dnes je 9.7.2020

Input:

Interpretace NÚR I-40 Vykazování nehmotných výsledků výzkumu a vývoje

19.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.11.10
Interpretace NÚR I-40 Vykazování nehmotných výsledků výzkumu a vývoje

Ing. Ivana Pilařová

VYŠLO V ČÍSLE 11/2020

Úprava pojmu nehmotné výsledky vývoje v účetních předpisech

Problematika dlouhodobého nehmotného majetku je v účetních přepisech upravena zejména v § 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb. (dále „PVZÚ”), konkrétně pojem nehmotné výsledky vývoje (do konce roku 2017 i výzkumu) pak v § 6 odst. 3 písm. a) PVZÚ. V zákonné úpravě však zcela chybí definice výzkumu a vývoje či odkaz na jiný právní předpis. V praxi dále dochází k nejasnostem ve vztahu k vytvoření nehmotných výsledků vývoje vlastní činností, a to zejména v návaznosti na budoucí „obchodování” s tímto druhem majetku. Objevuje se názor, že se tímto výrazem rozumí obchodování přímo s výsledkem vývoje, a nikoliv například s výrobky, které se na základě takového vývoje budou vyrábět. Interpretace tuto oblast lépe definuje a vyjasňuje.

Obtížně určitelná je také hranice mezi náklady na vývoj a vznikem dlouhodobého majetku, dalším problémem je pak případné časové rozlišení vzniklých nákladů. V neposlední řadě je konzistentní vykazování tohoto druhu aktiva důležité ve vztahu k ustanovení § 28 odst. 7 ZoÚ, zákona o účetnictví, které uvádí pravidlo pro omezení výplaty podílů na zisku právě v návaznosti na hodnotu neodepsaných částí aktivovaných výsledků výzkumu a vývoje.

Zejména s ohledem na výše uvedené nejasnosti vznikla Interpretace Národní účetní rady s označením I-40, která kromě výše uvedených problémů navíc přispěje k vyššímu stupni kompatibility účetních závěrek podle českých účetních předpisů s účetními závěrkami podle IFRS a odstraní přetrvávající problémy při oceňování společností na základě údajů z účetnictví. Interpretace byla schválena dne 20. ledna 2020.

Definice základních pojmů

Výzkumem se rozumí původní a plánované zkoumání prováděné s cílem získat nové vědecké nebo technické poznatky a vědomosti. Výdaje na výzkum nesplňují zejména vzhledem k nejistotě výsledku zkoumání charakteristiku aktiva, nemohou být aktivovány do dlouhodobého nehmotného majetku a jsou tedy zahrnuty vždy do účetních nákladů období. V tomto duchu byly i novelizovány účetní předpisy s účinností od 1. 1. 2018 a tato úprava i nadále platí.

Vývojem se rozumí použití výsledků výzkumu nebo jiných poznatků k plánování nebo navrhování nových nebo podstatně zdokonalených materiálů, zařízení, výrobků, postupů, systémů nebo služeb, a to před zahájením jejich komerční výroby nebo využití.

Výsledky vývoje jsou ve vztahu k nabytí buď:

  • vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi, anebo

  • nabyty od