dnes je 29.5.2024

Input:

Kompenzační bonus pro OSVČ (tzv. Pětadvacítka) v době koronaviru

30.4.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut

2020.10.1
Kompenzační bonus pro OSVČ (tzv. Pětadvacítka) v době koronaviru

Ing. Ivan Macháček

VYŠLO V ČÍSLE 10/2020

Zákon č. 159/2020 Sb. ze dne 9.4.2020 o kompenzačním bonusu (dále jen "zákon" nebo "ZKB") upravuje poskytnutí daňového bonusu na kompenzaci některých hospodářských následků souvisejících s ohrožením zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nebo v souvislosti s krizovými opatřeními přijatými z důvodu tohoto ohrožení.

Subjektem kompenzačního bonusu je OSVČ podle zákona č. 155/1995 Sb. (např. živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně), pokud tuto činnost vykonává:

 • jako hlavní samostatnou výdělečnou činnost,

 • nebo jako vedlejší samostatnou výdělečnou činnost – u vedlejší činnosti pouze z důvodů, že jde o osobu podle § 9 odst. 6 písm. b), c) nebo d) zákona č. 155/1995 Sb., tedy jde o osobu pobírající invalidní nebo starobní důchod, o osobu, která je na mateřské nebo rodičovské dovolené, pečuje o zdravotně postiženou osobu nebo jde o osobu, která se připravuje na budoucí povolání (student).

Subjektem kompenzačního bonusu může být ve smyslu § 2 odst. 2 ZKB pouze ta OSVČ, která byla aktivní ke dni 12. března 2020 (den vyhlášení nouzového stavu), resp. její samostatná výdělečná činnost byla přerušena ode dne, který nastal po 31. srpnu 2019.

Pozor!
Subjektem kompenzačního bonusu však není OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec.

Cílem kompenzačního bonusu je zmírnění dopadů událostí souvisejících se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 na osoby samostatně výdělečně činné, jejichž činnost byla v důsledku těchto událostí úplně či částečně utlumena, a tedy došlo k zásadnímu nebo výraznému negativnímu zásahu do jejich podnikání.

Předmětem kompenzačního bonusu je dle § 3 ZKB výkon samostatné výdělečné činnosti v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, pokud OSVČ nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to zejména z důvodu:

 • nutnosti uzavřít provozovnu či omezit její provoz,

 • karantény OSVČ nebo jejího zaměstnance,

 • péče o dítě v případě OSVČ nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jejího zaměstnance (uzavření škol),

 • omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti poskytovaných OSVČ,

 • omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti OSVČ.

Kompenzační bonus je započitatelným příjmem pro stanovení nároku na dávky vyplácené podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a zákona upravujícího státní sociální podporu.

Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období, kterým je období od 12. března do 30. dubna 2020. Celková částka kompenzačního bonusu tedy pro OSVČ činí 25 000 Kč. Kompenzační bonus se vyplácí za ty kalendářní dny, za které žadatel neobdržel podporu v nezaměstnanosti.

Nárok na kompenzační bonus má při splnění podmínek § 3 ZKB rovněž:

 • OSVČ pracuje v rámci dohody o provedení práce s odměnou nepřesahující 10 000 Kč měsíčně;

 • OSVČ pracuje v rámci dohody o pracovní činnosti s odměnou nedosahující 3 000 Kč měsíčně;

 • OSVČ, která kromě výkonu samostatné výdělečné činnosti je současně jednatelem společnosti s r.o.;

 • Spolupracující osoba (dle § 13 ZDP) může požádat o kompenzační bonus za předpokladu, že vykonává samostatnou činnost jako hlavní, tj. příjmy, které jsou na ni rozdělovány, jsou jejím jediným zdrojem příjmů nebo jsou na ni rozdělovány příjmy a spolupracující osoba měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod, případně měla nárok na rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství či osobně pečovala o osobu závislou na její pomoci (výčet těchto situací je definován v § 9 odst. 6 písm. b) a c) zákona č. 155/1995 Sb.);

 • OSVČ je zaměstnavatelem a má zaměstnance (na zaměstnance se vztahuje kurzarbeitový program příspěvků na mzdy "Antivirus");

 • Kompenzační bonus je určen i pro studenty, kteří jsou současně OSVČ (vedlejší činnost) a výkon této činnosti jim zcela nebo významně znemožnilo šíření koronaviru či související opatření vlády.

Nárok na kompenzační bonus nemá:

 • OSVČ, která vedle podnikání má ještě zaměstnání a z toho titulu jako zaměstnanec podléhá nemocenskému pojištění;

 • Zaměstnanec, který má samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší činnost;

 • OSVČ ukončila své podnikání a přihlásila se na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a čerpá v období od 12.3.2020 podporu v nezaměstnanosti – v § 3 odst. 3 ZKB se uvádí, že subjektu kompenzačního bonusu nevzniká nárok na kompenzační bonus za kalendářní den, za který obdržel podporu v nezaměstnanosti podle zákona upravujícího zaměstnanost (zákon č. 435/2004 Sb.);

 • OSVČ kromě samostatné výdělečné činnosti pracuje na základě dohody o provedení práce, přičemž odměna v rámci dohody je vyšší než 10 000 Kč a z toho titulu je jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění;

 • OSVČ kromě samostatné výdělečné činnosti pracuje na základě dohody o pracovní činnosti, přičemž odměna v rámci dohody je 3 000 Kč a více a z toho titulu je jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění;

 • Nelze kombinovat čerpání kompenzačního bonusu a čerpání dávek v hmotné nouzi – dávky v hmotné nouzi budou vyplaceny pouze v případě, že převyšují výši kompenzačního bonusu, a to ve výši tohoto rozdílu;

 • Nelze kombinovat čerpání kompenzačního bonusu a příspěvku na bydlení;

 • OSVČ, která zahájila podnikání (provozování živnosti) po 12.3.2020 (ve smyslu § 2 odst. 2 ZKB).

Příklad

Příklad 1.

OSVČ kromě výkonu samostatné činnosti zdaňované dle § 7 ZDP současně pracuje na základě dohody o provedení práce a odměna za tuto činnosti nepřevyšuje částku 10 000 Kč.

Pokud OSVČ splní veškeré podmínky stanovené v zákonu č. 159/2020 Sb., má nárok na kompenzační bonus v plné výši, protože z dohody o provedení práce do výše odměny nepřevyšující 10 000 Kč se nehradí nemocenské pojištění. Pokud by však za měsíce březen nebo duben výše odměny za dohodu o provedení práce přesáhla u OSVČ hranici 10 000 Kč, jednalo by se o osobu účastnou nemocenského pojištění jako zaměstnanec, a pak by kompenzační bonus dle § 2 odst. 1 zákona č. 159/2020 Sb. nepřipadal

Nahrávám...
Nahrávám...