dnes je 18.7.2024

Input:

Inventarizace majetku a závazků

10.11.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

Inventarizace majetku a závazků

Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda

Pravidelná inventarizace má v účetnictví klíčový význam, neboť účetnictví není ničím jiným než tokem informací, kterému vždy hrozí nebezpečí, že se odchýlí od skutečnosti, jejímž je obrazem. Inventarizace je nezbytná pro naplnění základní účetní zásady – dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví.

Cílem inventarizace je ověřit, zda stav a ocenění majetku a závazků v účetnictví odpovídá skutečnosti. Inventarizaci podléhají veškerá aktiva a pasiva, včetně skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů.

Postup při inventarizaci můžeme shrnout do následujících bodů:

  • Zjištění účetního stavu a ocenění majetku a závazků.

  • Zjištění skutečného stavu, tj. provedení fyzické nebo dokladové inventury.

  • Ověření, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví.

  • Vyčíslení a zúčtování případných inventarizačních rozdílů.

  • Ověření ocenění majetku a závazků (uplatnění tzv. zásady opatrnosti).

  • Zhodnocení dalších souvislostí a informací, které by měla inventarizace zajišťovat (například zabezpečení majetku, odpovědnost zaměstnanců za svěřený majetek apod.).

  • Zabezpečení uložení provedených inventarizací.

Inventarizace se provádí k okamžiku, ke kterému se sestavuje řádná, popř. mimořádná, účetní závěrka (jde o tzv. "periodickou inventarizaci"). Inventarizaci je možné provádět také jako tzv. "průběžnou" (tj. v průběhu účetního období), a to pouze u zásob, u nichž účetní jednotky účtují podle druhů nebo podle míst jejich uložení nebo hmotně odpovědných osob, a dále u dlouhodobého hmotného movitého majetku, jenž vzhledem k funkci, kterou plní v účetní jednotce, je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam náleží. Termín této inventarizace si stanoví sama účetní jednotka. Každý druh zásob a uvedeného hmotného majetku musí být takto inventarizován alespoň jednou za účetní období.

Skutečné stavy majetku a závazků účetní jednotky při inventarizaci se zjišťují:

  • fyzickou inventurou u majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho existenci, nebo

  • dokladovou inventurou u závazků a majetku, u kterého nelze vizuálně zjistit jeho existenci, a to včetně jiných aktiv, jiných pasiv a skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů.

Účetní jednotky při inventarizaci postupují tak, že provádějí jednu nebo více inventur a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví.

Účetní jednotky mohou při fyzické inventuře zjišťovat skutečný stav majetku počítáním, měřením, vážením a dalšími obdobnými způsoby, případně mohou využívat účetní záznamy, které prokazují jeho existenci.

Při periodické inventarizaci mohou účetní

Nahrávám...
Nahrávám...