dnes je 24.5.2024

Input:

Kompenzační bonus pro malé s.r.o.

29.6.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 12 minut

2020.13.12
Kompenzační bonus pro malé s.r.o.

Ing. Ivan Macháček

VYŠLO V ČÍSLE 13/2020

Zákonem č. 262/2020 Sb. došlo ke druhé novelizaci zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu (dále jen "zákon" nebo "ZKB") a rozšiřuje se jím uplatnění kompenzačního bonusu pro malé společnosti s ručením omezeným, postižené šířením epidemie SARS CoV-2, a to ve výši nároku na kompenzační bonus 500 Kč denně za období od 12. března do 8. června 2020. Celkem tedy jde o podporu ve výši 44 500 Kč, pokud jde o společníka společnosti s r.o., jejíž činnost je omezena v důsledku šíření epidemie SARS CoV-2 a vládních opatřeních v souvislosti s koronavirem, a to po celou dobu od 12.3. do 8.6.2020.

Kdo je subjektem kompenzačního bonusu

Subjektem kompenzačního bonusu v případě společníka společnosti s ručením omezeným je dle nového § 2a odst. 1 zákona společník společnosti s ručením omezeným založené za účelem dosažení zisku, která má:

a) nejvýše dva společníky, tito společníci jsou fyzickými osobami a jejich podíl není představován kmenovým listem, nebo

b) pouze společníky, kteří jsou členy jedné rodiny, a jejich podíl není představován kmenovým listem.

Výše uvedené podmínky musí subjekt kompenzačního bonusu splňovat ke dni 12. března 2020, to znamená, že k tomuto datu musí jít o aktivního společníka společnosti s ručením omezeným.

Členy jedné rodiny se dle § 2b odst. 3 zákona rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství. Jde o podporu tzv. rodinných firem.

Nárok na kompenzační bonus má tedy společník, pokud se jedná o:

  • společníka společnosti s r.o., která má pouze jediného společníka,

  • společníka společnosti s r.o., která má pouze dva společníky (nárok na bonus mají oba společníci),

  • společníka společnosti s r.o. s více než dvěma společníky, kteří jsou všichni členy jedné rodiny.

Předmětem kompenzačního bonusu je výkon činnosti společnosti s ručením omezeným, které je subjekt kompenzačního bonusu společníkem, v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, pokud tato činnost nemohla být zcela nebo z části vykonávána nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření a to ze stejných důvodů jako u kompenzačního bonusu pro OSVČ (blíže v § 3 odst. 1 ve znění zákona č. 262/2020 Sb.).

Podmínky nároku na kompenzační bonus

Subjektu kompenzačního bonusu může dle § 3 odst. 4 ZKB vzniknout nárok na kompenzační bonus za kalendářní den pouze:

  • jednou a to v případě OSVČ anebo v případě společníka společnosti s ručením omezeným,

  • jednou v případě, že je společníkem více společností s ručením omezeným.

Stejně jako u podmínky nároku na kompenzační bonus OSVČ je podmínkou pro uplatnění nároku na kompenzační bonus u společníka s r.o., že nevykonává činnost, v jejímž důsledku je účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec (s výjimkou zaměstnání ve společnosti s r.o., které je společníkem, např. na základě příkazní smlouvy jako jednatel, nebo na základě pracovní smlouvy). Společníkovi však nevzniká dle § 3 odst. 3 písm. c) zákona nárok na kompenzační bonus za kalendářní den, za který společnost s r.o., které je společníkem, obdržela z důvodu zaměstnání tohoto společníka podporu poskytovanou zaměstnavatelům v souvislosti s ohrožením zdraví nebo krizovými opatřeními (čerpání příspěvku v rámci programu Antivirus, tzv. kurzarbeit). Nesmí také jít o stejného žadatele, který již bonus čerpá z titulu OSVČ. Pokud je fyzická osoba společníkem více společností s r.o., nárok na kompenzační bonus vzniká za kalendářní den pouze jednou [§ 3 odst. 4 písm. b) zákona].

Aby společník společnosti s r.o. měl nárok na kompenzační bonus vyplácený za období od 12. března do 8. června 2020, musí být ke dni 12. března 2020:

  • daňovým rezidentem ČR,

  • nebo nerezidentem ČR, který předpokládá, že splní všechny podmínky pro uplatnění snížení daně za zdaňovací období roku 2020 podle § 35ba odst. 2 ZDP. Musí jít tedy o daňového rezidenta členského státu EU nebo státu tvořícího EHP, pokud úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území ČR podle § 22 ZDP činí nejméně 90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, jsou od daně osvobozeny, nebo je z příjmů vybírána daň srážkou podle zvláštní sazby daně.

Kdy nemůže být společník subjektem kompenzačního bonusu

Subjektem kompenzačního bonusu nemůže být dle § 2a odst. 3 ZKB společník společnosti s ručením omezeným, která v bonusovém období byla v úpadku nebo v likvidaci nebo byla nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího DPH.

Subjektem kompenzačního bonusu nemůže být dle § 2a odst. 4 písm. a) zákona společník společnosti s ručením omezeným:

  1. pokud obrat společnosti s ručením omezeným stanovený dle § 1d odst. 2 ZoÚ za skončené zdaňovací období daně z příjmů bezprostředně předcházející bonusovému období nepřekročil částku 180 000 Kč (společnost s r.o. podniká v roce 2019 a její zdaňovací období končí před 12.3.2020), anebo která předpokládá, že její obrat za první dosud neskončené zdaňovací období, po jehož celou délku tato společnost vykonává činnost, nepřekročí částku 180 000 Kč (v tomto případě jde o společnost s r.o., která zahájila činnost v roce 2019 nebo začátkem roku 2020 a její první zdaňovací období skončí po 12.3.2020),
  2. pokud společnost s ručením omezeným nebyla ke dni 12. března 2020 daňovým rezidentem ČR nebo jiného členského státu EU nebo EHP a nedosáhla většiny svých příjmů za příslušné období (podle písmene a) ze zdrojů na území ČR.

Žádost o podání kompenzačního bonusu

Příspěvek by měla stejně jako u OSVČ vyplácet finanční správa a forma žádosti je stejná jako u bonusu pro OSVČ (obsahuje čestné prohlášení osvědčující splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus, a účet u poskytovatele platebních služeb v české měně, na který má být kompenzační bonus vyplacen). Navíc tato žádost obsahuje identifikaci společnosti s ručením omezeným, jejíž výkon činnosti je předmětem kompenzačního bonusu.

Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období (viz § 5 ZKB). Není-li tato žádost v této lhůtě podána, nárok na kompenzační bonus zaniká.

Příklady k bonusu pro společníka společnosti s ručením omezeným

Následující příklady k nároku na kompenzační bonus u malých s.r.o. čerpají z odpovědí na dotazy zveřejněných na webové stránce Ministerstva financí ČR a Finanční správy.

Příklad

Příklad 1.

Společnost s r.o. má dva společníky, z nichž jeden je na základě příkazní smlouvy zaměstnán jako jednatel a druhý na základě pracovní smlouvy jako účetní. Současně společnost s r.o. zaměstnává dva zaměstnance. Společnost s r.o. splňuje podmínky pro přiznání kompenzačního bonusu.

O kompenzační bonus mohou při splnění zákonných podmínek požádat ve dvoučlenné s.r.o. oba společníci bez ohledu na to, zda jsou v dané společnosti zaměstnáni, ať již na základě příkazní smlouvy jako jednatel, nebo na základě pracovní smlouvy jako účetní. Podmínkou je, že na sebe coby na zaměstnance společník ve stejné dny, kdy si nárokuje kompenzační bonus, nepobírá příspěvek v rámci programu Antivirus (tzv. kurzarbeit). Kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně bude možné v případě splnění zákonných podmínek žádat jak za první bonusové období od 12. března do 30. dubna 2020, tak za druhé bonusové období od 1. května do 8. června 2020. V maximální výši tedy bude možné žádat o 44 500 Kč. Počet zaměstnanců nehraje žádnou roli na uplatnění bonusu pro společníka. Na zaměstnance lze čerpat příspěvek v rámci programu Antivirus (tzv. kurzarbeit).

Příklad

Příklad 2.

Rodinná společnost se skládá ze tří rodinných společníků (otec, manželka a dcera) a z dalšího společníka, který není členem rodiny.

O kompenzační bonus

Nahrávám...
Nahrávám...