dnes je 23.4.2024

Input:

Kritéria pro vstup zahraničních zaměstnanců na trh práce - obecné informace

30.8.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

10.3.1 Kritéria pro vstup zahraničních zaměstnanců na trh práce – obecné informace

Mgr. Petra Boušková

Formy zaměstnávání

Při výkonu zaměstnání cizinci na území České republiky je nutné rozlišovat několik možných forem zaměstnávání a z toho vyplývající právní úpravu:

  • zaměstnávání cizinců zaměstnavatelem na území v ČR – při této formě zaměstnávání se pracovní vztahy mezi cizincem a zaměstnavatelem řídí většinou zákoníkem práce a předpisy souvisejícími obdobně, jak je tomu i u zaměstnanců – občanů ČR. Zákoník práce však umožňuje pracovněprávní vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem upravit odchylně a použít v těchto vztazích i mezinárodní právo. Podmínky zaměstnávání jsou stanoveny dále zákonem o zaměstnanosti, podle kterého cizinci mohou být zaměstnáni na území ČR za předpokladu, že jim bylo uděleno povolení k zaměstnání a oprávnění k pobytu nebo zaměstnanecká karta, nebo modrá karta, pokud zákon o zaměstnanosti nestanoví jinak;

  • výkon práce cizinců na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty na základě vnitropodnikového převedení do odštěpného závodu nebo obchodní korporace se sídlem na území České republiky;

  • výkon práce cizinci vysílanými na území České republiky zahraničním zaměstnavatelem za účelem plnění úkolů vyplývajících z obchodní nebo jiné smlouvy uzavřené s tuzemskou právnickou nebo fyzickou osobou. Základní pracovněprávní vztahy jsou určeny mezi zahraničním zaměstnavatelem a cizincem, který je k výkonu práce vysílán. Výkon práce může být zahájen za předpokladu, že cizinec obdržel povolení k zaměstnání a oprávnění k pobytu;

  • zaměstnávání cizinců na základě mezistátních, popř. mezivládních dohod se řídí ve své většině obecně závaznými právními předpisy, pokud tyto dohody nestanoví odchylky. V řadě případů s těmito dohodami souvisí kvóty odsouhlasené smluvními stranami pro určité období, případně okruh osob, na které se vztahují výhodnější podmínky, než je dáno obecným režimem.

Zaměstnanecká karta a modrá karta

Cizinec může být přijat do zaměstnání a zaměstnáván za předpokladu, že zaměstnavatel nahlásil krajské pobočce Úřadu práce (dále jen "krajská pobočka ÚP"),v jejímž územní působnosti bude zaměstnávání vykonáváno, volné pracovní místo, které je vedené v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty, a cizinec je držitelem zaměstnanecké karty nebo modré karty, pokud zákon o zaměstnanosti nestanoví jinak.

Zaměstnanecká karta a modrá karta jsou duální doklady, které vydává Ministerstvo

Nahrávám...
Nahrávám...