dnes je 18.7.2024

Input:

Dohoda o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce

22.2.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

3.2.3.4 Dohoda o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce

JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler

Dohoda o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce (dále jen "dohoda o uznání") vymezuje subjekty působící na chráněném trhu práce. Chráněný trh práce je tvořen zaměstnavateli zaměstnávajícími více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců, kteří mají zároveň uzavřenou s Úřadem práce ČR účinnou dohodu o uznání.

Benefity určené pro zaměstnavatele působící na chráněném trhu práce (příspěvek podle § 78a ZZ a možnost poskytovat tzv. náhradní plnění) jsou podmíněny účinností dohody o uznání s výjimkou osob samostatně výdělečně činných, pokud jde o poskytování tzv. náhradního plnění. Dohoda o uznání tak v podstatě nahradila dohodu o vymezení či zřízení chráněného pracovního místa, kdy do 31. 12. 2017 bylo čerpání příspěvku podle ust. § 78 ZZ a poskytování tzv. náhradního plnění podmíněno účinností těchto dohod. Zřídit nebo vymezit chráněné pracovní místo však bylo možné i na volném trhu práce. Na rozdíl od vymezování či zřizování chráněných pracovních míst, kdy byly dohody uzavírány v rámci místní působnosti krajské pobočky Úřadu práce ČR, v jejímž obvodu mělo být chráněné pracovní místo provozováno, dohoda o uznání zaměstnavatele je uzavírána v rámci místní působnosti krajské pobočky Úřadu práce ČR, v jejímž obvodu má zaměstnavatel sídlo nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

Podmínky pro uzavření dohody

Ust. § 78 odst. 2 a 3 ZZ určují, za jakých podmínek lze dohodu o uznání uzavřít. Pokud zaměstnavatel nesplní jednu z níže uvedených podmínek, dohodu o uznání uzavřít nelze. Jedná se o následující podmínky:

  • Zaměstnavatel zaměstnává ve čtvrtletním přepočteném počtu za kalendářní čtvrtletí předcházející dni podání žádosti o uzavření dohody o uznání více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců.

  • Zaměstnavatel nebyl ke dni podání žádosti o uzavření dohody o uznání pravomocně odsouzen pro trestný čin podvodu v souvislosti s poskytováním příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

  • Zaměstnavatel ke dni podání žádosti o uzavření dohody o uznání není v likvidaci nebo v posledních 5 letech nebylo rozhodnuto o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, o zastavení insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je jeho majetek zcela nepostačující, nebo o zrušení konkursu z téhož důvodu.

  • Zaměstnavatel v období 12 měsíců přede dnem podání žádosti o uzavření dohody o uznání vyplácel nejméně 80 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, mzdu nebo plat bezhotovostně převodem na účet vedený u peněžního ústavu nebo poštovní poukázkou.

  • Zaměstnavatel v období 12 měsíců přede dnem podání žádosti o uzavření dohody o uznání zaměstnával nadpoloviční většinu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, na pracovištích, která nejsou jejich bydlištěm.

  • Zaměstnavatel v období 12 měsíců přede dnem podání žádosti o uzavření dohody o uznání neuzavíral se zaměstnanci, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, smlouvy, z nichž by vyplýval závazek těchto zaměstnanců poskytovat zaměstnavateli peněžní prostředky, nebo dohody o srážkách ze mzdy nebo platu v rozporu s dobrými mravy.

  • Zaměstnavateli v období 12 měsíců přede dnem podání žádosti o uzavření dohody o uznání nebyla pravomocně uložena pokuta za správní delikt nebo přestupek na úseku zaměstnanosti nebo inspekce práce. Splnění této podmínky může MPSV v případech hodných zvláštního zřetele na základě písemné žádosti zaměstnavatele prominout, pokud výše uložené pokuty nepřesáhla 50 000 Kč a zaměstnavatel zároveň podal žádost o uzavření dohody o uznání. V těchto případech je namístě, aby Úřad práce ČR neposuzoval žádost o uzavření dohody o uznání před tím, než mu bude doručen přípis MPSV o vyřízení žádosti o prominutí splnění předmětné podmínky.

Žádost o uzavření dohody

Výčet zákonem o zaměstnanosti definovaných náležitostí žádosti o uzavření dohody o uznání je výčtem minimálním. Žádost obsahuje informace prokazující splnění výše uvedených podmínek doplněné o informace uváděné v roční zprávě o činnosti zaměstnavatele.

Účinnost dohody o uznání

Dohoda o uznání se uzavírá na dobu 3 let. V případě opětovného uzavření dohody o uznání je tato uzavírána na dobu neurčitou. Za opětovné uzavření dohody je považován takový postup, kdy nejpozději do 3 měsíců po uplynutí účinnosti původní dohody zaměstnavatel opětovně požádá o její uzavření. S cílem snížit administrativní zátěž vychází Úřad práce ČR při posuzování opětovné žádosti o uzavření dohody o uznání zejména z poznatků, které získal o zaměstnavateli v rámci jeho dosavadního působení na chráněném trhu práce, a to včetně poznatků z provedené kontrolní činnosti.

Pokud jde o návaznost dohody o uznání na příspěvek podle ust. § 78a ZZ, tento příspěvek náleží zaměstnavateli po dobu

Nahrávám...
Nahrávám...