dnes je 29.5.2024

Input:

Doručování správcem daně

30.7.2012, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

Doručování správcem daně

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

Ačkoli daňový řád místo doručování používá zpravidla širší pojmy jako sdělení či oznámení, (např. obsah protokolu o ústním jednání se "doručuje“ předáním stejnopisu protokolu), stejně se nejčastěji jedná o doručování a z toho vychází i následující heslo.

Oznámení rozhodnutí je však nejen jeho rozhodnutí, ale rovněž jiný zaprotokolovaný způsob seznámení, např. ústní sdělení.

Doručování písemností

Doručování písemností správcem daně je důležitou součástí správy daní. Pravidla doručování jsou nezbytná k tomu, aby správce daně byl schopen prokázat, že osoba zúčastněná na správě daní byla s obsahem úkonu seznámena. Velmi důležité je zejména doručování rozhodnutí, kterými správce daně přiznává právo nebo ukládá povinnost osobě zúčastněné na správě daní. Doručování je pro správce daně nezbytné, aby nevznikly pochybnosti o seznámení osoby zúčastněné na správě daní o povinnostech a případně i právech, která jí byla přiznána či uložena.

Právní úprava

Doručování je upraveno v hlavě III daňového řádu - §§ 39 až 20, a to jak z hlediska osob, kterým mají být písemnosti doručeny, tak z hlediska způsobů doručování a prokazování doručení.

Zmocněnec

Zmocněnec, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, je povinen si zvolit zmocněnce pro doručování se sídlem nebo místem pobytu v České republice.

Toho by si měl být daňový subjekt vědom, protože riskuje, že zmocněnec nebude moci efektivně vykonávat jeho práva. Pokud by totiž došlo k tomu, že si takový zmocněnec nezvolí zmocněnce pro doručování v souladu s daňovým řádem, pak mu správce daně bude doručovat v den vydání písemnosti, která bude pouze uložena u něho.

Doručování zmocněnci

Má-li osoba, které se písemnost doručuje, zástupce v rozsahu úkonů, kterých se doručení týká, doručuje správce daně jen tomuto zástupci.

Daňový subjekt (a nejen on) by měl vědět, že má-li něco vykonat osobně, pak se písemnost bude doručovat nejen jeho zástupci pro danou věc, ale i jemu.

Za den doručení se pak považuje den, kdy bylo doručeno druhé z těchto osob, tedy pozdější datum ze dvou dat doručení.

Preferované způsoby doručení

Podle daňového řádu je preferováno doručení při ústním jednání anebo elektronicky. Prostřednictvím poštovní zásilky se doručuje jen v případě, kdy není možné použít ani jeden ze dvou preferovaných způsobů doručení.

Účinky doručení

Účinky doručení nastanou, pokud je písemnost doručena adresátovi, tím je v již zmíněných případech i zástupce nebo zmocněnec.

Měli bychom si být vědomi, že při doručování má správce daně právo, aby mu adresát prokázal totožnost, a to i když ho např. potká v tramvaji.

Místo doručení

Obecně platí, že doručit písemnost lze v bytě, v místě podnikání, na pracovišti nebo kdekoli, kde je adresát zastižen.

Doručení právnické osobě

Správce daně právnické osobě doručuje na adresu jejího sídla (organizační složky v ČR, pokud se jí písemnost týká). Písemnost za právnickou osobu může převzít každá osoba, která je oprávněna za ni jednat. Není-li písemnost určena do vlastních rukou, lze ji doručit i jinému zaměstnanci právnické osoby, případně i další osobě, která se v okolí zdržuje, když tato osoba souhlasí s převzetím i tím, že písemnost příslušné osobě předá.

Právnická i fyzická osoba může správce daně požádat o doručování na jinou adresu, než na jakou se doručuje podle daňového řádu. Právnické osobě se však na tuto adresu bude doručovat jen v případě, že se na uvedené adrese skutečně zdržuje.

Datová schránka

Vzhledem k tomu, že elektronické doručení je preferováno, osobě, která má zřízenou elektronickou schránku, se doručuje jejím prostřednictvím.

Zrada je v tomto případě ve fiktivním doručení. Pokud se osoba nepřihlásí do datové schránky do 10 dnů po dodání dokumentu do datové schránky, považuje se písemnost za doručenou.

Samozřejmě i v tomto případě však lze využít žádost o neúčinnosti doručení.

Doručení fyzické osobě

Fyzické osobě se doručuje na adresu evidovanou v systému evidence obyvatel, pokud na ni mají být doručovány písemnosti, anebo na adresu jejího bydliště v zahraničí. Jde-li o podnikatelský subjekt, doručuje se podle obdobných pravidel jako právnickým osobám, tedy na adresu jejich místa podnikání. Pokud nejde o písemnost doručovanou do vlastních rukou, lze doručit i jiné osobě, která se zdržuje na adrese pro doručování.

Neoprávněné odmítnutí

Odepře-li adresát písemnost převzít, považuje se za den doručení den odmítnutí převzetí písemnosti. Adresát má být poučen o důsledcích odmítnutí převzetí písemnosti, pokud ho poučit nelze (např. zabouchl před doručovatelem dveře), je možno toto poučení zanechat v poštovní schránce, případně na jiném vhodném místě.

Doručení do vlastních rukou

Část písemností správce daně doručuje do vlastních rukou adresáta. Tato forma je výslovně předepsaná, pokud tak stanoví zákon (např. předvolání), a u všech písemností, u nichž je den doručení rozhodný pro počátek běhu lhůty

Nahrávám...
Nahrávám...