dnes je 18.6.2024

Input:

Kurzové rozdíly u směnárenské činnosti

22.11.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

Kurzové rozdíly u směnárenské činnosti

Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

  • § 4 odst. 12 – Povinnost vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny a ve vyjmenovaných případech povinnost použití současně i cizí měny

  • § 7 – Vzájemné zúčtování

  • § 24 – Pravidla přepočtu majetku a závazků v cizí měně na českou

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  • § 58 – Vzájemné zúčtování

  • § 60 – Metoda kurzových rozdílů

 • ČÚS pro podnikatele

  • č. 006 – Kurzové rozdíly

Popis operace:

Při směnárenské činnosti se účtuje o nákupu a prodeji valut a zpravidla i o poplatcích za výměnu. Zisk je vytvářen kurzovými rozdíly při nákupu a prodeji valut a případnými poplatky za výměnu. Nutností je vedení valutové pokladny pro každou měnu samostatně.

Oceňování k okamžiku uskutečnění účetního případu

Při oceňování k okamžiku uskutečnění účetního případu jsou v podstatě tři možnosti:

 1. oceňování aktuálním kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB,
 2. oceňování pevným kurzem (kurzem devizového trhu vyhlášeného ČNB, používaného účetní jednotkou po předem stanovenou dobu),
 3. oceňování kurzem, který povoluje zákon o účetnictví v jediném případě (v případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou), a to kurzem, za který byly tyto hodnoty koupeny nebo prodány.

Vnitřním firemním předpisem je třeba stanovit pevná pravidla pro přepočet cizí měny na českou, tj. nejenom uplatnění kurzů devizového trhu vyhlášených ČNB jako aktuálních či pevných kurzů s uvedením termínů jejich změn, případně kurzů, za které byly hodnoty nakoupeny nebo prodány, ale i stanovení okamžiku, ke kterému bude zjišťován kurzový rozdíl a bude o něm účtováno. Účtování kurzových rozdílů je vždy výsledkové.

Oceňování ke konci rozvahového dne

V rámci závěrečných účetních prací se pro přepočet cizí měny na českou zjišťují a účtují kurzové rozdíly ve valutových pokladnách a na devizových účtech. Kurzem pro přepočet je kurz devizového trhu vyhlášený ČNB ke konci rozvahového dne. I tyto rozdíly se účtují výsledkově, tj. na vrub účtu 563 – Kurzové ztráty nebo ve prospěch účtu 663 – Kurzové zisky.

Souvztažnosti:

Nákup valut (EUR) z korunové pokladny

Č.  Účetní případ  MD  DAL  
1.   Pořízení valut z korunové pokladny – výdej   261   211.1   
2.   Příjem do valutové pokladny
(kurz pokladny)   
211.2   261   
3.   Kurzový rozdíl – ztráta   563   261   
4.   Poplatky   568   211.1   

Použité účty:

211.1 – Peněžní prostředky v pokladně – Kč

211.2 – Peněžní prostředky v pokladně – EUR

Směna valut za Kč (směnárenská činnost)

Č.  Účetní případ  MD  DAL  
1.   Prodej valut (kurz směnárníka)   211.1   211.2   
2.   Poplatek   211.1   668   
3.   Kurzový rozdíl (kurz směnárníka – kurz pokladny)   211.2   663   

Směna Kč za valuty (směnárenská činnost)

Č.  Účetní případ  MD  DAL  
1.   Nákup valut (kurz směnárníka)   211.2   211.1   
2.   Kurzový rozdíl (kurz směnárníka – kurz pokladny)   211.2   663   

Ocenění ke konci rozvahového dne

Č.  Účetní případ  MD  DAL  
1.   Vyúčtování kurzových rozdílů při uzavírání účetních knih – přepočet kurzem ČNB ke konci rozvahového dne         
– kurzový zisk   211.2   663   
– kurzová ztráta   563   211.2   

Analytické účty:

Pokladní hotovost je nutné vést na analytických účtech podle jednotlivých měn.

Účetní doklady:

Vklady nebo výběry peněz v hotovosti se účtují podle pokladních dokladů.

Nejčastějąí chyby
Nejčastější chyby:

V interním předpise se nestanoví jednoznačná pravidla účtování o kurzových rozdílech.

Daňové dopady:

Výsledkové proúčtování kurzových rozdílů patří mezi daňově uznatelné náklady a výnosy.

Příklad
Příklad:

Směnárník nakoupil v předposledním měsíci běžného účetního období v bance 1 000 EUR za 27 100 Kč, poplatek činil 300 Kč.

Aktuální kurz ČNB ke dni nákupu valut z banky 27,030 Kč/EUR.

V posledním měsíci běžného účetního období směnárník nakoupil 5 000 EUR od zákazníků za 135 750 Kč.

Aktuální kurz ČNB ke dni nákupu od zákazníků 27,060 Kč/EUR.

Koncem běžného účetního období prodal směnárník 5 800 EUR za 158 050 Kč (kurz 27,25 Kč/EUR), poplatek za výměnu 100 Kč.

Aktuální kurz ČNB ke dni prodeje 27, 040 Kč/EUR.

Kurz ČNB ke konci rozvahového dne 27,080 Kč/EUR.

Varianta 1)

Oceňování denním kurzem ČNB

Č.  Účetní případ   MD DAL 
1.   Pořízení valut z korunové pokladny            
– výdej   27 100   261   211.1   
– příjem do valutové pokladny (kurz pokladny)   27 030   211.2   261   
2.   Kurzový rozdíl – ztráta   70   563   261   
3.   Poplatky   300   568   211.1   
4.   Nákup valut od zákazníků (kurz směnárníka)   135 750   211.2   211.1   
5.   Prodej valut (kurz směnárníka)   158 050   211.1   211.2   
6.   Poplatek   100   211.1   668   

Poznámka:

Po nákupu valut od zákazníků i po prodeji valut (účetní případy č. 4 a 5) je možné vyčíslit kurzový rozdíl; postup je třeba upravit vnitřním předpisem.

Stav pokladny EUR ke konci rozvahového dne: 200 EUR = 4 730 Kč.

Přepočet kurzem ČNB: 200 EUR × 27,080 = 5 416 Kč.

Účetní případ   MD DAL 
Vyúčtování kurzových rozdílů při uzavírání účetních knih – přepočet kurzem ČNB ke konci rozvahového dne
– kurzový zisk   
 
686   
 
211.2   
 
663   

Varianta 2)

Oceňování pevným celoročním kurzem ČNB 25,365 27,035 Kč/EUR

Č.  Účetní případ   MD DAL 
1.   Pořízení valut z korunové pokladny            
– výdej   27 100   261   211.1   
– příjem do valutové pokladny (kurz pokladny)   27 035   211.2   261   
2.   Kurzový rozdíl – ztráta   65   563   261   
3.   Poplatky   300   568   211.1   
Nahrávám...
Nahrávám...