dnes je 1.3.2024

Input:

Finanční majetek

24.9.2013, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 13 minut

Finanční majetek

Ing. Jaroslav Trávníček

Úvod

Finanční majetek představuje poměrně rozsáhlou složku aktiv, u níž se obtížně nacházejí společné jednotící znaky. Proto účetní legislativa tento pojem jako samostatnou kategorii ani nevymezuje a finanční majetek je zahrnut pod dvě rozdílné majetkové kategorie, a to:

 • dlouhodobý majetek (v podobě dlouhodobého finančního majetku),

 • krátkodobý majetek (v podobě krátkodobého finančního majetku),

přičemž druhově či typově stejný majetek se může nacházet v obou výše uvedených majetkových kategoriích.

Rozhodujícími parametry pro klasifikaci finančního majetku je především:

 • jeho charakter,

 • účel pořízení,

 • doba trvání (užití).

Účetní předpisy

Finanční majetek je pro podnikatelské subjekty, jež jsou účetní jednotkou, upraven následujícími legislativními normami: zákonem o účetnictví, Vyhláškou a Českými účetními standardy pro podnikatele.

Zákon o účetnictví

Zákon o účetnictví upravuje oblast oceňování, inventarizace, průkaznosti účetních záznamů vztahujících se k oblasti finančního majetku, jakož i archivaci účetních záznamů.

Vyhláška

Vyhláška upravuje v oblasti finančního majetku především obsahové vymezení tohoto majetku, směrnou účtovou osnovu stanovující věcnou přináležitost finančního majetku do jednotlivých účtových skupin (viz Účtový rozvrh), účetní metody spojené s pořízením finančního majetku (zejména dlouhodobého), oceňovací rozdíly k majetku a metody kurzových rozdílů.

V dalším textu se věnujeme, v návaznosti například na ustanovení §§ 8 nebo 12 Vyhlášky, konkrétním titulům dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku. Krátce se také zmiňujeme o problematice oceňování v účetnictví, zde se zřetelem k §§ 48, 51 a násl. Vyhlášky.

ČÚS

České účetní standardy řeší zejména otázku účetního zachycení operací spojených s finančním majetkem včetně souvisejících a navazujících účetních případů. Přímo je této problematice věnován ČÚS č. 008 Operace s cennými papíry (například problematika směnek), ČÚS č. 009 Deriváty, ČÚS č. 014 Dlouhodobý finanční majetek, ČÚS č. 016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry.

Kategorie finančního majetku

V účetnictví pro podnikatele zahrnuje finanční majetek především:

 • cenné papíry,

 • finanční spoluúčast na podnikání jiných účetních jednotek,

 • úvěry a půjčky,

 • peníze a ekvivalenty peněz,

 • ceniny,

 • peněžní prostředky na účtech,

 • poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek.

Dlouhodobá či krátkodobá povaha finančního majetku je rozhodujícím faktorem pro účetní zachycení jednotlivých položek finančního majetku na účty věcně příslušných účtových skupin, jakož i pro stanovení výkazní pozice příslušné položky finančního majetku v rámci účetního výkazu rozvaha.

"Dlouhodobý“ finanční majetek

Za dlouhodobý majetek je obecně považován majetek s předpokládanou dobou životnosti, trvání či užití delší než jeden rok, ale mnohdy je nutné vzít v potaz i specifický charakter příslušné položky finančního majetku. Dlouhodobý finanční majetek se zachycuje v účetnictví v rámci příslušných účtů zřízených v rámci účtové skupiny 06.

Například vydaná záloha na pořízení dlouhodobého finančního majetku je vždy dlouhodobým finančním majetkem, a to bez ohledu na skutečnost, zda jde o krátkodobou či dlouhodobou zálohu.

Analytická evidence

Účetní jednotka má povinnost upravit analytickou evidenci tak, aby bylo možné z údajů účetnictví sestavit účetní závěrku, a proto je nutné při zřizování příslušných účtů respektovat i položkové členění rozvahy (bilance).

Uvádíme vzorové náměty pro analytickou evidenci struktury a skladby dlouhodobého finančního majetku, který bude v držení účetní jednotky déle než jeden rok:

 • podíly v ovládaných a řízených jednotkách. Do této skupiny se řadí podílové cenné papíry a podíly, které dávají účetní jednotce rozhodující vliv vyplývající z procentní výše podílu na základním kapitálu či skutečného vlivu na řízení;

 • podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem. Podstatným vlivem se rozumí stav, kdy účetní jednotka má v podniku procentní podíl 20 % a více, nejvýše však 50 % na základním kapitálu;

 • ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly. Do této položky spadají veškeré ostatní realizovatelné cenné papíry, u nichž má účetní jednotka záměr a schopnost držet je po dobu více než jednoho roku či do splatnosti, a rovněž i ostatní dlouhodobé cenné papíry, u kterých v okamžiku pořízení není znám záměr účetní jednotky spojený s držením tohoto typu cenných papírů. Zachycují se zde i dluhové cenné papíry charakteru cenných papírů úvěrové povahy;

 • půjčky a úvěry, které poskytla účetní jednotka podnikům, vůči nimž je ovládající a řídící osobou či v nichž má podstatný vliv, a stejně tak i poskytnuté dlouhodobé půjčky a úvěry, jež poskytují účetní jednotky, jež jsou ovládanou či řízenou osobou či osobou pod podstatným vlivem těmto osobám;

 • jiný dlouhodobý finanční majetek. Do této kategorie se řadí především dlouhodobé půjčky a úvěry poskytnuté osobám, vůči nimž nemá poskytující jednotka vztah ovládající, řídící osoby či osoby ovládané či řízené, a ani není ve sféře podstatného vlivu. Patří sem také dlouhodobé termínované vklady;

 • pořizovaný dlouhodobý finanční majetek. Za pořizovaný dlouhodobý finanční majetek se považují náklady na pořízení dlouhodobého finančního majetku, a to až do okamžiku "uvedení“ do užívání;

 • poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek.

Novely

Účetní předpisy jsou průběžně novelizovány. Proto si například můžeme doplnit, že mezi jiný dlouhodobý finanční majetek patří drahé kovy a kameny, případně předměty z drahých kovů a kamenů.

V procesu pořizování dlouhodobého finančního majetku používáme standardní účtové skupiny třídy 0, tj. skupinu 04, a pro poskytnuté zálohy skupinu 05. Přímo na účtovou skupinu 06 lze účtovat, pokud nevznikly při pořízení náklady související.

Najatý majetek

Specifickou kategorii představuje v souladu s ČÚS č. 011 Najatý majetek podle § 488b a násl. ObchZ.

Opravné položky

V souladu s principy oceňování může být hodnota tohoto aktiva také korigována formou opravné položky.

Na příslušném účtu opravné položky, zřízeném v rámci účtové skupiny 09 - Opravné položky k dlouhodobému majetku, se účtuje o přechodném snížení ocenění v případech, kdy se změna ocenění nezachycuje přímo na majetkovém účtu, jako je tomu například u cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou či ekvivalencí.

Krátkodobý finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek se zachycuje na účtech účtových skupin:

 • 21 - Peníze,

 • 22 - Účty v bankách,

 • 25 - Krátkodobé cenné papíry a podíly a pořizovaný krátkodobý finanční majetek,

 • 26 - Převody mezi účty,

 • 29 - Opravné položky ke krátkodobému majetku.

Také v tomto případě má účetní jednotka právo si v rámci těchto účetních skupin zřizovat příslušné účty dle svého zvážení a potřeb, nicméně je nutné respektovat minimální analytické členění odpovídající strukturální skladbě položek rozvahy (bilance).

Jedná se o následující členění:

 1. Peníze

Do položky "peníze“ se zahrnují peníze v pokladně, šeky, pokladní poukázky, ceniny (účtová skupina 21) a také peníze na cestě vztahující se k penězům v pokladně (skupina 26).

V rámci účetní praxe se většinou vede oddělená evidence peněz v pokladně (peníze v hotovosti, šeky a pokladní poukázky) a cenin, a to prostřednictvím samostatných třímístných účtů (většinou jde o historické syntetické účty 211 a 213).

Poměrně přísná pravidla pro účtování pokladen obsahuje ČÚS č. 016. V žádném případě nelze "stav peněz“ v pokladně nahrazovat někdy oblíbenými stvrzenkami nebo úpisy.

Ceniny

Mezi ceniny řadíme mimo jiné poštovní známky, dálniční nálepky, kolky. A také do této kategorie patří stravenky pro zajištění veřejného, resp. závodního stravování.

Inventarizace

Specifická pravidla také platí pro účtování případných inventarizačních rozdílů vzniklých u pokladní hotovosti a cenin.

 1. 2. Účty v bankách

V rámci této položky se vedou peněžní prostředky účetní jednotky na bankovních účtech (skupina 22) a peníze na cestě vztahující se k pohybům na bankovních účtech (skupina 26).

Peněžní prostředky na účtech v bankách nesmějí v rámci výkaznictví vykazovat pasivní zůstatky.

Pokud tedy příslušný peněžní ústav umožňuje vykazovat k rozvahovému dni na běžném účtu zápornou hodnotu (pasivní zůstatek), vykáže se takovýto zůstatek v rozvaze v pasivech zpravidla jako krátkodobý bankovní úvěr.

 1. 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly

Do této skupiny krátkodobého finančního majetku se řadí především majetkové cenné papíry, dlužné cenné papíry, vlastní cenné papíry či podíly, je-li účetní jednotka oprávněna je držet, nakoupené opční listy a ostatní krátkodobé cenné papíry a podíly, u nichž v okamžiku pořízení není znám záměr účetní jednotky ohledně jejich držení.

Účetní podklad

Nesmíme porušit zásadu, že účtujeme podle bankovních výpisů. Samozřejmě pro vklady nebo výběry peněz v hotovosti a převody mezi bankovními účty používáme spojovací účet 261.

Společným znakem těchto krátkodobých cenných papírů je jejich krátkodobost, tedy časový horizont nepřekračující rámec jednoho roku. Jde o cenné papíry nakoupené za účelem obchodování v horizontu nepřekračujícím dvanáct měsíců, kdy cílem pořízení cenných papírů je realizace zisku z cenového rozdílu, či dluhové cenné papíry se splatností nepřekračující jeden rok, jež účetní jednotka pořizuje s cílem držet je až do doby splatnosti, a vlastní cenné papíry a podíly, jež oprávněně účetní jednotka drží.

V praxi se do krátkodobých cenných papírů vykazovaných v rámci této skupiny zahrnuje i svodná položka "ostatní krátkodobé cenné papíry a podíly“, do níž patří ty krátkodobé cenné papíry či podíly, o nichž v okamžiku

Nahrávám...
Nahrávám...