dnes je 30.1.2023

Input:

Kalendářní rok a DPH

15.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Kalendářní rok a DPH

Ing. Jan Ambrož

V článku Zdaňovací období a DPH rozebíráme, za jaké období vzniká plátci povinnost podat daňové přiznání k DPH. Zároveň ve výkladu upozorňujeme, že v mechanismu fungování daně z přidané hodnoty existuje zvláštní „zdaňovací období”, za které můžeme považovat kalendářní rok.


Jedná se o celou řadu situací, kdy plátce musí testovat údaje (ukazatele) a navazující povinnosti podle skutečnosti za kalendářní rok. Je jich překvapivě mnoho, proto se s těmi nejdůležitějšími seznámíme v následujícím textu.

Musíme důsledně rozlišovat kalendářní rok od jiných termínů, například „dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců, které je rozhodné pro testování obratu a případnou povinnou registraci k daním - DPH.


Na druhé straně, zejména u podnikajících fyzických osob, se tato období často zaměňují, resp. výše dosaženého obratu se chybně zkoumá jen při podávání daňových přiznání k dani z příjmů za předchozí kalendářní rok.


Právní úprava

Proto není zdaleka jednoduché identifikovat v zákoně o dani z přidané hodnoty ustanovení, ve kterých se řeší problematika kalendářního roku (nikoliv uvedených dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců…). Postupně se budeme věnovat následujícím tématům, u nichž je významným dnem pro účely DPH buď 31. prosinec nebo 1. leden:

  • změna zdaňovacího období (§ 99a ZDPH a § 99b ZDPH) – část „A”,

  • závazné určení dne uskutečnění plnění (§ 21, § 24 a § 24a ZDPH) a období pro zdanění vratných obalů (§ 13 odst. 4 ZDP) – viz text „B”,

  • poměrné krácení nároku na odpočet (§ 75 ZDPH), krácení u osvobozených plnění (§ 76 ZDPH), úprava a vyrovnání odpočtu (§ 77 a násl. ZDPH), rozebrané v části „C”,

  • cizí měna u oprav základu daně (§ 42 odst. 4 ZDPH) a úkony spojené s dodatečným uplatněním nároku na odpočet DPZ (§ 73 odst. 4 ZDPH), registrace skupiny v DPH (§ 95a ZDPH), Vracení daně a procesní parametry (§ 80 a násl. ZDPH), předmět daně a kalendářní rok (§ 2b ZDPH) – část „D”.

A. ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ

Pro testování zdaňovacího období k DPH sledujeme výši obratu za předchozí kalendářní rok, není podstatný obrat za předchozích „jiných” dvanáct kalendářních měsíců.


A ke změně může ze zákona dojít s účinností od 1. ledna aktuálního kalendářního roku.


Také pro plátce, který je v insolvenci, je významným obdobím kalendářní rok, neboť ovlivňuje případné změny zdaňovacího období.


Konkrétní lhůty jsou v § 99a ZDPH upraveny pro změnu zdaňovacího období. Je zde vazba na výši obratu (tentokrát opravdu za předcházející kalendářní rok) a dále není možné po registraci k DPH změnit období ani v následujícím kalendářním roce.

B. DEN USKUTEČNĚNÍ PLNĚNÍ

Ve čtyřech případech určuje zákon o DPH konkrétní den D, kdy se plnění musí uskutečnit nejpozději, a to k 31. prosinci.

Silvestr jako DU(Z)P

Zákon o DPH několikrát stanoví poslední den kalendářního roku „posledním dnem” určení zdanitelného plnění, resp. osvobozeného plnění, ale také plnění s přenosem daňové povinnosti v rámci zahraničních vztahů.

Osvobozená plnění

Pokud plátce uskutečňuje osvobozený nájem nemovité věci, zpravidla pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, musí být „dnem plnění” stanoven nejpozději poslední den každého kalendářního roku.


Důvod je prostý – cílem je, aby nedocházelo ke zkreslení jmenovatele při výpočtu ročního vypořádacího koeficientu.


Společnost Byty pronajímá nebytové prostory neplátci panu Kovářovi. Podle smlouvy je měsíční nájemné20 000 Kč, které je v prvním roce pronájmu splatné v lednu 2015. Nájem je od 1. 8. 2014.

K 31. 12. 2014 je povinností pronajímatele přiznat osvobozené plnění ve výši 100 000 Kč za měsíce srpen až prosinec.


Skutečnost, že je povinností přiznat osvobozené plnění – v tomto případě související se zákazem nároku na odpočet DPH – může mít samozřejmě pro plátce negativní dopady, zhorší se roční vypořádací koeficient.

„Zahraniční plnění”

Jsou-li poskytovány služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční osobou (§ 24 ZDPH), nebo naopak tuzemským plátcem, ale s místem plnění mimo Českou republiku (§ 24a ZDPH), existují případy, kdy se toto plnění musí přiznat k 31. 12.

Stačí, když jsou poskytovány více než 12 kalendářních měsíců a během tohoto období nedošlo k přijetí úplaty nebo poskytnutí úplaty (viz Záloha a DPH).


Společnost Import CZ přijímá od listopadu 2014 poradenské služby od mateřské společnosti Import DE, osoby registrované k dani v SRN, do března 2015. Jedná se o přenos daňové povinnosti do České republiky.

Nebyla během uvedené doby poskytnuta záloha anebo plnění přiznáno, musí se v České republice přiznat daň nejpozději k 31. 12. 2014.

Obaly

Podle § 13 odst. 4 písm. f) ZDPH je v některých případech významný poslední den kalendářního roku také u vratných obalů.

C. NÁROK V ČÁSTEČNÉ VÝŠI

V praxi je nejvíce problémů s daňovými přiznáními za poslední zdaňovací období, ať už je jím kalendářní čtvrté čtvrtletí nebo měsíc prosinec. Jde o případy, kdy je plátce povinen korigovat dříve uplatněný nárok na odpočet DPH:

  • z důvodů uskutečnění osvobozených plnění a krácení nároku na odpočet DPH jedním z koeficientů DPH,

  • provádí-li plátce

Nahrávám...
Nahrávám...