnosti podání dodatečné daňového přiznání na nižší daň.

Právo podat dodatečné přiznání na snížení daně skutečně nelze využít, pokud poslední známá daň byla vyměřena podle pomůcek nebo byla sjednána.

Dodržení lhůty

Lhůta stanovená pro předložení dodatečného přiznání je tzv. lhůtou subjektivní. Pokud nebude dodržena v případě, že je zvyšována daňová povinnost, vystavuje se plátce pokutě za opožděné dodatečné přiznání podle ustanovení § 250 DŘ.


V případě dodatečného přiznání na daň nižší je výše uvedená lhůta současně vykládána jako lhůta propadná. Pokud bude podáváno dodatečné přiznání na snížení daňové povinnosti a nebude dodržena subjektivní lhůta, je toto přiznání, jak již vícekrát judikoval Nejvyšší správní soud, „neplatně” podáno a správce daně řízení o něm zastaví.

Tiskopisy

Pro dodatečné daňové přiznání na daň z přidané hodnoty nebyl vydán samostatný tiskopis. Využívá se tiskopis daňového přiznání k dani z přidané hodnoty s tím, že v záhlaví tiskopisu se vyznačí, že jde o přiznání dodatečné.

Od 1. 1. 2015 se používá aktuální tiskopis vzor č. 19 zahrnující dosavadní novelizace zákona o DPH.

Poznámka redakce: aktuální formuláře daňových tiskopisů jsou k dispozici mezi Praktickými informacemi.

Postup při podání DAP

V dodatečném přiznání na zvýšení daňové povinnosti uvede plátce:

  • pouze rozdíl oproti poslední známé daňové povinnosti a

  • den jeho zjištění.

V dodatečném přiznání na snížení daňové povinnosti nebo na opravu nesprávných údajů uvede plátce i důvody pro jeho podání.


Reklamní agentura podala řádně vyplněné daňové přiznání za zdaňovací období duben dne 25. května. Dne 30. června zjistila, že do tohoto přiznání nezahrnula údaje o reklamě poskytnuté osobě registrované k dani se sídlem v Polsku. I když je místem plnění Polsko, jde o službu, u níž je nárok na odpočet a jejíž hodnota tak měla být uvedena na ř. 21 daňového přiznání.

Agentura se rozhodla podat dodatečné přiznání, v němž na ř. 21 uvedla cenu poskytnuté služby, neboť tato oprava představuje změnu údajů o uskutečněných plněních, i když se poslední známá daňová povinnost nezměnila.

Jako důvod uvedla chybu účetní, která nezahrnula uvedené plnění do evidence pro daňové účely a následně i do řádného přiznání.

Oprava výše daně v jiných případech

Připomínáme, že novela zákona s účinností od 1. 4. 2011 přinesla i změnu při opravě výše daně, pokud tato daň byla uplatněna a přiznána jinak, než uvádí zákon o dani z přidané hodnoty. Jde o typické příklady při použití nesprávné sazby daně.


V případě, že plátce nesprávným postupem:

  • zvýšil svoji daňovou povinnost,

  • využije pro