dnes je 24.2.2024

Input:

Kurzové rozdíly a cenné papíry a podíly

7.5.2018, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut

Kurzové rozdíly a cenné papíry a podíly

Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů – zejména:

  • § 4 odst. 12 – Povinnost vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny a ve vyjmenovaných případech povinnost použití současně i cizí měny

  • § 24 odst. 6, 7, 8 a 9 – Pravidla přepočtu majetku a závazků v cizí měně na českou

  • § 27 – Ocenění reálnou hodnotou, ocenění ekvivalencí

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  • § 60 – Metoda kurzových rozdílů

  • § 61c – Metoda ocenění majetku reálnou hodnotou při změně kategorie účetní jednotky

 • ČÚS pro podnikatele

  • č. 006 – Kurzové rozdíly

Popis operace:

Cenné papíry jsou v účetnictví zařazeny buď do dlouhodobého finančního majetku, nebo do krátkodobého finančního majetku.

Dlouhodobý finanční majetek zahrnuje zejména:

 • podíly – ovládaná nebo ovládající osoba,

 • podíly – podstatný vliv,

 • ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly (například menšinové).

Dále zahrnuje i dlouhodobě poskytnuté zápůjčky a úvěry, poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek, případně jiný dlouhodobý finanční majetek.

Krátkodobý finanční majetek zahrnuje zejména:

 • cenné papíry, které účetní jednotka určila k obchodování s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu, nejvýše dvanáct měsíců,

 • dluhové cenné papíry se splatností jeden rok a kratší, u nichž má účetní jednotka úmysl a schopnost držet je do splatnosti, a

 • ostatní krátkodobé cenné papíry a podíly, u nichž zpravidla v okamžiku pořízení není znám záměr účetní jednotky; vykazují se zde i nakoupené opční listy.

Cenné papíry a podíly na obchodních společnostech v cizí měně patří podle zákona o účetnictví mezi vyjmenovaný majetek, který se povinně vede v účetnictví v peněžních jednotkách jak české měny, tak i současně cizí měny.

Účtování kurzových rozdílů v průběhu roku – k okamžiku uskutečnění účetního případu – ocenění při pořízení

Nakoupené cenné papíry se oceňují pořizovací cenou. Kurz pro přepočet cizí měny na českou se řídí interními pravidly vymezenými v každé účetní jednotce.

Účtování kurzových rozdílů ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka

 1. Kurzové rozdíly z cenných papírů a podílů se při ocenění ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, neúčtují samostatně na příslušné účty nákladů a výnosů, ale jsou součástí ocenění reálnou hodnotou nebo ocenění ekvivalencí, ať je účtována výsledkově nebo rozvahově.
 2. Pokud není cenný papír nebo podíl oceněn reálnou hodnotou nebo ekvivalencí, pak se kurzové rozdíly účtují prostřednictvím rozvahových účtů v účtové skupině 41.
 3. Pokud není dluhový cenný papír oceněn reálnou hodnotou nebo se reálnou hodnotou neoceňuje, pak se kurzový rozdíl účtuje na vrub finančních nákladů a ve prospěch finančních výnosů.

V případě cizí měny, u které se nevyhlašuje kurz devizového trhu denně, se použije pro její přepočet poslední známý kurz vyhlášený či zveřejněný ČNB nebo kurz mezibankovního trhu pro tuto měnu k USD nebo EUR a kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou pro USD nebo EUR ke stejnému dni.

Souvztažnosti:

Kurzové rozdíly při pořízení cenných papírů a podílů:

Č.  Účetní případ  MD  DAL  
   Dlouhodobý finanční majetek:        
1.   Kupní cena podílu (podstatný vliv)   064 AÚ   379 AÚ   
2.   Odměna obchodníkovi s cennými papíry   064 AÚ   379 AÚ   
3.   Odměna investičnímu poradci   064 AÚ   379 AÚ   
4.   Poplatek burze   064 AÚ   379 AÚ   
5.   Převod podílu do dlouhodobého finančního majetku   062 AÚ   064 AÚ   
6.   Výpis z účtu
– úhrady kupní ceny cenného papíru, odměn i poplatku   
379 AÚ   221 AÚ   
7.   Kurzové rozdíly
– kurzová ztráta
– kurzový zisk   

563
379 AÚ   

379 AÚ
663   
   Krátkodobý finanční majetek:        
1.   Pořízení cenného papíru k obchodování na obchodní úvěr   259 AÚ   379 AÚ   
2.   Poplatek burze   259 AÚ   379 AÚ   
3.   Převod do krátkodobého majetku   251 AÚ   259 AÚ   
4.   Výpis z účtu
– úhrady kupní ceny cenného papíru i poplatku   
379   221 AÚ   
5.   Kurzové rozdíly
– kurzová ztráta
– kurzový zisk   

563
379   

379
663   

Pozn.: Účet 064 – Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

Kurzové rozdíly z cenných papírů a podílů při ocenění k datu sestavení účetní závěrky, které jsou oceněny reálnou hodnotou nebo ekvivalencí
(Nejsou účtovány samostatně na příslušné účty nákladů a výnosů, ale jsou součástí ocenění reálnou hodnotou nebo ocenění ekvivalencí.)

Č.  Účetní případ  MD  DAL  
   Dlouhodobý finanční majetek – ocenění ekvivalencí         
1.   Ocenění ekvivalencí vyšší než pořizovací cena   062 AÚ   414   
2.   Ocenění ekvivalencí nižší než pořizovací cena   414   062 AÚ   
   Krátkodobý finanční majetek – změna reálné hodnoty         
1.   Zvýšení hodnoty majetkového cenného papíru v cizí měně   251 AÚ   664   
2.   Snížení hodnoty majetkového cenného papíru v cizí měně   564   251 AÚ   

V souladu se zákonem o účetnictví lze vyjmenované cenné papíry ocenit reálnou hodnotou i častěji než k rozvahovému dni.

Poznámka:

S účinností od 1. 1. 2018 byla vložena mezi účetní metody metoda ocenění majetku reálnou hodnotou při změně kategorie účetní jednotky (§ 61c PVZÚ):

V případě, kdy mikro účetní jednotka změní svoji kategorii na účetní jednotku malou, střední nebo velkou, potom veškerý majetek podléhající přecenění na reálnou hodnotu, tzn. i majetek nabytý před změnou kategorie účetní jednotky, ocení reálnou hodnotou v souladu s § 27 ZoÚ, a to k prvnímu dni účetního období.

V opačném případě, kdy malá, střední či velká účetní jednotka změní svoji kategorii na kategorii mikro účetní jednotku, potom účetní jednotka přestane veškerý majetek podléhající přeceněné na reálnou hodnotu, tzn. i majetek nabytý před změnou kategorie účetní jednotky, účtovat a vykazovat v reálné hodnotě a v souladu s § 25 ZoÚ jej začne oceňovat pořizovacími cenami, a to k prvnímu dni účetního období. Změny reálných hodnot majetku vykázané v položce “ Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků“ účetní jednotka vykáže v položce “Jiný výsledek hospodaření“ (Jedná se o změnu metody, která se od roku 2013 v této položce vykazuje.).

Kurzové rozdíly z cenných papírů a podílů při ocenění k datu sestavení účetní závěrky, které nejsou oceněny reálnou hodnotou nebo ekvivalencí

Č.  Účetní případ  MD  DAL  
   Dlouhodobý finanční majetek        
1a.   Podíl – podstatný vliv v cizí měně
(nebyl oceněn ekvivalencí)   
      
– kurzová ztráta k rozvahovému dni   414   062 AÚ   
– kurzový zisk k rozvahovému dni   062 AÚ   414   
   Krátkodobý finanční majetek        
Nahrávám...
Nahrávám...