dnes je 17.7.2024

Input:

Inventarizace zásob

18.11.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 10 minut

Inventarizace zásob

Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zejména:

  • § 25 a 26 – Způsoby oceňování

  • § 29 a 30 – Inventarizace majetku a závazků

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  • § 9 – Zásoby

  • § 49 – Způsoby oceňování zásob a vymezení nákladů s jejich pořízením souvisejících

  • § 55 – Postup tvorby a použití opravných položek

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zejména:

  • § 24 odst. 2 písm. l) – Výdaji (náklady) vynaloženými na dosažení, udržení zdanitelných příjmů pro zjištění základu daně jsou škody vzniklé v důsledku živelních pohrom ...

  • § 25 odst. 1 písm. n) – Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat manka a škody přesahující náhrady s výjimkou uvedenou v § 24

  • § 25 odst. 2 – Co se rozumí škodou

 • ČÚS č. 005 – Opravné položky

 • ČÚS č. 007 – Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob

 • ČÚS č. 015 – Zásoby

Popis operace:

Postup při inventarizaci zásob uvedeme v následujících bodech:

 • vymezení zásob,

 • účetní stavy majetku,

 • skutečné stavy majetku,

 • inventarizační rozdíly,

 • ocenění majetku na základě výsledků inventarizace.

Vymezení zásob

Zásoby zahrnují:

 • materiál (zejména suroviny, pomocné látky, provozovací látky, náhradní díly, obaly, movité věci, které nepatří mezi dlouhodobý majetek, a pokusná zvířata),

 • nedokončenou výrobu, polotovary, výrobky,

 • mladá zvířata,

 • zboží.

Účetní stavy majetku

Z pohledu účetnictví se při inventarizaci ověřuje zejména, zda jsou zásoby správně zařazeny na konkrétních účtech, zda jsou správně oceněny (nákupní cenou včetně souvisejících pořizovacích nákladů, vlastními náklady). V případě převzatých zásob, které nebyly dosud vyfakturovány, je třeba účtovat o nevyfakturovaných dodávkách nebo naopak v případě vyfakturovaných zásob, které nebyly dosud převzaty na sklad, je třeba účtovat o zásobách na cestě.

Při účtování o zásobách periodicky způsobem B je povinností zajistit průkazné vedení evidence o zásobách v průběhu účetního období.

Skutečné stavy majetku

Pokud účetní jednotka účtuje o zásobách materiálu podle druhů nebo podle míst jejich uložení nebo hmotně odpovědných osob, může provádět tzv. průběžnou inventarizaci. Pakliže nevyužije možnosti inventarizovat zásoby materiálu průběžně, může alespoň pro vhodné načasování inventur využít ustanovení zákona o účetnictví, které říká, že účetní jednotky při periodické inventarizaci

 1. mohou zahájit inventuru nejdříve čtyři měsíce před rozvahovým dnem,
 2. ukončí inventuru nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni.

Při periodické inventarizaci tedy mohou účetní jednotky při zjišťování skutečného stavu stanovit den, ke kterému skutečný stav zjišťují a který předchází rozvahovému dni, a mohou dokončit zjišťování skutečného stavu podle účetních záznamů, které prokazují přírůstky a úbytky majetku a závazků, které nastaly mezi tímto dnem a rozvahovým dnem.

Např., pokud si účetní jednotka určí, že fyzickou inventuru skladu v rámci účetní závěrky sestavené k 31. 12. 202x provede k rozhodnému dni 30.11.202x, následně až do konce února roku 202x+1 bude mít účetní jednotka čas na zpracování výsledků inventury tohoto skladu.

Inventarizační rozdíly

Mezi zjištěnými inventarizačními rozdíly je potřeba odlišit následující:

 • přirozené úbytky zásob jsou daňově uznatelné a zachyceny budou na stejném nákladovém účtu jako spotřeba zásob – pouze analyticky odlišené,

 • manka nad normu přirozených úbytků: daňově uznatelná pouze do výše souvisejících náhrad (nejedná-li se o v ZDP vyjmenované škody) a zobrazovaná v nákladech jako manka a škody v provozní oblasti,

 • inventarizační rozdíly vzniklé ve stejném inventarizačním období prokazatelně neúmyslnou záměnou jednotlivých druhů, u kterých je tato záměna možná vzhledem k charakteru druhu zásob, například v důsledku různých rozměrů spojovacích materiálů nebo podobného balení zásob, bez vlivu na základ daně, protože na nákladovém účtu dojde pouze k analytickému přeúčtování (jedná se o situaci, kdy jeden druh zásob materiálu chybí a druhý ve stejné míře přebývá v důsledku dřívějšího použití chybného analytického účtu, resp. zápisu na chybnou skladovou kartu, manko a přebytek jsou tak pouze účetní, nikoliv faktické),

 • skutečné přebytky zásob materiálu: zvyšují základ daně a účtuje se o nich jako o ostatních provozních výnosech.

Jestliže účetní jednotka používá periodický způsob evidence zásob materiálu (tzv. způsob B, tj. při pořízení přímo do nákladů s periodickou úpravou výše nákladů a stavu aktivního účtu), měla by v souvislosti s inventarizací dodržet následující postup:

 1. Vyčíslit účetní stav zásob materiálu k okamžiku, ke kterému se provádí inventarizace, podle evidence o zásobách.
 2. Zaktualizovat syntetické účty, tj. upravit jejich hodnoty o počáteční, resp. konečný zůstatek vyčíslený na podkladě evidence o zásobách.
 3. Až nyní (účetně ke stejnému okamžiku) zobrazit v účetnictví inventarizační rozdíly, tedy v podstatě stejně jako při způsobu A evidence zásob souvztažně s účtem aktiv.

Inventarizační rozdíly je v účetnictví nutné zachytit a bylo by chybou je zakrývat převáděním již skutečného stavu zásob na příslušný majetkový účet. Nemůže být dostačující, aby inventarizační rozdíly byly zobrazeny pouze ve skladové evidenci.

Způsob provádění inventur je třeba vyhlásit vnitřním předpisem a uvést v inventurních soupisech.

Souvztažnosti:

Č.  Účetní případ – inventarizace materiálu a zboží  MD  DAL  
1.   Manko na zásobách identifikované jako přirozený úbytek   50x AÚ   11x, 13x AÚ   
2.   Manko na zásobách nad normu přirozených úbytků   549 AÚ   11x, 13x AÚ   
3.   Manko na zásobách vzniklé prokazatelně neúmyslnou záměnou jednotlivých druhů zásob   
– manko na jednom druhu zásob   11x, 13x AÚ   50x AÚ   
– přebytek na druhém druhu zásob   50x AÚ   11x, 13x AÚ   
4.   Skutečný přebytek zásob náležející účetní jednotce   11x, 13x AÚ   648 AÚ   

Následují souvztažnosti používané při periodickém způsobu evidence zásob (způsobu B), jestliže se o rozdílech účtuje z různých důvodů již v průběhu účetního období nezávisle na inventarizaci. Účtování inventarizačních rozdílů na základě výsledků inventarizace je u obou způsobů (A i B) shodné.

Č.  Účetní případ – inventarizace materiálu a zboží  MD  DAL  
1.   Manko na zásobách identifikované jako přirozený úbytek   neúčtuje se   
2.   Manko na zásobách nad normu přirozených úbytků   549 AÚ   50x AÚ   
3.   Manko na zásobách vzniklé prokazatelně neúmyslnou záměnou jednotlivých druhů zásob   
– manko na jednom druhu zásob a přebytek na druhém   50x AÚ   50x AÚ   
4.   Skutečný přebytek zásob   50x AÚ   648 AÚ   

Následující souvztažnosti jsou zaměřeny na zásoby vlastní výroby.

  Do 2015 Od 2016*) 
Č.  Účetní případ – inventarizace zásob vlastní výroby  MD  DAL  MD Dal 
1.   Přirozené úbytky zásob vlastní výroby, nejsou-li již zobrazeny ve výrobních nákladech   61x AÚ   12x AÚ   58xAÚ  12xAÚ  
2.   Manko na zásobách vlastní výroby   549 AÚ   12x AÚ   549 AÚ   12x AÚ   
Nahrávám...
Nahrávám...